Om plattformen

Den Nationella geodataplattformen (NGP) gör det möjligt för alla att få tillgång till datamängder som behövs i samhällsbyggnadsprocessen. NGP omfattar flera aktörer. Producenter för datamängderna är kommuner och statliga myndigheter och datamängderna tillhandahålls via tjänster med applikationsgränssnitt (API).

Lantmäteriet fungerar som spindeln i nätet och erbjuder en funktion som datavärd. Med datavärd menas att Lantmäteriet lagrar och tillgängliggör geodata för de producenter som väljer denna lösning. I arbetet med att ta fram den nationella geodataplattformen är nationella specifikationer en central del.

Nationella specifikationer och ett ramverk för dessa, skapar förutsättningar för att flera aktörer, t ex kommuner, kan arbeta på ett likartat sätt. Det underlättar och effektiviserar utbyte av information i samhällsbyggnadsprocessen. Att skapa en nationell geodataplattform är ett första led i att digitalisera samhällsbyggnadsprocessen.

Bilden visar en process för hur konsument och producent ansluter sig via samordnare eller datavärd.

Smartare samhällsbyggnadsprocess 

Regeringens mål är att Sverige ska bli bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter. Lantmäteriet arbetar i samverkan med andra mot en Smartare samhällsbyggnadsprocess med syftet att med digitaliseringens möjligheter skapa en enklare, öppnare och mer effektiv planerings- och byggprocess till nytta för medborgare, företag och andra aktörer. För att uppnå en smartare samhällsbyggnadsprocess är en grundförutsättning tillgänglighet till nationellt enhetlig och öppen information för alla aktörer i processen, där kommer NGP in i bilden.

Läs mer om Smartare samhällsbyggnadsprocess.

Olika aktörer i den Nationella geodataplattformen

Producent

Kommuner eller andra statliga myndigheter (aktör) som vill tillgängliggöra sina datamängder via NGP.

Ombud

Ombud kan vara en kommun, myndighet eller konsult som på uppdrag från en producent tillgängliggör datamängder i NGP.

Läs mer om ombud.

Konsument

En aktör som via maskin-till-maskingränssnitt (API:er för att visa, söka och ladda ned) ansluter till NGP. Konsumenten godkänner användningsvillkoren (pdf, nytt fönster)

Användare

En aktör som använder datamängder via ett system eller webblösning. En användare kan vara en privatperson som använder Lantmäteriets e-tjänst för visning av detaljplaner eller en handläggare som använder kommunens system för detaljplanarbete.

Samordnare

Lantmäteriet är Samordnare och ska säkerställa funktionalitet för att nationellt tillgängliggöra standardiserade datamängder från Producenten via NGP, det vill säga:

  • samordna framtagandet av nationella specifikationer, tekniska beskrivningar och ramverk
  • administrera avtal och behörigheter
  • tillhandahålla support samt
  • utveckla och förvalta NGP där kommuner och statliga myndigheter ges möjlighet att göra sina datamängder tillgängliga.

Datavärd

Datavärden ansvarar för lagring av datamängder som Producent levererat för tillgängliggörande i NGP. Producenten är fortfarande informationsägare och ansvarig för datamängden.

Olika roller hos en aktör 

I anslutningsprocessen och i interaktionen mellan aktörer i NGP behövs ett antal olika roller och kompetenser. Informationen kring och i den Nationella geodataplattformen kan i vissa fall vara komplex och kräver speciell kompetens. En producent behöver fler roller med olika kompenteser och mandat vilket inte alltid finns på en mindre kommun samtidigt som en större kommun kan behöva en samordnare då användarantalet är fler.

Informationsägare och supportansvarig 

Informationsägare är den som äger och ansvarar för att informationen är riktig och tillförlitlig samt för det sätt informationen sprids. Informationsägaren anges för varje enskild datamängd. Supportansvarig anges som den person eller funktionsbrevlåda hos producenten som kan svara på frågor om datamängden. Tekniska frågor kring plattformen svarar Lantmäteriets Geodatasupport på, men vid frågor som rör datamängden måste Lantmäteriet ha möjlighet hänvisa till kommunen. Olika supportansvariga hos kommunen kan anges för olika datamängder.

