Hoppa till sidans innehåll
Other languagesLanguages Lättläst Teckenspråk Min sida

Genomsnittliga handläggningstider för lantmäteriförrättningar

Här kan du ta del av genomsnittliga handläggningstider inklusive kötider för alla typer av lantmäteriförrättningar. Handläggningstiderna uppdateras tre gånger per år (varje tertial).

Tiden som visas här grundar sig på liknande avslutade ansökningar från de senaste fyra månaderna. Det kan ta kortare och längre tid, beroende på hur lätt eller svårt det är att göra det du ansökt om. När din ansökan fördelas till våra handläggare kontaktar de dig och ger en uppskattad handläggningstid.

Läs mer om handläggningstid, kötid och ta del av vanliga frågor och svar

Handläggningstider och exempel

Privat bostadsbyggande: cirka 7 månader

Exempel: Privatperson som ansöker om att skapa en eller flera nya fastigheter för att bygga ny bostad. Tiden som anges är inklusive kötid.

Privat mark- och fastighetsutveckling: cirka 10 månader

Exempel: Privatperson som ansöker om att ändra storleken på en bebyggd fastighet genom att köpa eller sälja mark, eller att skapa rätt att använda annans mark (servitut). Tiden som anges är inklusive kötid.

Kommersiell och offentlig mark- och fastighetsutveckling: cirka 9 månader

Exempel: Kommun, myndighet eller juridisk person vill förändra användningen av marken och behöver ändra fastighetsindelningen för att bygga exempelvis bostäder, industrier eller kontor. Tiden som anges är inklusive kötid.

Jord- och skogsbruk: cirka 9 månader

Exempel: Privatperson eller juridisk person vill utveckla eller avveckla jord- eller skogsbruk genom att köpa eller sälja mark. Tiden som anges är inklusive kötid.

Samhällsservice: cirka 24 månader

Exempel: Kommun, myndighet eller juridisk person vill förändra användningen av marken och behöver ändra fastighetsindelningen för befintliga eller nya skolor, sjukhus allmänna platser, eller natur- eller miljövård. Tiden som anges är inklusive kötid.

Infrastruktur: cirka 23 månader

Exempel: Kommun, myndighet eller juridisk person ansöker om rätt till mark för till exempel fiber, vatten och avlopp, el eller järnvägar, vägar eller luftfart. Tiden som anges är inklusive kötid.

Fastighetssamverkan och gemensamt nyttjande: cirka 23 månader

Exempel: Fastighetsägare eller samfällighetsförening ansöker om en rättighet att bilda, ändra eller ta bort en gemensamhetsanläggning. Tiden som anges är inklusive kötid.

ÄDAL och ÖKAL: cirka 3 månader

Exempel: Företrädare för samfällighetsföreningen vill ändra andelstal eller överenskommelser.