Detaljplaner

I den här e-tjänsten kan du se utvald information från de detaljplaner som finns uppladdade på den Nationella geodataplattformen (NGP).

Det här kan du göra i tjänsten

Se en visuell överblick över detaljplanerna i kartan. Du kan klicka på planer för att få upp detaljerad information, men detta gäller bara de planer som fått laga kraft. Du kan även växla till en vy som visar de detaljplaner som finns registrerade i fastighetsregistret.

Om detaljplaner

En detaljplan tas fram och beslutas av kommunen för att reglera användningen av bebyggelse samt mark- och vattenområden. Detaljplaneprocessen regleras av Plan och bygglagen (2010:900). Kommunen kan välja att tillgängliggöra information när som helst i detaljplaneprocessen. Kartan som visas kan därför visa planer som ännu inte fått laga kraft. Detaljplaner påbörjade innan 2022-01-01 behöver inte tillgängliggöras digitalt och kan därför saknas i datamängden.

Detaljplaner har sedan länge tagits fram på kommunal nivå. Under årens lopp har de lagar och rekommendationer som kommunerna haft att förhålla sig till förändrats. Olika kommuner arbetar också med detaljplaneprocessen på olika sätt. Detta gör att redovisningen av detaljplaneinformation ser olika ut. Läs mer om detaljplaner

I den Nationella geodataplattformen (NGP) kan producenter tillgängliggöra datamängder, exempelvis detaljplaner, som konsumenter sedan kan konsumera. Målet med den Nationella geodataplattformen är att ge åtkomst till nationellt standardiserade grunddata i olika processer i samhället. Fokus för plattformens datamängder idag ligger inom samhällsbyggnadsprocessen. Läs mer om Nationella geodataplattformen

Hjälp och tips

E-tjänsten Detaljplaner bygger på samma grund som vår e-tjänst Min karta, så verktygen för att använda kartan fungerar på samma sätt i de båda tjänsterna. Lär dig mer om hur du använder tjänsterna.

Ikoner som är unika i e-tjänsten för detaljplaner

Bilden visar en svart cirkel med två vita pilar i, som pekar i cirkel.
När du aktiverar denna funktion så visas ett lager med alla detaljplaner, nya och gamla, i hela Sverige som vunnit laga kraft och därmed styr markanvändningen. Inga detaljplaner är klickbara i detta läge. Du kan alltså i det här läget endast se planernas beteckning och utbredning i kartan, inte den detaljerade informationen. Inaktivera funktionen igen för att återgå till att endast visa planerna från NGP. I ursprungsläget är denna funktion alltid inaktiverad.

Bilden visar en fyrkant av prickar och en pil längst ner i höger hörn, som pekar inåt fyrkanten.
Den här funktionen döljer detaljplanerna i kartan, oavsett vilket lager med detaljplaner du har valt. Om du har lagret med planer från NGP aktiverat och har klickat på en plan i kartan så kommer fortfarande de yttre gränserna för planen att synas med den här funktionen aktiverad. Avaktivera igen för att visa hela markeringen.

Externa webbsidor

Boverket har bra information om särskilda begrepp som rör Detaljplaner i sin Begreppsbank (nytt fönster)