Languages Lättläst Teckenspråk

Ordlista

Här hittar du förklaringar och definitioner av ord och begrepp som finns på lantmateriet.se.


A / B / C / D / E / F / G / H / I / J / K / L / M /

N / O / P / R / S / T / U / VW / Y / Z / Å / Ä / Ö


A

Akt - Samling av alla handlingar i ett ärende.

Aktbeteckning - Handlingarna i ett ärende får en beteckning (en kombination av x bokstäver och y siffror) för att kunna sökas i arkivet. I förrättningsdiariet får akten sin beteckning när ärendet är slutfört.

Ankomstdatum - Datum då de första handlingarna i ett ärende kommer in till myndigheten.

Ansvarig organisation - Anger vilken organisation/enhet/avdelning som ansvarar för Verksamhetsåtgärd.

Anteckning - Särskild uppgift om en fastighet eller tomträtt. Exempelvis att fastigheten är utmätt, inte överlåtbar, att arrendator har rätt att köpa fastigheten, utgör sambors gemensamma bostad m.m.

Arkivförteckning - Systematisk uppställning av vilka handlingar som ingår i Lantmäteriets och samtliga lantmäterimyndigheters arkiv från och med år 1628 fram till idag.

Arrende - Upplåtelse av mark eller fiskerätt mot betalning för viss tid. Arrende kan ske som jordbruksarrende, bostadsarrende, anläggningsarrende, lägenhetsarrende eller fiskearrende.

Avstyckning - Avstyckning är när ett område avskiljs från en fastighet och bildar en ny fastighet.

Avsändare/mottagare - Den myndighet, företag, organisation eller privatperson som antingen skickat handlingar till myndigheten eller mottagit handlingar från myndigheten.

Upp till sidans topp

B

Bereda - utreda och handlägga ett ärende till beslut.

BerörsAv - Registerenhet vilken byggnaden berörs av förrutom den den ligger på. Anges när byggnaden berörs av 3D-utrymmen eller Ägarlägenhetsfastigheter

Bestyrkt kopia - Med bestyrkt kopia avses en kopia där någon intygat att kopian stämmer överens med originalet.

Bevittnad namnteckning - Bevittnad namnteckning innebär att någon intygar att det är undertecknaren som har skrivit under handlingen.

Upp till sidans topp

D

Dagboksblad - Anteckningar över vad som hänt i ärendet.

Delgivning - Delgivning är ett sätt för en myndighet att säkerställa att den som berörs av ett mål eller ärende har fått del av viktig information. Delgivning sker oftast genom att en handling skickas till den som berörs av målet/ärendet eller till den som är behörig att företräda den berörda personen eller företaget.

DGPS/DGNSSDifferentiell GPS (GNSS). Kodmätning som korrigeras med det uppskattade felet från annan, samtidig kodmätning på en känd position.

Dokumentförteckning - En förteckning över de allmänna handlingarna som ingår i ett ärende.

Dödning - Innebär att en handling förklaras vara utan verkan. Dödande av inteckning innebär att inteckningen som sådan uppför. Dödande av pantbrev innebär däremot bara att pantbrevet försvinner medan inteckningen lever vidare.

Upp till sidans topp

E

Egendomens värde - Beslut om stämpelskatt grundas på fastighetens värde. Vid köp av fast egendom bestäms värdet genom att köpeskillingen jämförs med taxeringsvärdet för året närmast före det år då ansökan om lagfart beviljas. Det högsta av dessa värden anses som egendomens värde. Saknas särskilt taxeringsvärde görs jämförelsen istället med det värde som Fastighetsinskrivningen, med ledning av intyg av sakkunnig eller annan utredning, bedömer att egendomen hade vid tidpunkten för upprättandet av fångeshandlingen.

Expedition - En handling skickas ut i ärende från en myndighet.

Expeditionsavgift - Är den avgift som tas ut för Fastighetsinskrivningens handläggning av ärendet.

Expeditionsdatum - Datum då en handling i ett ärende skickas ut från en myndighet.

