Hoppa till sidans innehåll
Other languagesLanguages Lättläst Teckenspråk

Bilda en samfällighetsförening

Att bilda en samfällighetsförening är ett bra sätt att organisera skötseln av mark eller anläggningar som ägs tillsammans.

Varför ska vi bilda en samfällighetsförening?

En samfällighetsförening är en förutsättning för en effektiv och rättssäker skötsel av gemensamma anläggningar och som till exempel vägar, vatten- och avloppsanläggningar, grönytor och lekplatser, garage och parkeringsplatser, energianläggningar, båtbryggor och badplatser, trapphus och hissar.

En samfällighetsförening är en demokratisk organisation med godkända stadgar där varje delägare har rätt att påverka. Verksamheten styrs av lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter (öppnas i nytt fönster). Fattade beslut gäller även om inte alla är överens. Besluten kan överklagas till mark- och miljödomstolen. 

Hur bildar vi en samfällighetsförening?

För att bilda en samfällighetsförening behöver det finnas ett förvaltningsobjekt, till exempel en gemensamhetsanläggning eller marksamfällighet. Att bilda en samfällighetsförening är förenat med en kostnad, läs mer om kostnad och timpriser här

Om förvaltningsobjekt ännu inte är bildat

Om ni inte har en bildad gemensamhetsanläggning, marksamfällighet eller annat objekt måste ni börja med det och ansöka om lantmäteriförrättning: Lantmäteriförrättning, ansökan (pdf, öppnas i nytt fönster)

I samband med att vi på Lantmäteriet genomför en lantmäteriförrättning för att skapa en marksamfällighet eller gemensamhetsanläggning så bildas samfällighetsföreningen om ni ansöker om det. Det sker vid ett sammanträde. Till mötet kallas alla ägare av de fastigheter som har andelar i marksamfälligheten eller gemensamhetsanläggningen.

Varje delägare i en marksamfällighet eller gemensamhetsanläggning har rätt att när som helst begära att en samfällighetsförening ska bildas. När en sådan begäran framställs till Lantmäteriet ska en förening alltid bildas. 

Läs mer här om hur en lantmäteriförrättning går till.

Om det redan finns ett förvaltningsobjekt

En samfällighetsförening kan också bildas för att förvalta en marksamfällighet eller gemensamhetsanläggning som redan finns och som idag sköts via delägarförvaltning. Det gör ni genom att ansöka om bildande av samfällighetsförening genom att använda denna blankett:  Lantmäteriförrättning, ansökan (pdf, öppnas i nytt fönster)

Vad kan vi göra för att underlätta bildandet av en samfällighetsförening?

För att hålla nere arbetskostnaden så finns det en del saker som ni kan förbereda:

 • Om det är en stor förening som ska bildas kan det vara bra att utse en arbetsgrupp som för dialogen med lantmäterimyndigheten.
 • Ni kan ta fram förslag på vilka som ska vara med i styrelsen.
 • Ni kan gå igenom normalstadgarna för att se om ni redan i samband med ansökan kan ange hur ni önskar att stadgarna ska se ut.
 • Ni kan ta fram kontaktuppgifter och gärna mejladresser som kan användas för att använda som kommunikationskanal.
 • När det är dags för kallelser med delgivning som ska skickas ut så kan ni hjälpa till att påminna om att de ska skicka in eller meddela lantmäterimyndigheten att de är delgivna. Detta för att delgivningen ska lyckas och vi kan veta att alla kallats till sammanträdet i rätt ordning så att vi slipper att skicka ut nya kallelser.

Frågor och svar om att bilda en samfällighetsförening

 • Det är enkelt att få lån från banken eftersom banker får en mycket god säkerhet för lån till en samfällighetsförening.
 • Föreningen har förmånsrätt vid fordran på belopp som uttaxerats (avgifter till föreningen) på ägare av delägarfastighet.
 • Delägarna kan med god rättssäkerhet gemensamt fatta beslut om drifts- och underhållskostnader.

