Lantmäteriets arkiv

Lantmäteriets arkiv är här ett virtuellt arkiv som innefattar både de kommunala lantmäterimyndigheternas och Lantmäteriets förrättningsarkiv.

Här finns kartor från storskiftet (1750-1827), laga skiftet år (1828-1972) och många andra förrättningar. Vanliga kartskalor i det historiska materialet är 1:4 000 och 1:8 000, medan skalan i det modernare materialet varierar mer beroende av förrättningsform.

I förrättningsarkiven förvaras också detaljplaner och andra bestämmelser som bl.a. visar hur den framtida markanvändningen planeras.

Förrättningsakter i Arken

Förrättningsakten innehåller den juridiskt gällande dokumentationen av en lantmäteriförrättning. Här finner man t.ex. besluten som visar var gränserna går och vilka rättigheter som hör till fastigheten.

Alla förändringar i en fastighet sker genom en lantmäteriförrättning. Resultatet av förrättningen dokumenteras på karta och/eller i handlingar och arkiveras för all framtid i en förrättningsakt. Alla förrättningar som har genomförts i landets fastigheter alltsedan mitten på 1700-talet har arkiverats länsvis hos Lantmäteriet.

Både historisk och nutida information

Förrättningsakterna innehåller information som beskriver fastighetsindelningens beskaffenhet, både den historiska och den nu gällande. Här redovisas alla de beslut som tagits om ny- och ombildningar av fastigheter och upplåtelser av olika rättigheter. Förrättningsakterna innehåller både kartor och tillhörande beskrivningar samt protokoll som berättar om hur förrättningarna genomfördes. Här finns den fullständiga informationen som kompletterar uppgifterna i Fastighetsregistret, till exempel om servitut och gränser.

Tre miljoner akter i digitalt arkiv

Lantmäteriets arkiv omfattar idag cirka 3 miljoner akter och dessa är juridiskt gällande dokument över fastighetsindelningen i landet. Lantmäteriet har ett ansvar för att kartorna och handlingarna bevaras. Lantmäteriet har skannat samtliga akter, som tidigare förvarades på respektive länsmyndighet, för att minska slitaget på akterna. Digitaliseringen är samtidigt ett led i att förkorta handläggningstiderna vid förrättningarna. Det analoga materialet har flyttats över till Landsarkivet i Härnösand för förvaring.

Såväl Lantmäteriet som det flesta kommunala lantmäterimyndigheterna lagrar sina förrättningsakter i Arken.

Via tjänsten Min fastighet kan du som står som ägare till en fastighet se de akter i Arken som är kopplade till din fastighet. Det går också bra att kontakta vårt Kundcenter.

Planer och bestämmelser

I Lantmäteriets förrättningsarkiv förvaras kopior av detaljplaner och andra markreglerade bestämmelser.