Upp till sidans topp

F

Fastighet - En fastighet består av ett eller flera avgränsade områden på marken. Till en fastighet kan höra byggnader, skog, vatten med mera. All mark i landet är indelad i fastigheter och alla har en särskild beteckning inom kommunen (namn och nummer) till exempel Berga 1:8 i Lyckeby kommun.

Fastighetsbestämning - En fastighetsbestämning kan innebära utredning och beslut om t.ex. hur gränserna går mellan olika fastigheter.

Fastighetsbevis (tidigare Gravationsbevis) - Fastighetsbevis utfärdas särskilt för varje fastighet eller samfällighet (samfällighetsbevis) och ska innehålla de uppgifter som framgår av fastighetsbeviskungörelsen (SFS 1974:1063). I fastighetsbeviset redovisas bl.a.

 • registerbeteckning,
 • ursprung,
 • avregistrering,
 • belägenhetsadress,
 • omfång,
 • läge,
 • areal,
 • fristående fiske,
 • andel i samfällighet och/eller gemensamhetsanläggning,
 • fastighetsbildningsåtgärder,
 • avskild mark,
 • rättigheter,
 • planer och bestämmelser,
 • vissa taxeringsuppgifter m.m. och
 • övriga förhållanden som anmärkts i Fastighetsregistrets allmänna del.

I beviset redovisas dessutom

 • aktualitetsdatum i Fastighetsregistrets inskrivningsdel,
 • lagfart,
 • tomträttsupplåtelse,
 • tomträttsinnehav,
 • inteckningar m.m. samt
 • anteckningar.

I samfällighetsbevis redovisas bl.a.

 • samfällighetens art,
 • delägande fastigheter,
 • skattetal och
 • rättigheter.

Fastighetsinskrivning - Fastighetsinskrivning är den division inom Lantmäteriet som granskar, beslutar och registrerar lagfarter, tomträtter, inteckningar, avtalsservitut, nyttjanderätter, beslutar om och tar in stämpelskatt och avgifter samt handlägger förlorade pantbrev i fastighet. Redovisningen sker i inskrivningsregistret.

Fastighetsregister - Register med information om Sveriges fastigheter. Fastighetsregistret består av fem delar; allmän del, adressdel, byggnadsdel, fastighetstaxeringsdel och inskrivningsdel. Lantmäteriet är ansvarig för Fastighetsregistret.

Fastighetsreglering - En fastighetsreglering kan t.ex. innebära att en hel fastighet eller delar av en fastighet, mark, överförs till en annan.

Fångeshandling - Den handling som överlåtelse av fastighet grundas på (köpebrev, bouppteckning, m.m.).

Förrättningslantmätare - Förrättningslantmätaren ansvarar för arbetet med förrättningen och fattar de olika beslut som ingår.

Förrättningsärende - Ärende som som avser förrättning.
Förvaltningsärende - Ärende av mer generell natur.

Upp till sidans topp

G

Gemensamhetsanläggning - En anläggning som flera fastigheter har behov av och som tillgodoser ändamål av stadigvarande betydelse för fastigheterna, till exempel vägar, garage, lekplatser eller vatten- och avloppsanläggningar.

Geodesi - Läran om jordens form och uppmätning. Läs mer om geodesi.

Geodetisk infrastruktur - Geodetiska referenssystem och de fysiska markeringar och/eller anläggningar (t.ex. fasta referensstationer) som används för att realisera dem; kan även inkludera definitioner och konventioner för tillämpning.

Geoid - Ekvipotentialyta (nivåyta) i jordens tyngdkraftsfält som bland annat innehåller oceanernas medelnivå. Läs mer om geoiden.

GNSSGlobal Navigation Satellite Systems. Ett samlingsnamn för satellitbaserade navigations- och positioneringssystem, t.ex. det amerikanska GPS, ryska Glonass och europeiska Galileo.

Gravationsbevis - Se Fastighetsbevis.

Upp till sidans topp

H

Handläggare - Den person vid myndigheten som behandlar ett ärende.

Handläggningstid - Det är den tid det tar innan ett nyinkommet ärende kan börja handläggas. Varje ärende till Fastighetsinskrivningen hör till en inskrivningsdag (ankomstdagen). Alla föregående inskrivningsdagar måste vara färdigbehandlade innan arbetet med en ny inskrivningsdags ärende börjar. Därför har Fastighetsinskrivningen som regel en viss balans i form av ett antal arbetsdagar i handläggningstid.

