Lantmäteriet blir beredskapsmyndighet

30 september 2022

Från och med den 1 oktober 2022 förändras Lantmäteriets ansvar i kris och krig. Lantmäteriet blir då en beredskapsmyndighet som i händelser av krissituationer och höjd beredskap ska försörja totalförsvaret med grunddata.

Elförsörjning, vård, transporter, dricksvatten och mycket annat måste fungera också i kris och krig. Regeringen har därför inrättat tio beredskapssektorer, där särskilda beredskapsmyndigheter får ett särskilt ansvar för samhällets krisberedskap och totalförsvar. Beredskapsmyndigheterna ska ha god förmåga att motstå hot och risker, förebygga sårbarheter, hantera fredstida krissituationer och genomföra sina uppgifter vid höjd beredskap.

Lantmäteriet ingår tillsammans med Skatteverket, DIGG och Bolagsverket i sektorn för försörjning av grunddata, där Skatteverket har ett särskilt ansvar för att driva på och samordna arbetet.

Lantmäteriets roll i beredskapsarbetet

Som beredskapsmyndighet ska Lantmäteriet ha god förmåga att även vid kriser och höjd beredskap fortsätta driva vår samhällsviktiga verksamhet och tillhandahålla uppgifter som har betydelse för totalförsvaret.

För Lantmäteriets del handlar det om att bevara och tillgängliggöra geodata som kan användas under fredstida krissituationer, höjd beredskap och ytterst i krig, och som behövs för att kunna återuppbygga samhället efter en kollaps, till exempel efter en naturkatastrof eller väpnad konflikt.

Exempel på sådana kritiska data hos Lantmäteriet är fastighetsinformation som ger svar på frågan ”vem som äger vad?”, och som anger var fastighetsgränserna går. Fastighetsinnehav utgör till stor del säkerheterna på Sveriges kreditmarknad. På så sätt bidrar ett tryggt och väl dokumenterat ägande av fastigheter även till finansiell stabilitet i fredstida krissituationer.

Stor nytta vid naturkatastrofer

Lantmäteriets geodata är också viktiga för att leda och koordinera insatser över geografiska och organisatoriska gränser. Det illustrerades exempelvis vid de stora skogsbränderna i Ljusdals kommun 2018, då Lantmäteriets expertkunskap och geodata fick stor betydelse för brandbekämpningen. Vid sådana kriser kan Lantmäteriets förstärkningsresurs Geocell ge stöd i form av kartor och uppdatering av insatsspecifika geodata.

Läs mer om beredskapsarbetet på MSB:s webbplats (öppnas i nytt fönster)