Den som äger en fastighet som har en andel i marksamfälligheten eller gemensamhetsanläggningen är medlem i samfällighetsföreningen. Fastighetsägaren är automatiskt medlem i den samfällighetsförening som sköter samfälligheten. Vilka fastigheter som har andel i en samfällighet framgår av Fastighetsregistret.

Du kan ringa till Lantmäteriets kundcenter, 0771-63 63 63, och fråga om din fastighet har andel i någon gemensamhetsanläggning eller samfällighet.

Lantmäterimyndigheten är sammanträdesledare för att bilda samfällighetsförening. Det betyder att lantmäterimyndigheten utreder vilka som ska ha del i samfällighetsföreningen och kallar till sammanträde. På mötet för lantmäterimyndigheten protokoll och medlemmarna väljer styrelse och antar stadgar. Efter sammanträdet ansöker lantmäterimyndigheten om registrering av föreningen i samfällighetsföreningsregistret.

En samfällighetsförening kan inte bildas vid ett sammanträde som delägarna håller på egen hand om det inte handlar om en övergång från vissa äldre förvaltningsformer.

Lantmäterimyndigheten har i vissa fall skyldighet att bilda samfällighetsförening även utan ansökan från delägare vilket då sker i samband med skapandet av förvaltningsobjektet.

Om en ansökan om att förordna annan som sammanträdesledare för bildandet av samfällighetsförening inkommer ska lantmäterimyndigheten pröva om personen kan anses lämplig. Om personen bedöms som lämplig så ska underrättelse skickas till delägarna. Lantmäterimyndigheten måste då utreda vilka som ska ha del i samfällighetsföreningen för att kunna underrätta de berörda. Delägarna får därefter viss tid på sig att yttra sig över om det är lämpligt att förordna personen. Därefter fattar lantmäterimyndigheten ett beslut om att förordna personen. Beslutet delges och det finns möjlighet att överklaga beslutet inom tre veckor från den dag som klaganden fick del av beslutet. Om ingen överklagar så vinner beslutet laga kraft och den förordnade personen kan sedan starta uppdraget med att utreda delägare och kalla till sammanträde. Tiden för hanteringen tar Lantmäteriet betalt för.

Registrering av samfällighetsföreningen måste ske av samfällighetsföreningsregistret som hanteras av Lantmäteriet. Ansökningsavgiften för registrering måste betalas i förskott.

Betalning av den förordnade sammanträdesledaren sker enligt överenskommelse mellan sökanden och den förordnade och sker alltså inte genom Lantmäteriet.

Om sammanträdet för bildande av samfällighetsförening sker i Lantmäteriets lokaler innebär det en lägre kostnad för uppdraget. Lantmäteriet tar betalt för resa till det ställe där sammanträdet ska hållas. (Kan i och för sig innebära kostnad för delägarna att ta sig till Lantmäteriet så fundera över vilket ni tror är bäst).

Om Lantmäteriet har en lagom stor lokal tillgänglig så kan sammanträdet hållas där utan extra kostnad. Om det däremot inte finns någon sådan och hyra av lokal måste ske så måste Lantmäteriet ta betalt för hyreskostnaden. Kanske har ni förslag på lokal där det är lämpligt att hålla sammanträdet?

Sammanträde som därefter ska hållas löpande av samfällighetsföreningen kan fritt beslutas av föreningen. Det går att kalla till det ställe som passar och det behöver inte anges i stadgarna utan bara i kallelse till möte.

Det finns så kallade normalstadgar att utgå ifrån.

 1. föreningens firma,
 2. samfällighet som förvaltas av föreningen och grunderna för förvaltningen,
 3. den ort där styrelsen ska ha sitt säte,
 4. hur styrelsen ska vara sammansatt och hur den ska utses samt grunderna för dess beslutsförhet,
 5. hur revision av styrelsens förvaltning ska ske,
 6. föreningens räkenskapsperiod,
 7. grunderna för sådan fondavsättning som avses i 19 § andra stycket,
 8. hur ofta ordinarie föreningsstämma ska hållas och
 9. det sätt på som kallelse till föreningsstämma ska ske och andra meddelanden bringas till medlemmarnas kännedom även som den tid före sammanträde då kallelseåtgärd senast ska vidtagas.