Upp till sidans topp

I

Inkommen/upprättad - Anger om en viss handling har kommit in till eller upprättats av en myndighet.

Inskrivning - Registrering av beslut i inskrivningsärende.

Inskrivningsregister - I inskrivningsregistret redovisas vem som äger en fastighet och vilka avtalsservitut, nyttjanderätter och inteckningar som belastar fastigheten.

Inskrivningsdag - Gäller från kl 12.00 till kl 12.00 nästföljande dag. Endast helgfri vardag räknas som inskrivningsdag. En ansökan kommer in kl 10.00 den 17 april 2013 blir registrerad, efter beslut, med inskrivningsdagen 2018-04-17. Datumet när en rättighet registrerats har betydelse bland annat vid obeståndssituationer och då företrädesrätt måste bestämmas mellan olika rättigheter eller när flera inteckningar finns.

Inskrivningsärende - Ärende om registrering av fastighetsanknuten information. Typer av inskrivningsärenden är ärende om lagfart, tomträttsinnehav eller tomträttsupplåtelse, ärende om inteckning, övrig inskrivning eller anteckning. Ärenden söks av fastighetsägaren men lämnas oftast in av ett ombud.

Inteckning - Inskrivning av ett visst belopp i fastigheten som kan pantsättas. Ett belopp registreras för fastigheten, i Fastighetsregistret, efter beslut av Fastighetsinskrivning om inteckning. Som bevis för inteckningen erhålls ett datapantbrev eller ett pantbrev i pappersform som kan pantsättas. Panthavaren har sedan säkerhet för fordringar denne har mot fastighetsägaren motsvarande den pantsatta inteckningens belopp.

Upp till sidans topp

K

Klyvning - En fastighet som ägs av flera personer tillsammans, så kallad samäganderätt, kan delas upp genom klyvning.

Köpeskilling - Fastighetens försäljningspris.

Upp till sidans topp

L

Lagfaren ägare - Den person som har lagfart på fastigheten (både marken och byggnaden).

Lagfart - Den som köper en fastighet ska göra en ansökan om lagfart för att registrera att man är ägare. Ansökan om lagfart ska göras inom 3 månader efter det att köpet ägt rum. Efter Fastighetsinskrivningens beslut om ägarförändringen (beviljande av lagfart) registreras ägare av fastigheter i Lantmäteriets Fastighetsregister.

Lagfartskapning - Innebär att någon med hjälp av en förfalskad handling beviljas lagfart på en fastighet som denne inte äger, Läs mer om Lagfartskapning.

Lagfartskostnad - Det är den avgift och den skatt som betalas i samband med en lagfartsansökan.

Lantmäteriförrättning - En lantmäteriförrättning innefattar alla de arbeten som utförs när fastigheter eller rättigheter till fastigheter bildas, ändras eller ska samverka om gemensamma behov med mera. Förrättningen påbörjas genom en skriftlig ansökan hos Lantmäteriet.

Ledningsrätt - Användande av någon annans mark för att dra fram sina ledningar. För det ändamålet kan ledningsrätt upplåtas.

Upp till sidans topp

M

Mark- och miljödomstol (tidigare bl.a. Fastighetsdomstol) - Till Mark- och miljödomstol kan man som sakägare överklaga beslut som Lantmäteriet fattat vid en förrättning. Det finns fem mark- och miljödomstolar i landet. Dessa domstolars domkretsar (verksamhetsområden) följer i stort de tidigare miljödomstolarnas domkretsar, men har anpassats till den administrativa indelningen av landet i län och kommuner. Orterna där domstolarna finns är: Nacka, Umeå, Vänersborg, Växjö och Östersund. Läs mer på  Sveriges Domstolars hemsida.

Marksamfällighet - En samfällighet är mark eller vattenområde som hör till flera fastigheter gemensamt.

Myndighet - Myndighet är den organisation som handlägger ärenden.

Upp till sidans topp

N

Nyttjanderätt - Nyttjanderätt, till exempel arrende, innebär en tidsbegränsad rätt för en person att använda en annans fastighet.

