Vanliga frågor och svar

Vanliga frågor och svar

För att ni ska kunna nyttja Nationella geodataplattformen behöver ni registrera ett organisationskonto hos Lantmäteriet i e-tjänsten Geotorget. De uppgifter ni då behöver ange är t.ex. organisation, organisationsnummer, kontaktuppgifter, vilken datamängd ni tänkte tillgängliggöra, om datamängden innehåller personuppgifter, vem som är informationsägare till datamängden och uppgift om kontaktuppgift för support hos er.

Kontaktpersonen har en roll att administrera organisationens användarkonto för Nationella geodataplattformen i e-tjänsten Geotorget, det kan handla om att se till att Producentavtalet skrivs på, ta emot användarkonton som behövs i Nationella geodataplattformen osv.

Vem som företräder kommunen i avtalsrättsliga sammanhang anges i reglementen, delegeringsordningar eller i särskilda beslut om vem som har rätt att underteckna handlingar och avtal.

Tänk på att Producentavtalet är ett avtal för att nyttja den Nationella geodataplattformen för att tillgängliggöra era olika datamängder. På sikt kanske fler datamängder än detaljplan ska tillgängliggöras, t.ex. Byggnader. Den som skriver under bör då vara någon på en övergripande nivå i organisationen.

Underskrift av avtalet bör göras av den som har det delegerat, dvs den på kommunen som är ansvarig för personuppgifter i verksamheten. Ibland finns någon som tecknar alla kommunens PUB-avtal.

De uppgifter som ska anges är kontaktperson för PUB-avtalet, dvs den Lantmäteriet kan kontakta hos kommunen vid frågor kring PUB-avtal samt kontaktperson vid personuppgiftsincident, dvs den Lantmäteriet ska kontakta hos kommunen om en incident inträffar.

De uppgifter som ska anges i bilaga A är typer av personuppgifter (t.ex. namn, telefonnummer, adress, fastighetsbeteckning) samt kategorier av registrerade (t.ex. tjänstemän, fastighetsägare). I bilaga B ska det anges kontaktperson vid ev. personuppgiftsincident.

Ett PUB-avtal tecknas en gång. Om den nya datamängder innehåller nya typer och kategorier av personuppgifter än vad som angivits tidigare, behöver PUB-avtalets bilaga A och B uppdateras, men någon ny påskrift behövs inte (dvs. PUB-avtalet behöver inte tecknas om).

Ja. Under en övergångsperiod blir det ”två vägar in”, både för detaljplan och för byggnad.

Ja, en annan kommun eller en konsult som ni samarbetar med kan leverera för er.

Vad som ska levereras beror på i vilken del av detaljplanen befinner sig. Exempelvis om den vunnit laga kraft eller inte. Det har även betydelse om det är en äldre tolkad plan eller en nyupprättad plan enligt Boverkets föreskrifter.

Mer detaljerad information finns i vår webbinarium Anslutning och leverans. Du finner den via länken Nationella geodataplattformen - Webbinarier kring anslutning och leverans av digitala detaljplaner.

Nej. Geodataplattformen utgör inte ett arkivsystem för digitala detaljplaner. Arkivering av digitala detaljplaner måste lösas på annat sätt i den ansvariga kommunens regi.

Datamängder som levereras valideras mot den Nationella specifikationen och lagras sedan utan någon manipulation i Lantmäteriets lagringsmiljö.

Om valideringen går bra skapas ett referensobjekt med en delmängd av informationen i datamängden, som indexeras och lagras i en särskild databas som används för att söka i datamängden.

Om det upptäcks fel vid valideringen avbryts lagringen och datamängden blir inte sökbar i den Nationella geodataplattformen.

För att konsumera datamängderna i den Nationella geodataplattformen behövs ett system som kan kommunicera med de API:er för konsumtion som finns i plattformen.

Det finns för närvarande två API:er för konsumtion; Geodatakatalog Sökning och Geodatakatalog Nedladdning.

Med hjälp av dessa kan systemutvecklare skapa funktioner för att söka fram och ladda ner de datamängder och dokument som har lagrats i plattformen eller refereras till, från någon av plattformens datamängder.

Ja, du kan se vilka producenter som levererat datamängder under ingången datamängder. Du kan dock inte se hur många datamängder respektive producent har gjort tillgängligt i Nationella geodataplattformen. Endast vilken typ av datamängd, exempelvis detaljplan.

För att söka datamängder i Nationella geodataplattformen behöver du ett system som kan kommunicera API:er. Se frågan om att konsumera datamängderna.