Hoppa till sidans innehåll
Other languagesLanguages Lättläst Teckenspråk Min sida

Lagfartssammanträde

Den som har förvärvat en fastighet med äganderätt ska söka inskrivning av förvärvet (lagfart) hos Lantmäteriets Fastighetsinskrivning. 

Du behöver skicka med handlingar

Vid ansökan om lagfart ska sökanden bland annat skicka med förvärvshandlingen i original. Om köpehandlingar har försvunnit eller förstörts innan du sökt lagfart kan du inte ansöka om lagfart på den fastighet du har förvärvat.

Då kan ett lagfartssammanträde genomföras för att utreda om du är rätt ägare. Därefter kommer Fastighetsinskrivningen ta ställning till om lagfart kan beviljas eller inte.

När görs ett lagfartssammanträde?

Ett lagfartssammanträde syftar till att utreda äganderätten till en fastighet som någon påstår sig ha förvärvat men personen:

  • inte kan visa upp sin förvärvshandling i original eller visa upp en förvärvshandling överhuvudtaget då den förkommit/förstörts eller
  • förvärvshandlingen är bristfällig och bristen inte medför att förvärvet är ogiltigt eller
  • man vet inte om en förvärvshandling alls har skrivits.

Som exempel på vad som kan vara en förvärvshandling kan nämnas köpekontrakt, köpebrev, gåvobrev, testamente eller bodelningshandling.   

Vem ska ansöka?

Det är den som påstår sig ha förvärvat en fastighet med äganderätt som kan ansöka om lagfartssammanträde. Sammanträde får också sättas ut på begäran av den som får söka lagfart på föregående ägares förvärv, när dennes förvärvshandling inte kan uppvisas eller är bristfällig.

Exempel på brister som kan lösas

Som exempel på brister som kan avhjälpas genom lagfartssammanträde kan nämnas att säljarens namnteckning på en äldre förvärvshandling inte är bevittnad (enligt tidigare gällande regler) eller att bevittning enligt lag saknas på en bodelnings- eller arvskifteshandling daterad före 1 januari 1988. Hit hör också sådana situationer då parterna vid överlåtelse av flera fastigheter av misstag har utelämnat en av fastigheterna i handlingen.

Det finns brister som inte kan lösas

Brister som däremot inte kan avhjälpas genom lagfartssammanträde är till exempel om tillstånd av myndighet krävdes för förvärvets giltighet och sådant inte söktes eller beviljades och förvärvet därför blivit ogiltigt.  

Ansökan

Du kan använda Ansökan om lagfartssammanträde (pdf, nytt fönster) för att ansöka.

I ansökan ska anges:

  • sökandens (och eventuellt ombuds) namn och kontaktuppgifter.
  • fastighetsbeteckningen.
  • redogörelse för påstått förvärv/äganderätt.
  • skälen till varför förvärvshandlingen inte kan uppvisas i original eller är bristfällig.
  • övrig redogörelse över vad sökanden vet om förvärvet.

Till ansökan ska bifogas:

  • tillgängligt skriftligt material/utredning, t.ex. kopia av förvärvshandling, bouppteckning, testamente etc.
  • uppgift från Skatteverket som visar vem som har varit taxerad ägare av fastigheten under de tio åren närmast före det år ansökan görs. Ange till Skatteverket att uppgifterna ska användas för ett lagfartssammanträde. Det kan beställas via fastighetstaxering@skatteverket.se.

Viktigt att tänka på

Uppgifter om taxerad ägares namn och adress (taxeringsbeslut alternativt intyg) är enligt Skatteverket sekretessbelagda och lämnas inte ut till annan än den taxerade ägaren.

En sökande som inte är taxerad ägare, eller inte har varit det för alla de tio åren, får istället be att Fastighetsinskrivningen begär ut uppgifterna som då skickas direkt till Fastighetsinskrivningen. Skriv då detta i ansökan. 

Bifoga gärna en lista till din ansökan med namn och kontaktuppgifter till personer som kan tänkas ha information gällande förvärvet av fastigheten och beskriv på vilket sätt de kan inneha information. Exempelvis vem som var med vid köpet med mera.