Hoppa till sidans innehåll
Other languagesLanguages Lättläst Teckenspråk Min sida

Om oss

Vi är en myndighet som tillhör Finansdepartementet. Vår verksamhet är viktig för ett väl fungerande samhälle.

Korta fakta om oss:

 • Generaldirektör är Susanne Ås Sivborg.
 • Vi omsätter cirka 1 946 miljoner kronor per år.
 • 70 procent av intäkterna kommer från avgifter och andra ersättningar, resten är anslagsfinansierade.
 • Vi har cirka 2 200 medarbetare på 50 orter.
 • Huvudkontoret ligger i Gävle.
 • Vi har kartlagt Sverige sedan 1628.
 • Vi tillhör Finansdepartementet.
 • Lantmäteriet har ett miljöledningssystem enligt Förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter. Ta del av Lantmäteriets miljöpolicy.

Årsredovisning

Läs Lantmäteriets årsredovisning 2021 (pdf, nytt fönster).


Organisation

Organisationsskiss Lantmäteriet

Verksamhetsområdena Fastighetsbildning, Fastighetsinskrivning och Geodata

Fastighetsbildning har ansvar för fastighetsindelningen, det vill säga fattar beslut om nya fastigheter eller om ändring av existerande gränser. Det kan också gälla beslut om samfälligheter, servitut och ledningsrätter.

Fastighetsinskrivning ansvarar för beslut och registrering av inskrivningsärenden till fastighetsregistret, förberedelser inför fastighetstaxering och ärenden till samfällighetsföreningsregistret. Fastighetsinskrivningen beslutar om och tar in stämpelskatt och avgifter.

Geodata bygger upp och tillhandahåller geografisk information och fastighetsinformation.

Myndighetsgemensamma verksamhetsområden

Vi har fem myndighetsgemensamma verksamhetsområden som utgör Lantmäteriets gemensamma resurser för frågor rörande: 

 • ekonomi
 • HR
 • utveckling och IT
 • kommunikation
 • tre I (inköp, informationsstyrning, internationellt)

Ledningsgrupp

I ledningsgruppen sitter generaldirektören, biträdande generaldirektör, verksamhetsområdescheferna för Fastighetsbildning, Geodata och Fastighetsinskrivning och cheferna för de myndighetsgemensamma verksamhetsområdena samt sekreterare.

 • Susanne Ås Sivborg, Generaldirektör 
 • Anders Lundquist, Biträdande generaldirektör
 • Anna Granström, Utvecklingschef
 • Thomas Öberg, Chef Fastighetsinskrivning
 • Tove Elvelid, Chef Fastighetsbildning
 • Anders Sandin, Chef Geodata
 • Katarina Zetterqvist, HR-chef
 • Peter Björebo, Ekonomichef
 • Eva Ferndahl, Kommunikationschef
 • Christina Wallström, ledningssamordnare och GD-assistent

Styrelse

Lantmäteriet leds av en styrelse. Myndighetens chef ingår i styrelsen och ansvarar för den löpande verksamheten i enlighet med styrelsens direktiv. Regeringen utser ordförande och övriga ledamöter.

Ledamöter:

 • Olle Sundin, ordförande, tidigare generaldirektör för Luftfartsverket
 • Susanne Ås Sivborg, generaldirektör vid Lantmäteriet
 • Anna Ernestam, Generalsekreterare för SOS barnbyar
 • Ulf Kamne, f.d. kommunalråd Göteborgs stad
 • Anna-Maria Victorin, specialist fastighetsrätt, Statens fastighetsverk
 • Nils Svartz, Senior rådgivare, MSB
 • Markus Bylund, Strategichef IT och digitalisering, Uppsala kommun

Ekonomi

Lantmäteriet omsätter omkring 1,9 miljarder kronor per år. Drygt 70 procent av intäkterna kommer från avgifter. I övrigt finansieras verksamheten med offentliga medel (anslag).


Vår miljöpolicy

Vi bidrar genom att återkommande uppdatera våra egna miljömål som del i samhällets gemensamma miljömålsarbete. 

Vi medverkar aktivt i utvecklingen av de regler som styr det svenska fastighetsväsendet samt plan- och exploateringsprocessen. I vår uppgift ingår att bidra med miljörelaterad fastighetsinformation och geografisk information utifrån samhällets behov.

Vi strävar efter att arbeta resurssnålt och att välja förnyelsebara resurser med bibehållen eller ökad nytta för våra intressenter. Vårt interna och externa miljöarbete är en viktig del av vår profil.