Hur lång tid tar en lantmäteriförrättning?

Här kan du läsa mer om våra handläggningstider, och ta del av vanliga frågor och svar.

Hur lång tid det tar beror på ärendet

En lantmäteriförrättning tar olika lång tid, beroende på vad du vill ha hjälp med. Handläggningstiden, som inkluderar kötid, räknas från att du har skickat in din ansökan, till att vi är helt klara och du har fått ett beslut.

Vad händer efter att ansökan skickats in?

När du skickat in din ansökan får du en bekräftelse och vi kontrollerar att den innehåller det som behövs. Eftersom många vill ha vår hjälp kan det dröja innan ansökan går vidare till våra handläggare. Det är först då du får en uppskattning om vad som gäller ditt specifika ärende, dels hur mycket det kommer att kosta dels hur lång tid det kommer att ta.

Kötid och handläggningstid

För att få en ungefärlig uppskattning av hur lång tid det kommer att ta att genomföra det du ansökt om, kan du titta på genomsnittlig tid för tidigare slutförda ansökningar. Det kan ta kortare eller längre tid, beroende på den aktuella kötiden och hur lätt eller svårt det är att göra det du ansökt om.

Genomsnittlig aktuell kötid: Cirka 10 månader.

Genomsnittlig handläggningstid för slutförda ansökningar (inklusive kötid):

 • 7 månader om du som privatperson ska bygga bostadshus.
 • 10 månader för att öka eller minska storleken på en privatägd fastighet.
 • 9 månader för att utveckla en kommersiell eller offentlig fastighet.
 • 9 månader för att utveckla eller avveckla jord- eller skogsbruk.
 • 24 månader för att skapa eller ändra en offentlig verksamhet.
 • 23 månader för att utveckla allmän infrastruktur.
 • 23 månader för att gemensamt äga, ta hand om eller ändra en gemensamhetsanläggning.
 • 3 månader för att registrera andelstal eller överenskommelser i samfällighetsföreningar.

Den genomsnittliga handläggningstiden inkluderar kötid och uppdateras var fjärde månad.

Detaljerad information om våra handläggningstider och fler exempel.

Frågor och svar

När din ansökan fördelas till våra handläggare kommer du att bli kontaktad och få en uppskattad handläggningstid.

Hur lång tid det tar innan vi kan börja arbeta med din ansökan beror på:

 • hur många som vill ha vår hjälp just nu
 • vad du har ansökt om.

Hur lång tid det sedan tar att slutföra arbetet med din ansökan beror på hur lätt eller svårt det är att genomföra det du ansökt om.

Se genomsnittliga handläggningstider inklusive kötider.

Vår utgångspunkt är att hantera ansökningar efter det datum de kom in till oss. Men vissa ansökningar prioriterar vi i syfte att bland annat underlätta bostadsbyggandet i samhället.

Exempel på prioriterade ansökningar:

 • nybyggnation av bostadshus, industrier och kontorsbyggnader (ej tillbyggnader eller garage)
 • elledningar där marktillstånd saknas
 • marktillstånd för fiberutbyggnad (bredband).

Om din ansökan är prioriterad har den bland annat kortare kötid och fördelas snabbare till våra handläggare.

Ansökningar om bredband fördelas inom en vecka. Nybyggnation av exempelvis bostadshus och andra prioriterade ansökningar fördelas inom cirka fyra veckor.

Många vill ha vår hjälp. Lantmäteriet är en nationell myndighet med kompetens över hela landet. Totalt hanterar Lantmäteriet cirka 14 000 ansökningar om lantmäteriförrättningar per år.

I perioder kommer det in många ärenden samtidigt. Kötiden kan variera över året och den aktuella kötiden uppdateras varje månad. Vi arbetar för att kötiden ska bli kortare.

Att ändra en fastighet med hjälp av en lantmäteriförrättning är till skillnad från vad många tror mer än att bara slå ner nya rör i marken. Arbetet består av de utredningar Lantmäteriet måste göra enligt lag för att kunna skapa säkra fastigheter som är hållbara över lång tid.

Läs mer om vilka moment som ingår i en lantmäteriförrättning.

Vi strävar efter så korta handläggningstider som möjligt. För att kunna korta handläggningstiden arbetar Lantmäteriet på flera sätt med att förbättra verksamheten utifrån våra kunders behov. Bland annat genom att:

 • arbeta med nationell planering och fördelning av inkomna ansökningar
 • utveckla interna processer och arbetssätt
 • ta fram digitala stöd och tjänster.