Jävsbestämmelsen i lagen om framtidsfullmakter – frågor och svar

Här kan du ta del av vanliga frågor och svar om jävbestämmelsen i lagen om framtidsfullmakter.

Vad är en framtidsfullmakt?

En framtidsfullmakt är en fullmakt som lämnas i förväg till en person som ska ta tillvara någons personliga och/eller ekonomiska angelägenheter när denne inte själv är kapabel till det på grund av sjukdom eller liknande omständighet. Framtidsfullmakt lämnas ofta till en närstående.

Jävsbestämmelsen

Vad innebär jävsbestämmelsen som finns i lagen om framtidsfullmakter?

Fullmaktshavaren har inte rätt att företräda fullmaktsgivaren i en fråga där fullmaktshavaren själv, hens make, sambo, barn eller någon som fullmaktshavaren företräder (den så kallade jävskretsen) är motpart eller av någon annan anledning kan ha motstridiga intressen.

Effekten av att fullmaktshavaren är jävig är att handlingen blir ogiltig. Jävsregeln syftar till att ge ett förstärkt skydd för fullmaktsgivares intressen.

Vilka ingår i den så kallade jävskretsen?

I jävkretsen ingår fullmaktshavaren själv, hens make, sambo, barn eller någon som fullmaktshavaren företräder. Fullmaktshavaren själv ingår alltså alltid i jävskretsen – oavsett vilken relation hen har till fullmaktsgivaren.

Utöver fullmaktshavaren själv så är det också vissa särskilt uppräknade personer som står i relation till denne, som också omfattas. Det kan handla om fullmaktshavarens make, sambo, barn eller någon som fullmaktshavaren företräder.

Jäv kan också uppstå om fullmaktshavaren för fullmaktsgivarens räkning överlåter en fastighet till någon som fullmaktshavaren är god man eller förvaltare för eller till en juridisk person eller en organisation där fullmaktshavaren också är ställföreträdare.

När uppstår en jävssituation?

För att det ska uppstå en jävssituation krävs att man både:

  1. ingår i jävskretsen
  2. är motpart eller kan ha motstridiga intressen.

Det krävs att både punkt 1 och någon av förutsättningarna i punkt 2 uppfylls för att det ska bli jäv. Det uppstår alltså inte en jävssituation bara för att man ingår i jävskretsen. 

Vilka situationer innebär att det kan föreligga motstridiga intressen mellan fullmaktshavaren och fullmaktsgivaren?

Exempel på situationer där det kan föreligga motstridiga intressen mellan fullmaktshavaren och fullmaktsgivaren:

  • Del i samma dödsbo.
  • Fastighet ägs tillsammans (samäger).
  • Fastighet utgör gemensam bostad/samboegendom för makar/sambor.

Kan jag ge framtidsfullmakt till mina barn eller blir det jäv?

Ett barn som är fullmaktshavare ingår i jävskretsen, men en jävssituation uppstår först om det finns en motpartssituation eller om det kan föreligga motstridiga intressen (mellan fullmaktshavaren och fullmaktsgivaren). Om fullmaktsgivaren (föräldern) och fullmaktshavaren (barnet) till exempel äger en fastighet tillsammans kan det objektivt sett föreligga motstridiga intressen och en jävssituation uppstår.

För att det ska uppstå en jävssituation krävs att man både:

  1. ingår i jävskretsen
  2. är motpart eller kan ha motstridiga intressen.

Det krävs att både punkt 1 och någon av förutsättningarna i punkt 2 uppfylls för att det ska bli jäv. Det uppstår alltså inte en jävssituation bara för att man ingår i jävskretsen. 

Observera att det är upp till fullmaktsgivaren att bestämma vem som hen vill göra till fullmaktshavare. Lantmäteriet kan och ska inte lämna rådgivning kring vem som kan vara lämplig i det enskilda fallet. Behöver du hjälp med frågor kring upprättande av framtidsfullmakt hänvisar vi till juridisk rådgivning på den privata marknaden.

Varför kan jag, som fullmaktshavare, inte använda framtidsfullmakten när det till och med står i den vad fullmaktsgivaren önskar?