Avtal och villkor

Producentavtal

Producentavtalet är ett avtal för att producenten ska kunna ansluta till NGP, för att göra sina datamängder tillgängliga till Konsumenter. Avtalet reglerar de åtaganden som gäller för producent och Lantmäteriet vid användande av Nationella geodataplattformen.

Läs igenom producentavtalet (pdf, nytt fönster)

Förtydligande: Planbeskrivningar som nås via en länk är inte datamängder enligt Producentavtalet

För varje datamängd i NGP finns en nationell specifikation som beskriver datamängden, hur data ska struktureras digitalt och vilken information datamängden ska innehålla. Av punkterna 5.1 c) och 5.2 c) i Producentavtalet framgår att Producenten ska tillgängliggöra sina datamängder som avgiftsfria och utan användarbegränsningar motsvarande Creative Commons CC0, Public Domain Mark PDM eller liknande licens/märkning. Specifikationen för detaljplan är inte en specifikation för planbeskrivningen, utan den anger bara hur planbeskrivningen ska refereras till (genom en länk till dokumentet). Planbeskrivningen är alltså inte en datamängd som tillgängliggörs via NGP, utan den nås via en länk till kommunens hänvisade dokument. Planbeskrivningen omfattas därför inte av kravet i 5.1 c) och 5.2 c) i Producentavtalet.

PUB-avtalet 

Producenten använder NGP för att tillgängliggöra sina datamängder. Det är fortfarande producenten som är informationsägare och personuppgiftsansvarig för datamängden. Om datamängden innehåller personuppgifter behöver producenten teckna ett personuppgiftsbiträdesavtal, PUB-avtal, med Lantmäteriet. PUB-avtalet behöver eventuellt uppdateras vid varje ny datamängd som producenten tillgängliggör.

Läs igenom PUB-avtalet (pdf, nytt fönster)

Användningsvillkor för konsumtion

För att konsumera datamängder via NGP behöver Konsumenten läsa igenom och acceptera användningsvillkoren. Villkoren omfattar både användning av datamängderna och användning av NGP. Datamängderna görs tillgängliga men öppen licens, motsvarande Creative Commons, CC0 eller Public Domain Mark, PDM eller liknande. Det innebär att du som konsument får använda, sprida, göra om, modifiera och bygga vidare på informationen utan några restriktioner även i kommersiella sammanhang. Tänk på att vissa datamängder kan innehålla personuppgifter och ska då hanteras enligt gällande regelverk.

Läs igenom användningsvillkoren (pdf, nytt fönster)

Serviceåtagande

Beskriver målvärden för tillgänglighet, drift och support för NGP.

Läs igenom serviceåtagande för geodataplattformen (pdf, nytt fönster)

Nationella specifikationer

För varje datamängd i NGP finns en nationell specifikation som beskriver datamängden, hur data ska struktureras digitalt och vilken information datamängden ska innehålla. Nationella specifikationer och ett ramverk för dessa, skapar förutsättningar för att flera aktörer kan arbeta på ett likartat sätt. Det underlättar utbyte av information mellan parter i nationella samhällsprocesser, och är en av förutsättningarna för NGP.

Läs mer om datamängder

Tekniska beskrivningar

Tekniska beskrivningar beskriver API:er för leverans till plattformen (uppladdning av datamängd, referensdata och referenser) men även hur datamängder ska tillgängliggöras via egna API:er samt användas av konsumenter (sökning, nedladdning, tekniska scheman).

För utvecklare 

Geotorgets roll i anslutningsprocessen

För att ansluta till NGP behöver du teckna ett producentavtal eller godkänna användarvillkor som konsument. Denna process startar med att du skapar ett konto i Lantmäteriets självservicetjänst Geotorget. När du skapat ett konto kan du ansöka om att bli producent eller konsument mot NGP. Som konsument får du nu tillgång till API-portalen och de API:er för konsumtion som finns för plattformen. Producenter kan efter underskrivet avtal börja producera datamängder till NGP via prodcent-API:er som nås genom API-Portalen.

Tillgång till API-Portalen 

Efter att du som konsument godkänt användarvillkoren eller att du som producent tecknat producentavtal ges du åtkomst till respektive API:er via API-Portalen. I API-Portalen genererar du nycklar för åtkomst till NGP. Observera att det är två olika inloggningar för konsument- och producent-API:erna.