Nätverks-RTK - Den vanligaste GNSS-baserade mätmetoden. Finns i Sverige tillgänglig via olika tjänsteleverantörer. Läs mer om nätverks-RTK.

Upp till sidans topp

O

Omarrondering - Omarrondering innebär att hela fastighetsindelningen ändras i större sammanhängande områden.

Upp till sidans topp

P

Pantbrev - Ett bevis för en inteckning. Ett pantbrev är en värdehandling som utfärdas av Fastighetsinskrivning efter att de beslutat bevilja din ansökan om inteckning. Om du lånar på ditt hus överlämnas pantbrevet till långivaren som säkerhet för lånet. De flesta pantbrev hanteras numer i elektronisk form i pantbrevsregistret. När ett pantbrev inte hanteras elektroniskt är det i pappersform.

Pantbrevsregistret - De flesta pantbrev hanteras i elektronisk form i pantbrevsregistret som Lantmäteriet ansvarar för och kreditinstituten använder. I pantbrevsregistret finns ett ägararkiv för de pantbrev som inte är belånade och som alltså fastighetsägaren råder över.

Publikation - Dokument som redovisar ett resultat av ett forsknings-, utrednings- eller utvecklingsarbete inom Lantmäteriets utvecklingsområde. För att dokumentet ska tas in i rapportserien ska den även ha intresse utanför Lantmäteriet.

Upp till sidans topp

R

Referensstation - kontinuerligt observerande GNSS-utrustning som kan utgöra referens för relativ positionering, t.ex. RTK; kan etableras tillfälligt eller fast (permanent).

Referenssystem (inom geodesin) - Samlingsnamn på system för lägesbestämning och positionsangivelser i en, två eller tre dimensioner, t.ex. höjdsystem samt två- och tre-dimensionella koordinatsystem. Läs mer om referenssystem.

Registerbeteckning - Riksunik beteckning på fastigheter och samfälligheter registrerade i Fastighetsregistret. Registerbeteckningen består av kommun, traktnamn, blocknummer och enhetsnummer, till exempel Skoby Berga 1:2.

Relaxation - Att frigöra en fastighet från inteckningsansvar, när den intecknats gemensamt med andra fastigheter.

Remissvar - Lantmäteriets svar på fråga eller förslag från en offentlig utredning.

RTKReal Time Kinematic. Ett samlingsnamn för noggranna GNSS-baserade mätmetoder i realtid där en eller flera referensstationer används.

Rättighet - Förmån för fastighet eller person att nyttja fastighet, exempelvis servitut som ger rätt att använda en brygga.

Upp till sidans topp

S

Sakägare - Sakägare kallas vanligtvis alla fastighetsägare som berörs av en lantmäteriförrättning. Även nyttjanderättshavare kan vara sakägare. Lantmäteriet avgör vilka personer som är sakägare vid en förrättning.

Samfällighet - En samfällighet är mark eller vattenområde som hör till flera fastigheter gemensamt.

Samfällighetsförening - Lantmäteriet hjälper till med att bilda samfällighetsföreningar i samband med beslut om anläggningar som flera fastigheter har behov av.

Sammanföring - Flera små inteckningar växlas mot flera pantbrev intill samma totalbelopp.

Sammanläggning - Sammanläggning av fastigheter innebär att två eller flera fastigheter som har samma ägare läggs samman och bildar en ny fastighet.

Senaste ändring Inskrivningsdelen - Det datum då inskrivningsdelen till någon del ändrades för fastigheten.

Servitut - Ett servitut ger en fastighet rätt att utnyttja annan fastighet på ett visst sätt. Det kan till exempel gälla rätt till utfartsväg eller att dra fram ledningar på annan fastighet. Det finns avtalsservitut och officialservitut. Den sistnämnda kommer till genom en förrättning utförd av en lantmätare och innebär ett myndighetsbeslut som kan överklagas. Avtalsservitut är ett avtal mellan fastighetsägare om att upplåta en rätt för en eller flera fastigheter att använda en annan. Det är alltså en civilrättslig handling, ett avtal, utan inblandning från en myndighet och som inte kan överklagas. Det är avtalsservitut som skrivs in efter ansökan till Lantmäteriet, Fastighetsinskrivning. Officialservitut kan beslutas efter ansökan om förrättning hos Lantmäteriet, Fastighetsbildning.

