Lantmäteriet begränsar tillgången till viss information i ett antal digitala tjänster på grund av säkerhetsskäl

24 maj 2024

Lantmäteriet förändrar av säkerhetsskäl rutiner kring åtkomst av handlingar och information. Det medför att tillgången till viss information i ett antal av Lantmäteriets digitala tjänster stängs av eller begränsas. Åtgärderna är ett sätt att säkerställa att sekretessbelagd information inte når fel händer.

Bakgrunden är att Lantmäteriet har uppmärksammat brister i myndighetens hantering i utlämnandet av allmänna handlingar, som har medfört att även sekretessbelagd information har funnits tillgänglig i vissa av Lantmäteriets externa digitala tjänster.

Av säkerhetsskäl är det inte möjligt för Lantmäteriet att uttala sig om vilken typ av information som har lämnats ut, och inte heller i vilken grad den utlämnade informationen har åsamkat samhället någon skada. Det går heller inte att säga något om vem eller vilka som har laddat ner den sekretessbelagda informationen. Lantmäteriet samverkar i detta med särskilt berörda myndigheter och andra aktörer.

De nu vidtagna åtgärderna medför att åtkomsten till information i vissa av Lantmäteriets digitala tjänster begränsas framöver. Det kommer inte längre vara möjligt att ladda ner handlingar och information direkt ur vissa av Lantmäteriets digitala tjänster. Utlämnandet av informationen görs i stället via kundcenter. Det innebär att utlämnandet av en del av Lantmäteriets information kan komma att ta längre tid än förut.

Information om nedstängda eller begränsade digitala tjänster

Mer information om Lantmäteriets tjänster finns på vår sida med Driftinformation.