Kompetensbrist inom Geodatabranschen

24 februari 2022

Det är stora svårigheter att rekrytera personal med erfarenhet inom Geodataområdet och dessutom svårt att hitta lämpliga utbildningar för att höja kompetensen hos befintlig personal visar en rapport som Lantmäteriet tagit fram tillsammans med Geodatarådets medlemmar, kommuner, företag som verkar inom geodataområdet.

I vissa delar av landet är det i stort omöjligt att rekrytera personal med akademisk utbildning inom geodatabranschen.

– I arbetet har det tydligt framkommit att vi ser en framtida brist på kompetens inom geodatabranschen, det är redan idag svårt att hitta personer som uppfyller de krav som ställs vid en rekrytering, säger Magnus Forsberg, uppdragsledare Geodatarådet, Lantmäteriet.

Under 2021 har en kartläggning av hur kompetensförsörjningen inom geodataområdet ska kunna tryggas genomförts. Det framkommer i rapporten att det är särskilt svårt att rekrytera personal med erfarenhet inom Geodataområdet. Samtidigt upplevs det också som svårt att hitta lämpliga utbildningar för att höja kompetensen hos befintlig personal.

– Vi ser ett stort behov av ökad tillgång av kompetens inom datavetenskap kopplat till geodata i ett framtida digitaliserat samhälle, fortsätter Magnus Forsberg.

I arbetet med att fram rapporten framkom att branschen var överens om att det finns en stor risk att vi går miste om digitaliseringens möjligheter om vi inte löser den kompensbrist som finns. Det här är inte bara ett problem för branschen utan även en förändring som berör de lärosäten som utbildar studenter inom ämnesområdet geodata.

För att kunna lösa framtida de utmaningarna inom geodataområdet ser vi att vi behöver säkerställa kompetens inom bland annat följande yrkeskategorierna:

  • Kompetens inom IT i kombination med kunskap inom geodata
  • GIS-ingenjörer
  • Lantmätare med teknisk eller juridisk inriktning
  • Jurister med specialistkunskaper inom offentlig IT-rätt

– Det har varit ett stort engagemang inom alla sektorer och det finns en samstämmighet om budskap och behov bland de som deltagit. De som vi haft dialogen med är personer som har en lång erfarenhet i branschen vilket gett oss en tydlig bild av de samstämmiga behoven, säger Magnus Forsberg.

Rapporten pekar på de risker och konsekvenser med bristen på kompetens inom området och utifrån det tagit fram förslag på åtgärder:

  • Bilda ett nationellt kompetenscentrum
  • Tillhandahålla ett kursutbud för branschen
  • Utse en forskningsfinansierande myndighet
  • Ge utpekade utbildningar säkrad finansiering.
  • Bilda ett branschråd.

– Det är viktigt att alla tar sitt ansvar, både beslutsfattare och vi aktörer inom branschen behöver skapa möjligheter till kompetensförsörjning och kompetensutveckling hos våra medarbetare, säges Magnus Forsberg avslutningsvis. Branschen behöver samarbeta för vi är oftast små enheter som är osynliga men blir synliga när vi gör det här tillsammans. Dessutom behövs hjälp av staten genom beslut i linje med föreslagen.

Läs mer i rapporten Regeringsuppdrag Kompetensförsörjning inom geodataområdet, (pdf, nytt fönster)