Så tar ni hand om er gemensamhetsanläggning

Ni som delägare har gemensamt ansvar för att ta hand om gemensamhets­anläggningen. Ni tillsammans utgör en särskild anläggningssamfällighet.

Två sätt att sköta en samfällighet

En samfällighet kan skötas på två sätt, som delägarförvaltning eller som före­ningsförvaltning. Det grundar sig i lagen om förvaltning av samfälligheter.

Delägarförvaltning

I delägarförvaltade samfälligheter tar delägarna gemensamma beslut. Det innebär att delägarna måste vara helt överens vid alla beslut som tas i samfälligheten.

Om delägarna inte kan komma överens i en viss fråga kan en delägare kontakta Lantmäteriet och begära ett så kallat delägarsammanträde. Vi behöver då veta vilken fråga som ni vill ta upp. Vid ett delägarsammanträde kan beslut tas genom att delägarna röstar. Om det blir oavgjort avgör Lantmäteriet.

Om en delägare vill att samfälligheten istället ska vara föreningsförvaltad kan hen ansöka om det. Vi håller då i ett sammanträde för att bilda en samfällighetsförening.

Blankett för ansökan hittar ni här.

Samfällighetsförening

I föreningsförvaltade samfälligheter kan frågor beslutas vid en föreningsstämma där delägarna röstar för att beslut ska kunna tas. I en föreningsförvaltad samfällighet måste det finnas en styrelse som ser till att de beslut som tas av medlemmarna genomförs. Styrelsen ansvarar också för att den löpande skötseln av den gemensamma anläggningen fungerar.

Om gemensamhetsanläggningen behöver ändras

En gemensamhetsanläggning kan behöva ändras, till exempel kan andelstalen behöva uppdateras. Läs mer om att ändra gemensamhetsanläggning.

Rådgivning

Följande handböcker och rådgivning finns att tillgå:

  • Handboken Samfälligheter, författare Tommy Österberg, Fritzes förlag. Tar upp de flesta frågor som en styrelse ställs inför.
  • Samfälligheter. Praktisk handbok om skatt, ekonomi & juridik, författare Björn Lundén, förlag Björn Lundén information AB.
  • REV - Riksförbundet Enskilda Vägar och Villaägarnas Riks­förbund lämnar kostnadsfri rådgivning till sina medlemsföre­ningar. REV ger även ut handboken EVA REV.