Hoppa till sidans innehåll
Other languagesLanguages Lättläst Teckenspråk

Förrättningsakter

Alla förändringar i en fastighet sker genom en lantmäteriförrättning. Resultatet av förrättningen dokumenteras på karta och/eller i handlingar och arkiveras för all framtid i en förrättningsakt.

Förrättningsakterna innehåller information som beskriver fastighetsindelningens beskaffenhet, både den historiska och den nu gällande. Här redovisas alla de beslut som tagits om ny- och ombildningar av fastigheter och upplåtelser av olika rättigheter. Förrättningsakterna innehåller både kartor och tillhörande beskrivningar samt protokoll som berättar om hur förrättningarna genomfördes. Här finns den fullständiga informationen som kompletterar uppgifterna i Fastighetsregistret, till exempel om servitut och gränser.

Produkter Förrättningsakter

Produkterna ger dig direktåtkomst till informationen som finns lagrad i Arken - Lantmäteriets digitala arkiv.

Tjänsterna är framtagna för dig som behöver tillgång till förrättningsarkiven i ditt arbete.

ArkivSök ger direktåtkomst

I ArkivSök får du direktåtkomst till alla historiska kartor, förrättningsakter samt planer och bestämmelser som finns lagrade i Arken - läs mer om arkiven som ingår. Du kan själv hämta kompletterande information till uppgifterna i Fastighetsregistret, t.ex. om servitut och gränser och om hur den framtida markanvändningen planeras.

Teckna avtal och bli avtalskund

Frågor omkring avtal och villkor kan ställas till: geodatasupport@lm.se

ArkivSök och ArkenProxy ingår i Geodatasamverkan

För dig som är intresserad av att gå med i geodatasamverkan eller vill veta mer om vad det innebär att delta finns mer information på www.geodata.se

Tjänsten ger åtkomst till en del av akterna som finns i Lantmäteriets arkiv. Det är akter från statliga och kommunala lantmäteriarkiv som finns tillgängliga hos Lantmäteriet.

Akterna innehåller oftast en karta med tillhörande handlingar och beskriver hur fastigheten bildades eller vilken förändring som har skett på den. Handlingen beskriver hur förrättningen har genomförts och vilka beslut som har tagits samt även information om samfälligheter, gemensamhetsanläggningar, servitut och rättigheter. I arkiven ingår även detaljplaner och andra markreglerande bestämmelser.

Tjänsten har en sökmöjlighet:

  • Hämta en akt som innehåller en eller flera sidor

Hur ofta uppdateras informationen? 

Akterna upprättas av lantmäterimyndigheterna i samband med fastighetsbildning. Förutom den statliga myndigheten Lantmäteriet finns 39 kommunala lantmäterimyndigheter (KLM) som ansvarar för fastighetsbildning.
I och med digital arkivering kommer akterna in till det digitala arkivet direkt och blir tillgängliga i tjänsten. Det finns dock fortfarande akter som arkiveras analogt och dessa skannas 1-2 ggr/år.

Dokumentation

Teckna avtal och bli avtalskund

Frågor omkring avtal och villkor kan ställas till: geodatasupport@lm.se

Åtkomst till Akt Direkt sker via autentiseringslösningen OAuth2

I API-Portalen har du som användare av Lantmäteriets Geodatatjänster möjlighet att bland annat hantera behörighetsnycklar för de tjänster du har åtkomst till.

Akt Direkt ingår i Geodatasamverkan

För dig som är intresserad av att gå med i geodatasamverkan eller vill veta mer om vad det innebär att delta finns mer information på www.geodata.se

Integrera Arken med hjälp av ArkenProxy

ArkenProxy är en tjänst som används för att integrera Arken - Lantmäteriets digitala arkiv - i dina egna system för fastighetsinformation. Tjänsten ger åtkomst till förrättningsakter och detaljplaner som finns registrerade i Fastighetsregistret, FR, och lagrade i Arken.

Via ditt egna kart- eller fastighetsinformationssystem kan du, genom att klicka på en aktbeteckning, direkt öppna och studera de juridiskt gällande kartorna och handlingarna i din egen valfria miljö.

Vid beställning av ArkenProxy rekommenderas även beställning av ArkivSök som komplement.

Teckna avtal och bli avtalskund

    Information och ansökningsdokument hittar du på produktsidan till Akt Direkt - som ersätter ArkenProxy.

    Om du är privatperson

    Vill du titta på historiska kartor och akter, använd tjänsten Historiska kartor som visar förrättningsakter mellan åren 1628-1928. Via tjänsten Min fastighet kan du som står som ägare till en fastighet se de akter som är kopplade till din fastighet och finns Lantmäteriets digitala arkiv. Det går också bra att kontakta vårt Kundcenter.