Validering av metadata och tjänster

För att underlätta för myndigheterna att fullfölja sina åtaganden har samordnaren tagit fram ett antal rutiner för kvalitetssäkring. Här kan du läsa om dessa rutiner.

Kvalitetssäkringen bygger på tillit och förtroende

Kvalitetssäkringen av den svenska infrastrukturen för geodata bygger på samma sätt som övrig svensk förvaltningstradition, på tillit och förtroende och det förutsätts att myndigheter fullgör sina åtaganden.

Rutiner för kvalitetssäkring

Metadataprofil

En nationell metadataprofil säkerställer att alla metadata i Sverige uppfyller både nationella behov och kraven från INSPIRE. Metadataprofilen bygger på ISO 19115. Alla metadata som publiceras ska följa profilen. Profilen förvaltas av SIS.

Validering i Geodataportalen

En valideringsrutin säkerställer att alla metadata som publiceras i Geodataportalen uppfyller den svenska metadataprofilen. Rutinen kontrollerar att alla obligatoriska fält i metadataprofilen är ifyllda innan publicering. 

Årlig uppdatering av metadata

Minst en gång per år ska metadata i Geodataportalen uppdateras. Vid dessa tillfällen ska även innehållet i metadata kontrolleras och vid behov uppdateras. Publicerande myndigheter kan få stöd i arbetet med att kvalitetssäkra metadata, i form awebbinarier.

Automatiska uttag

Metadatakatalogen används för automatiska uttag av information, till exempel för sammanställning av den årliga rapporteringen till Europakommissionen. Den uttagna informationen kvalitetssäkras och eventuella fel åtgärdas.

Riktlinjer för genomförande

Lantmäteriet har i sin roll som samordnare tagit fram riktlinjer för att underlätta för myndigheter att tolka och förstå de krav som INSPIRE ställer.

Riktlinjerna sammanfattar de krav som ställs i olika dokument, förtydligar dessa och ger i förekommande fall förslag på svenska tolkningar och/eller lösningar på hur kraven bäst ska uppfyllas.

Riktlinjerna ska säkerställa att alla myndigheter har tillgång till samma information och följer samma regelverk när de tar fram tjänster eller harmoniserar data. 

Avstämningar

Lantmäteriet genomför mindre undersökningar om hur berörda myndigheter uppfyller kraven från Inspire och stämmer av vid möten med INSPIRE arbetsgrupp.