Det är tillräckligt att det vid en objektiv bedömning kan finnas motstridiga intressen. Den personliga uppfattningen saknar därför helt betydelse i praktiken. Detta innebär att även sådana rättshandlingar som mycket väl stämmer med fullmaktsgivarens intressen eller till och med utsägs i fullmakten men som också står i överensstämmelse med fullmaktshavarens intressen träffas av jävsförbudet.

”Vi har inte motstridiga intressen och jag kan bevisa det”

Det är tillräckligt att det vid en objektiv bedömning kan finnas motstridiga intressen. Bedömningen som Lantmäteriet gör, och som bygger på resonemanget i förarbetena till lagen, kommer alltså utgå från helt objektiva kriterier. Med objektiva kriterier menas hur en motsvarande situation i allmänhet bedöms. Den personliga uppfattningen saknar därför betydelse.

Detta innebär att även sådana rättshandlingar som mycket väl stämmer med fullmaktsgivarens intressen eller till och med utsägs i fullmakten men som också står i överensstämmelse med fullmaktshavarens intressen träffas av jävsförbudet.

Varför är det jäv när fullmaktsgivaren äger fastigheten tillsammans med någon i jävskretsen?

Fullmaktshavaren har inte rätt att företräda fullmaktsgivaren i en fråga där fullmaktshavaren själv, dess make, sambo, barn eller någon som fullmaktshavaren företräder (den så kallade jävskretsen) kan ha motstridiga intressen av försäljningen. Att makarna äger en fastighet tillsammans betyder att de objektivt sett kan ha motstridiga intressen.

Ett vanligt scenario är att två makar eller sambor säljer en fastighet de äger tillsammans. Den ena maken/sambon skriver under köpehandlingen för egen del men även för den andra maken/sambon med stöd av framtidsfullmakt. Eftersom fastigheten ägs tillsammans kan det finnas motstridiga intressen. Det föreligger då jäv enligt lagen om framtidsfullmakter och köpehandlingen blir ogiltig, då den som undertecknat handlingen för fullmaktsgivarens räkning saknar behörighet att företräda denne med framtidsfullmakten som grund.

Varför är det jäv när fullmaktsgivaren äger fastigheten själv men den är gemensam bostad med någon i jävskretsen?

Eftersom det finns en övertaganderätt vid bodelning av den gemensamma bostaden kan det objektivt sett även finnas motstridiga intressen mellan fullmaktshavaren och fullmaktsgivaren. Så även om fullmaktsgivaren äger fastigheten själv men den är gemensam bostad med fullmaktshavaren, så uppstår en jävssituation.

Möjligheter och skyldigheter

Vilka skyldigheter har jag som har en framtidsfullmakt för att avgöra om jag är jävig?

När fullmaktshavaren agerar för fullmaktsgivarens räkning måste hen hela tiden bedöma risken för att en jävssituation kan uppstå, det följer av framtidsfullmaktshavarens lojalitetsplikt.

Vad ska jag göra för att kunna sälja den gemensamma bostaden när nu inte framtidsfullmakten gäller?

Jävsproblematiken kan lösas genom att du som fullmaktshavare ansöker om att få en god man förordnad för den specifika rättshandlingen, till exempel vid en försäljning av en fastighet.

Hur ska jag skriva en framtidsfullmakt för att undvika att jäv uppstår?

Lantmäteriet kan och ska inte ge rådgivning om formuleringar i framtidsfullmakter eller andra rättshandlingar. Behöver du hjälp med frågor kring upprättande av framtidsfullmakt hänvisar vi till juridisk rådgivning på den privata marknaden.

Lantmäteriets ställningstagande

Varför gör Lantmäteriet ”plötsligt” denna nya tolkning av lagen om framtidsfullmakter?

Lantmäteriet har haft anledning att se över hanteringen av kontroll av framtidsfullmakter, för att säkerställa att likartade bedömningar görs i likartade ärenden. Inom ramen för detta arbete har myndigheten konstaterat att jävsbestämmelsen behöver tillämpas i en mer vidsträckt mening än vad som hittills gjorts för att harmonisera med lagstiftningen och lagstiftarens tanke.

Vilka inskrivningsärenden påverkas?

Lagfart, inteckning, samt vid upplåtelse/ingående av avtal om nyttjanderätt eller servitut, men samtliga inskrivningsärenden kan komma att påverkas.