Sista svarsdatum - Anger sista datum för att besvara en skrivelse.

Stämpelskatt - En skatt som tas ut vid köp av fastighet och vid uttag av inteckning. Man kan likna skatten med en omsättningsskatt (moms), se Skatter och avgifter.

Swepos - Det svenska nationella nätet av fasta referensstationer för GNSS-mätning. 21 av stationerna används för att definiera referenssystemet SWEREF 99. Läs mer om Swepos.

Sökande - Sökande kallas den eller de personer som hos Lantmäteriet skriftligen ansökt om en lantmäteriförrättning. Sökande måste vara ägare till den fastighet som berörs, det vill säga den som har lagfart eller är köpare med köpeavtal för hel eller del av fastighet. En rättighetshavare kan också vara sökande.

Upp till sidans topp

T

Taxerad ägare - Den person som betalar fastighetsavgiften (oftast lagfaren ägare). Ett exempel där taxerad ägare och lagfaren ägare är olika är vid tomträtt. Kommunen är då lagfaren ägare till fastigheten (marken) men tomträttshavaren är taxerad ägare och betalar fastighetsavgiften.

Titel/Sökord - Namnet på en publikation.

Tomträtt - En nyttjanderätt att använda en fastighet på liknande villkor som ägande. Nyttjanderätt på längre perspektiv som kan upplåtas av kommunal eller statlig fastighetsägare.

Tomträttshavare - Den som har rätt att använda fastigheten (endast marken) på liknande villkor som ägaren. Oftast är det kommunen som då äger fastigheten (marken) och ger tomträttshavaren nyttjanderätt på lång tid liknande ett arrende.

Transportköp - Transportköp innebär att köparen inom tre månader från sitt förvärv på oförändrade villkor överlåter den del av fastigheten/tomträtten som förvärvats till en ny köpare. Under förutsättning att vissa villkor är uppfyllda betalas stämpelskatt endast för det senaste köpet. Läs mer om transportköp i vårt informationsblad (pdf)

Tredimensionell fastighetsindelning - Det är möjligt att bilda så kallade 3D-fastigheter. Detta innebär att fastigheter kan avgränsas i höjd och djupled så att till exempel olika våningsplan med skilda ändamål inom samma byggnad kan ligga på egna fastigheter och därmed ha olika ägare, se Tredimensionell fastighetsindelning.

Upp till sidans topp

U

Upplåtelsehandling - Ett avtal om nyttjande av hela eller viss del av fastighet. Servitutsavtal är ett exempel på en upplåtelsehandling.

Utbyte - En inteckningsåtgärd där ett pantbrev växlas mot flera pantbrev intill samma totalbelopp.

Utförande organisation
- Anger vilken organisation/enhet/avdelning som har utfört Verksamhetsåtgärd.

Utsträckning - Innebär att inteckningen kommer att innefatta fler fastigheter.

Upp till sidans topp

VW

Vilande - Ett beslut om vilande innebär att det kvarstår vissa förutsättningar för att en fastighetsöverlåtelse ska bli helt klar. Man får betala en expeditionsavgift för vilandebeslutet och ytterligare en expeditionsavgift vid ett fullt beviljande.

Värdeintyg - Intyg om fastighets värde. Intyg från sakkunnig, vilket utvisar fastighetens värde vid det tillfälle en överlåtelse skett som kan gälla när inte taxeringsvärde finns.

Upp till sidans topp

Ä

Ägarlägenheter - innebär att det är möjligt att äga sin egen lägenhet i ett flerbostadshus, se Ägarlägenheter.

Ärendemening/Sökord - Beskrivning av ett ärende.

Ärendenummer - Det unika nummer som registreras för varje ärende.

Ärendestatus - Anger om ärendet pågår eller är slutfört.

Upp till sidans topp


Ö

Överlåtelsehandling - Ett avtal om köp, byte eller gåva för fastighet.

Upp till sidans topp