Producent

Här hittar du en beskrivning över hur du som producent ansluter dig till den Nationella geodataplattformen (NGP). Processen är uppdelad i två delar. Den första beskriver hur du ansluter dig till NGP och den andra beskriver hur du rent tekniskt tillgängliggör datamängder. I processen kan flera olika kompetenser behövas.

Producent

Kommuner eller andra statliga myndigheter (aktör) som vill tillgängliggöra sina datamängder via NGP.

Hur ansluter jag mig som producent?

Följ dessa steg för att ansluta:

  1. Om du inte redan har ett konto i vår tjänst Geotorget för att beställa Lantmäteriets geodataprodukter, skapa ett konto och logga in via Geotorget NGP
  2. Ta del av denna guide för att gå vidare i processen.

Hantera API:er i API-Portalen

Du hanterar dina behörigheter för att tillgängliggöra datamängder för NGP i API-Portalen.
API-Portalen finns i både produktions- och verifieringsmiljö. Båda miljöerna fungerar på samma sätt och det är samma inloggningsuppgifter till båda miljöerna.

Använd respektive länk för att hantera dina behörigheter i respektive miljö i API-Portalen:

Följ guiden för hur du sätter upp åtkomst till API:erna i NGP (pdf, nytt fönster). Guiden fungerar för både ver och prod.

Lägg till en datamängd

När du har ett befintligt avtal kan du när det blir aktuellt välja att lägga till fler datamängder. Du loggar in med ditt konto och går vidare till NGP (nytt fönster).

Ta del av guiden för hur du lägger till en datamängd.

Använda ombud

En producent kan använda ombud (ett eller flera) för att tillgängliggöra sina datamängder i NGP. Detta gäller både vid tillgängliggörande via datavärd och via egna API:er. Ett ombud kan vara en kommun, myndighet eller konsult som på uppdrag från en producent  tillgängliggör datamängder i NGP.

När ett ombud tillgängliggör datamängder åt en producent behöver ombudet ha en egen separat behörighet. En producent får inte vidareförmedla sin egna behörighet till ombudet. 

Det är producentens ansvar att säkerställa att ombudet vid var tid följer producentens åtagande och villkor i producentavtalet. Det rekommenderas att det finns ett avtal mellan producenten och ombudet för uppdraget att tillgängliggöra datamängder i NGP. Inget separat avtal behöver tecknas mellan ombudet och Lantmäteriet i rollen som Samordnare för NGP. 

Ta del av guiden för hur hur du som producent hanterar ombud i NGP-vyn i Geotorget.

Frågor och svar om att ansluta som producent

Ni ska använda ert systemkonto som är uppbyggt enligt principen abcd1234 till skillnad från kontot för Geotorget NGP som inte innehåller siffror.

Nej, ni måste använda PUB-avtalet som Lantmäteriet har tagit fram. Detta finns att hämta i Geotorget-NGP.

Ett personligt konto behövs för att Lantmäteriet ska veta vem inom organisationen som skickat in beställningen. Lantmäteriet behöver veta vem som ska kontaktas om det uppstår frågor vid avtalstecknande eller när det gäller beställningar med ändamålsprövning. Lantmäteriet behöver också kunna stänga av en behörighet om personen slutat, bytt arbetsuppgifter eller liknande.

Ett personligt konto behövs också för att kunden ska veta vem inom organisationen som har skickat in en beställning samt kunna administrera sina egna användare när den möjligheten ges i framtiden.