Exempel på lantmäteriförrättningar

Här kan du ta del av exempel på olika grupper av lantmäteriförrättningar.

Privatperson som ska bygga bostadshus

Exempel: Privatperson som ansöker om att skapa en eller flera nya fastigheter för att bygga ny bostad.

Öka eller minska storleken på en privatägd fastighet

Exempel: Privatperson som ansöker om att ändra storleken på en bebyggd fastighet genom att köpa eller sälja mark, eller att skapa rätt att använda annans mark (servitut).

Utveckla kommersiell eller offentlig fastighet

Exempel: Kommun, myndighet eller juridisk person vill förändra användningen av marken och behöver ändra fastighetsindelningen för att bygga exempelvis bostäder, industrier eller kontor.

Utveckla eller avveckla jord- eller skogsbruk

Exempel: Privatperson eller juridisk person vill utveckla eller avveckla jord- eller skogsbruk genom att köpa eller sälja mark.

Skapa eller ändra en offentlig verksamhet

Exempel: Kommun, myndighet eller juridisk person vill förändra användningen av marken och behöver ändra fastighetsindelningen för befintliga eller nya skolor, sjukhus allmänna platser, eller natur- eller miljövård.

Utveckla allmän infrastruktur

Exempel: Kommun, myndighet eller juridisk person ansöker om rätt till mark för till exempel fiber, vatten och avlopp, el eller järnvägar, vägar eller luftfart.

Gemensamt äga, ta hand om eller ändra gemensamhetsanläggning

Exempel: Fastighetsägare eller samfällighetsförening ansöker om en rättighet att bilda, ändra eller ta bort en gemensamhetsanläggning.