3. Beslut

När vi har samlat in all information vi behöver så fattar vi beslut. Det finns olika typer av beslut. I normalfallet fattar vi beslut om själva fastigheten, ett fastighetsbildningsbeslut.

3. Beslut - höger 2/4

Vilka beslut tar vi?

Vi beslutar om hur kostnaderna för vårt arbete ska fördelas mellan sakägarna (de fastighetsägare och andra som berörs av lantmäteriförrättningen). Vi fattar ett ersättningsbeslut om sakägarna ska betala pengar till varandra. Vi fattar beslut om från vilken dag förändringarna ska gälla då t ex mark byter ägare, servitut tillkommer osv.

Det sista beslut som vi fattar är ett avslutningsbeslut för att tydliggöra att vi har avslutat lantmäteriförrättningen. Vi skickar då ut en sammanställning över alla beslut vi fattat i ditt ärende. I normalfallet får du kopior på:

  • förrättningskarta. En karta som visar hur fastigheten förändrats genom lantmäteriförrättningen.
  • Förrättningsprotokoll som innehåller de beslut som vi fattat i ditt ärende.
  • En fastighetsrättslig och teknisk beskrivning som bland annat innehåller areal och koordinater för gränspunkter.

Alla beslut protokollförs.

Överklagan

Om du är missnöjd med ett beslut så kan du överklaga. Det står i beslutet hur du ska göra för att överklaga, oftast ska det göras inom fyra veckor från förrättningen avslutades. Överklagan skickas till oss.