2. Utredning

Vi börjar med att utreda om det är möjligt att genomföra den förändring du har ansökt om. En utredning tar olika lång tid beroende på vad din ansökan gäller och hur lätt eller svårt det är att genomföra förändringen.

2. Vi utreder - höger 2/4

Hur går vi tillväga när vi utreder?

Vi följer de regler som finns och tar hänsyn till information som finns i våra register: planer, fastighetsuppgifter, inskrivningsuppgifter.

Vi tar kontakt och diskuterar med de myndigheter som berörs av din ansökan, som kommunens byggnadsnämnd och länsstyrelsen. Det gör vi för att få deras syn på det du ansökt om, till exempel bygglov eller tillstånd för vatten och avlopp.

Fältarbete = vi mäter och kontrollerar på plats

Vi stakar ut gamla fastighetsgränser och mäter in nya. Det kan vara så att du behöver vara med under fältarbetet. I så fall kommer vi överens om en tid som passar dig. Både före och efter fältarbetet gör vi också beräkningar och tar fram kartor på vårt kontor.

Sammanträde - Kanske

Ibland behöver vi som hanterar ditt ärende diskutera något med sakägarna, dvs dig som fastighetsägare och andra som berörs av lantmäteriförrättningen. Det gör vi för att få ett så bra underlag som möjligt för våra beslut.

Om du blir kallad till ett möte (sammanträde) är det därför viktigt att du kommer och bevakar dina intressen. Mötena protokollförs så att det klart och tydligt framgår vad som sagts. Om alla sakägare redan från början är överens och har skrivit på en överenskommelse om vad som ska göras behövs ofta inget möte.