Det finns bra förklaringar i kommentarerna som finns till normalstadgarna. Där kan du få hjälp med hur du ska fylla i blanketten: Normalstadgar för samfällighetsföreningar (doc)

Lantmäteriet tar betalt per timme för bildandet av en samfällighetsförening. Förutom kostnaderna för uppdraget med att bilda föreningen så tillkommer en kostnad för registrering som är 3 700 kr per förening. Timkostnaden styrs och regleras av följande:

Av Lantmäteriets föreskrifter om avgifter för uppdrag, LMFS 2015:13, framgår följande:

5 § Lantmäteriet fastställer följande timersättningar för uppdrag
avseende fastighetsrätt och MBK-verksamhet:

Fastighetsrätt
Uppdrag som kräver
- mycket goda ämneskunskaper: 1 000 kr/tim (prisnivå A)
- goda ämneskunskaper: 800 kr/tim (prisnivå B)
- biträde vid fastighetsrättsliga uppdrag: 600 kr/tim (prisnivå C)
Tidsersättning ska beräknas efter tidsåtgång. Timersättning utgår för all nedlagd tid inklusive restid.

Kostnad för eventuell hyra av lokal tillkommer.

Kostnaderna för uppdraget ska enligt 24 § lag om förvaltning av samfälligheter (öppnas i nytt fönster) betalas av den som söker. När föreningen har bildats och registrerats kommer räkning att skickas till föreningen.

 • Om du är missnöjd med själva bildandet av föreningen så ska du väcka klandertalan mot övriga delägare i ett tvistemål, se lag om förvaltning av samfälligheter (öppnas i nytt fönster) 15 §. Det görs till Mark- och miljödomstolen direkt.
 • Om du är missnöjd med styrelsearbetet så ska du väcka klandertalan mot övriga delägare i ett tvistemål, se lag om förvaltning av samfälligheter 15 §. Det görs till Mark- och miljödomstolen direkt.
 • Om du är missnöjd med beslutet att förordna särskild sammanträdesledare så ska det överklagas till Förvaltningsrätten inom 3 veckor från den dag du fick del av beslutet. Överklagandet ställs till Förvaltningsrätten men skickas till Lantmäteriet för prövning om överklagande skett i rätt tid.
 • Om du är missnöjd med kostnaden för bildandet så ska du väcka talan mot Lantmäteriet i ett tvistemål genom summarisk process hos Kronofogden eller direkt till allmän domstol i tvistemål.

Vid tillämpningen av lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheten ska som samfällighet anses

 • samfällighet enligt fastighetsbildningslagen (1970:988), kallas även för marksamfällighet, dvs. mark som hör till flera fastigheter gemensamt

 • annan mark som gemensamt tillhör ägarna av de mantalssatta fastigheterna i en socken. Härmed förstås sådan mark som förvaltas av mantalskommun men inte formellt införlivats med samfällighet

 • servitut eller annan särskild rättighet som hör till flera fastigheter gemensamt. Lagen är tillämplig på gemensamma rättigheter och servitut oavsett om de tillkommit enligt fastighetsbildningslagstiftningen eller genom civilrättsliga avtal

 • samfällighet enligt anläggningslagen (1973:1149), kallas även för gemensamhetsanläggning

  Med gemensamhetsanläggning avses en anläggning som är gemensam för flera fastigheter och som tillgodoser ändamål av stadigvarande betydelse för dem. Som exempel på gemensamhetsanläggning kan nämnas parkeringsanläggning, förbindelseled, gårdsutrymme och lekplats; anläggning för vattenförsörjning eller avlopp, ledning, värmeanläggning och tvättstuga: anläggningar för fritidsändamål såsom brygga, småbåtshamn och friluftsbad; centralantenn, soprum, staket, elektrisk motorvärmare osv.

 • samfällighet enligt lagen (1998:812) med särskilda bestämmelser om
  vattenverksamhet.

Du måste meddela samfällighetsföreningsregistret om detta. I annat fall finns risk att namn och kontaktuppgifter blir offentliga. Kontakta Samfällighetsföreningsregistret.