Detaljplan

En detaljplan tas fram och beslutas av kommunen för att reglera användningen av bebyggelse samt mark- och vattenområden. Detaljplaneprocessen regleras av Plan och bygglagen (2010:900). Detta är en befintlig datamängd som har en gällande specifikation.

Beskrivning

Datamängden innehåller information om detaljplaner i Sverige. Det huvudsakliga syftet med en detaljplan är att reglera användning av mark- och vattenområden samt bebyggelse. Med detaljplan avses sådan plan som beskrivs i 4 kap 2 § Plan- och bygglagen (2010:900) (PBL).

Datamängden kan även innehålla de planer som har upprättats med stöd av tidigare lagstiftning, och som enligt PBLs övergångsbestämmelser gäller som detaljplan. Dessa är byggnadsplan, stadsplan och avstyckningsplan.

Kommunen kan välja att tillgängliggöra information när som helst i detaljplaneprocessen. Datamängden kan därför innehålla information som ännu inte fått laga kraft. Detaljplaner påbörjade innan 2022-01-01 behöver inte tillgängliggöras digitalt och kan därför saknas i datamängden.

Detaljplaner har sedan länge tagits fram på kommunal nivå. Under årens lopp har de lagar och rekommendationer som kommunerna haft att förhålla sig till förändrats. Olika kommuner arbetar också med detaljplaneprocessen på olika sätt. Detta gör att redovisningen av detaljplaneinformation ser olika ut.

Status: Gällande

Ansvarig: Lantmäteriet

Nationella specifikationer

För detaljplan finns olika typer av specifikationer. Nationell informationsspecifikation beskriver informationsbehovet/ informationsinnehållet och version 4.1 är den senast gällande. Att en specifikation har blivit gällande innebär att den anses vara fullständig och korrekt.

Nationell dataproduktspecifikation för tillgängliggörande beskriver för konsumenten vilken information de får tillgång till via den Nationella geodataplattformen (NGP). Specifikation för att söka och hämta referensdata beskriver för konsumenten hur de tekniskt hittar informationen på NGP.

Gällande version av specifikationen

Nationella specifikationer detaljplan Lantmäteriet, version 4.1 (publicerade 2023-10-20)

Äldre versioner av specifikationen

Nationella specifikationer detaljplan Lantmäteriet, version 4.0 (publicerade 2022-01-24)

Nationella specifikationer detaljplan Lantmäteriet, version 3.0.1 (publicerade 2021-11-23)

Nationella specifikationer detaljplan Lantmäteriet, version 2.0 (publicerade 2021-05-17)

Nationella specifikationer detaljplan Lantmäteriet, version 1.0 (publicerade 2020-01-01)

Modeller

Informationsmodeller och begreppsmodeller (nytt fönster)
Beskriver informationslagringsmodell, informationsutbytesmodeller, resursmodeller samt begreppsmodell.

Vägledning

Kan användas som stöd för tolkningen av informationsspecifikationen.

Vägledning för detaljplan (pdf, nytt fönster) (publicerad 2024-05-07)

HMK Digital grundkarta (pdf, nytt fönster)