Om specifikationer och vägledningar

Nationella specifikationer är en central del och en av förutsättningarna för den nationella geodataplattformen. Här finns information kring nationella specifikationer och tillhörande vägledningar.

Varför nationella specifikationer?

För varje datamängd finns en nationell specifikation som beskriver datamängden, hur data ska struktureras digitalt och vilken information datamängden ska innehålla. Genom specifikationen blir datamängden standardiserad och enhetlig. Standardiseringen möjliggör och underlättar utbyte och återanvändbarhet av information mellan aktörer, och är en förutsättning för att kunna automatisera och effektivisera samhällsbyggnadsprocessen. Det skapar även förutsättningar för att flera aktörer, t.ex. kommuner, ska kunna hantera data på ett likartat sätt. Standardiserade datamängder är grundbulten i nationell datadelning och för den Nationella geodataplattformen.

Olika typer av nationella specifikationer

Det är enbart datamängder som är standardiserade dvs. följer nationella specifikationer som kan laddas upp och tillgängliggöras. Specifikationerna delas upp i fyra olika typer:

 1. Informationsspecifikation
  En beskrivning av informationsbehovet för samhällsbyggnadsprocessen.
 2. Dataproduktspecifikation för tillgängliggörande
  En beskrivning för konsumenten vilken information de får tillgång till.
 3. Specifikation för leverans till Nationella geodataplattformen (NGP)
  En beskrivning för producenten hur de tekniskt tillgängliggör sin information.
 4. Specifikation för att söka och hämta referensdata
  En beskrivning för konsumenten hur de tekniskt hittar informationen.
Olika typer av specifikationer. Klicka på bilden för att göra den större.

Specifikationerna följer Nationellt ramverk för informationsarkitektur.

Processen för kvalitetssäkrade nationella specifikationer

Processen vid framtagande av nationella specifikationer följer stegen

 • Beslut om uppstart
 • Förberedelser
 • Utkast
 • Test
 • Gällande

Beslut om uppstart sker och därefter påbörjas ett arbete för att ta fram nationella specifikationer för datamängden. Att ta fram en specifikation kräver förberedelser i form av ta reda på behov, nyttor, lagkrav, informationssäkerhet med mera och görs i samverkan med berörda myndigheter och organisationer. Den första versionen av specifikationen får status Utkast. Efter ytterligare arbete tas en version fram med status Test. Därefter följer en testperiod på cirka ett år under vilket ytterligare testversioner kan tas fram innan beslut om en gällande specifikation sker.

Genom hela arbetet är det många som deltar. För att få fram en specifikation som är bra och fungerar i praktiken så deltar ämnesexperter, systemleverantörer, producenter och konsumenter. Beslut tas av grunddatadomänansvarig och modell- och specifikationsansvariga leder arbetet och skriver specifikationen.

Utvecklingsstatus för specifikationer

När en specifikation ska tas fram tas först ett beslut om uppstart. Därefter följer en tid av förberedelser innan ett utkast av specifikationen tas fram. Innan specifikationen blir gällande så ska den testas. Nedan beskriver vi de olika statusarna i utvecklingen av en specifikation, samt deras betydelse.

Utkast

En modell med statusen utkast ska inte tolkas som vare sig fullständig eller korrekt. Den som väljer att implementera en sådan modell gör det på ”egen risk” och kan förvänta sig att det kan ske stora förändringar.

Test

När en modell får statusen test är den teoretiskt klar för att börja testas för att säkerställa att den kan användas i praktiken. En modell med statusen test ska inte tolkas som korrekt men däremot att den är fullständig, det vill säga att den omfattar alla identifierade behov. Den som implementerar en modell som är i testfasen kan förvänta sig att det kommer att ske förändringar.

Gällande

När en specifikation får statusen gällande anses den vara fullständig och korrekt.

Upphävd

När en specifikation får statusen upphävd ska den anses vara icke gällande och att den antingen har blivit ersatt av något annat, eller att specifikationen inte längre behövs. En specifikation med statusen upphävd bör inte implementeras.

Versionshantering av gällande specifikation

För att vara en del i det standardiserade informationsutbytet behöver producenter följa de nationella specifikationerna som tas fram för varje datamängd. Även gällande specifikationen kan ändras och nya versioner tas fram.

Bilden visar versionshantering av nationella specifikationer samt versionshantering av API. Bilden innehåller två tidslinjer som sträcker sig från månad 0 till månad 12. En tidslinje för nationella specifikationer och en tidslinje för API. Månad 0 aviseras producenter om ny version, månad 6 införs den nya versionen och månad 12 är det inte längre möjligt att leverera enligt den gamla versionen. Mellan månad 0 och 6 finns det möjlighet till test av nya versionen och mellan månad 6 och 12 finns det möjlighet att samköra enligt den gamla och nya versionen. Samma förfarande gäller både nationella specifikationer och API med skillnaden att den gamla versionen av specifikationen upphävs i samband med att den nya blir gällande. Den gamla versionen kan dock användas 6 månader framåt.
Versionshantering av nationella specifikationer. Klicka på bilden för större version.

Vägledningar

Vägledningar tas fram för de nationella specifikationerna. Vägledningen ger ett stöd i tolkningen av specifikationen. De publiceras tillsammans med respektive specifikation. Förutom vägledningar tas ofta även annat stödmaterial fram. Ett exempel är Mätanvisningar NS Byggnad för datamängden Byggnad. Vägledningen för en specifikation finns tillsammans med övriga dokument för datamängden på respektive datamängd som du hittar i meny till vänster.