Other languagesLanguages LättlästLättläst TeckenspråkTeckenspråk

Om oss

Vi är en myndighet som tillhör Finansdepartementet. Vår verksamhet är viktig för ett väl fungerande samhälle.

Korta fakta om oss:

 • Generaldirektör är Susanne Ås Sivborg.
 • Vi omsätter cirka 1 946 miljoner kronor per år.
 • 70 procent av intäkterna kommer från avgifter och andra ersättningar, resten är anslagsfinansierade.
 • Vi har cirka 2 200 medarbetare på 50 orter.
 • Huvudkontoret ligger i Gävle.
 • Vi har kartlagt Sverige sedan 1628.
 • Vi tillhör Finansdepartementet.
 • Lantmäteriet är sedan 2003 miljöcertifierat enligt ISO 14001. Vår miljöpolicy

Dokument


 Organisation

Ledningsgrupp

I ledningsgruppen sitter generaldirektören, biträdande generaldirektör, divisionscheferna för Fastighetsbildning, Geodata och Fastighetsinskrivning och cheferna för Utveckling, Ekonomi, Kommunikation och personal samt sekreterare.

Generaldirektör - Susanne Ås Sivborg
Biträdande generaldirektör - Anders Lundquist

Divisionschef Fastighetsbildning - Tove Elvelid
Divisionschef Geodata - Anders Sandin
Divisionschef Fastighetsinskrivning - Thomas Öberg
Utvecklingschef - Anna Granström
Personalchef Vakant
Ekonomichef - Peter Björebo
Kommunikationschef - Eva Ferndahl
Sekreterare - Christina Wallström, GD-assistent

Styrelse

Lantmäteriet leds av en styrelse. Myndighetens chef ingår i styrelsen och ansvarar för den löpande verksamheten i enlighet med styrelsens direktiv. Regeringen utser ordförande och övriga ledamöter.

Ledamöter

Olle Sundin, ordförande, tidigare generaldirektör för Luftfartsverket
Susanne Ås Sivborggeneraldirektör vid Lantmäteriet
Anna Ernestam, avdelningschef Röda Korset
Ulf Kamne, kommunalråd Göteborgs stad
Helen Olaussonvice ordförande, VD Projektgaranti AB

Personalföreträdare

Magnus Landgren, Lantmäteriakademikerna
Gull Britt Olander, ST Lantmäteri
Jeanette Norman, stf ordförande ST

Representanter för personalorganisationerna

För Lantmäteriakademikerna, Saco-föreningen på Lantmäteriet 
Magnus Landgren
Lantmäteriet Fastighetsbildning
801 82 Gävle
040-660 81 83, arbete.

För ST inom Lantmäteriet
Gull-Britt Olander
Lantmäteriet Fastighetsbildning
801 82 Gävle
036-30 51 85, arbete.

Lantmäteriet har tre divisioner

Fastighetsbildning har ansvar för fastighetsindelningen, det vill säga fattar beslut om nya fastigheter eller om ändring av existerande gränser. Det kan också gälla beslut om samfälligheterservitut och ledningsrätter.

Fastighetsinskrivning granskar, beslutar om och registrerar lagfarter, tomträtter, inteckningar, andra inskrivningsärenden och anteckningar i Fastighetsregistrets inskrivningsdel samt beslutar om och tar in stämpelskatt och avgifter.

Geodata bygger upp och tillhandahåller geografisk information och fastighetsinformation.

Myndighetsgemensamma enheter

Vi har sju myndighetsgemensamma enheter som utgör Lantmäterietsgemensamma resurser för frågor rörande: 

 • ekonomi
 • personal
 • utveckling och IT
 • kommunikation
 • hållbarhetsfrågor
 • dokumentstyrning
 • tjänsteexport

Ekonomi

Lantmäteriet omsätter omkring 1,9 miljarder kronor per år. Drygt 70 procent av intäkterna kommer från avgifter. I övrigt finansieras verksamheten med offentliga medel (anslag).

Vår miljöpolicy

Vi bidrar genom att återkommande uppdatera våra egna miljömål som del i samhällets gemensamma miljömålsarbete. 

Vi medverkar aktivt i utvecklingen av de regler som styr det svenska fastighetsväsendet samt plan- och exploateringsprocessen. I vår uppgift ingår att bidra med miljörelaterad fastighetsinformation och geografisk information utifrån samhällets behov.

Vi strävar efter att arbeta resurssnålt och att välja förnyelsebara resurser med bibehållen eller ökad nytta för våra intressenter. Vårt interna och externa miljöarbete är en viktig del av vår profil.