Söktips

Här hittar du söktips för vår tjänst historiska kartor. 

Det går att söka på tre olika sätt

Du kan söka bland de historiska kartorna på tre olika sätt.

Sök via karta genom att markera ett område och se de olika historiska kartor som har anknytning till området. Att söka via karta ger inte fullständig träfflista på kartor och akter, eftersom Historiska kartor söker på ortnamn istället för georefererade kartor (kartor som är koordinatsatta).

Därför rekommenderar vi dig att prova att söka via register, du kan då antingen söka översiktliga kartor eller söka detaljerade kartor. Du väljer själv vilket register som du söker i och får fram rullistor med förvalda alternativ på de län, kommuner, socknar, traktnamn och orter som finns i våra register.

Instruktionsfilmer

Här kan du se tre videoklipp som visar hur du kan söka via karta, söka översiktliga kartor eller söka detaljerade kartor.

Söka via karta

Söka översiktliga kartor

Söka detaljerade kartor

Vanliga frågor och svar

Letar du efter ett särskilt kartblad ur häradsekonomiska kartan? Då kan du använda vår mall för att se vad bladet heter. Varje kartblad har ett eget id-nummer, till exempel J112-54-10. Siffran 54 symboliserar den stora rutan som du ser på bilden nedan. Siffran 10 symboliserar platsen inom storrutan.

För Halland, Skåne och Blekinge län överensstämmer inte bladindelningen för Häradsekonomiska kartan med storrutans bladnummer. I de länen ska du endast titta på kartbladen inom storrutan.

Se vilket blad som ligger intill

Du kan också använda mallen till att se vilka blad som ligger intill. Titta på den sista siffran på kartbladet. Den representerar vilken plats kartan har i storrutan. I exemplet J112-54-10 angränsar bladen 5, 9 och 15.

Exempel på bladindelning för häradsekonomiska kartan.

Sockenkartorna och sockenbeskrivningarna ligger i LMS arkivet och hittasgenom att söka detaljerade kartor och välja aktuell socken både under Socken och Ort.

Om du vet i vilket län den ekonomiska kartan finns som du söker kan du titta i listan, där finns det en eller två bladindelningar per län. Bladöversikten för Kopparbergs län i skala 1:10 000 saknas.

Länsvisa bladindelningar:

Län - Tif-bildens storlek

Letar du efter ett särskilt kartblad av Ekonomiska kartan? Då kan du använda vår tjänst Geolex för att hitta bladnumret på kartbladet.

Gör så här: Öppna GeoLex

Skärmbildsexempel från e-tjänsten GeoLex som visar vilka fält och knappar som ska användas för att göra en sökning på ett kartblad.

  1. Förflytta dig i kartan till det område som du är intresserad av. 
  2. Klicka på Index i vänstra marginalen, se den svarta pilen. 
  3. Välj RT90 i den vänstra rullisten. 
  4. Välj Index 5 km i den högra rullisten. 
  5. Markera verktyget för att kunna välja kartblad, se den runda cirkeln. 
  6. Klicka med pekverktyget i kartan och en fyrkant visas med bladnumret i mitten.

Letar du efter ett särskilt kartblad ut generalstabskartan? Då kan du använda vår mall för att se vad bladet heter. Du kan också använda mallen till att se vilka blad som ligger intill. Varje kartblad har ett eget id-nummer, till exempel J243-76-1. Siffran 76 symboliserar kartans bladnamn.

Ta del av mallen över våra historiska bladindelningar (pdf, nytt fönster).

Exempel på bladindelning för generalstabskartan.

Ofta överensstämmer namn på socken med nuvarande namn på församling, så prova dig fram.

Det finns oftast ett alfabetiskt eller kronologiskt register till varje socken. Nedan finns ett exempel på hur du kan söka, kom ihåg att klicka i Socken/arkivserie.

Högst upp i träfflistan finns en akt som slutar med ALFxxx (för alfabetiska registret) eller KRON (för kronologiska registret), de har inget årtal och kommer därför högst upp i träfflistan.

faq detaljerade kartor-min.png

faq sökresultat-min.png

Sök detaljerade kartor, välj Län, Kommun + Ort eller Socken. Därefter väljer du åtgärden Laga skifte i rullisten under åtgärder.

faq sökresultat-min.png

För att söka direkt på en aktbeteckning måste man först välja Sök detaljerade kartor, sedan fylla i Socken/arkivserie och klicka sedan i akt.

Ange aktbeteckning t.ex. 13-ULL-21. Är du inte säker på hela aktbeteckningen kan du använda wildcardsökning dvs. att en del av aktbeteckningen anges med en stjärna, t.ex. 13-ULL-*

söka på beteckning faq-min.png

Det finns inskannade register för varje socken/arkivserie i Lantmäterimyndighetens arkiv. Vissa akter i arkiven har inte fullständigt metadata att söka på och då kan du oftast hitta akterna i dessa register istället för att leta igenom och öppna alla akter i en socken/arkivserie.

Bild 1.png

Kronologiska registret är ett register över alla akter som har gjorts i en socken. Registret är sorterad i kronologisk ordning efter årtal fram till det år som länet slutade att föra analoga register. Exempel på aktbeteckning är 07-väj-kron, kronologiska registret för Växjö socken.

Bild 2.png

Alfabetiska registret är ett register över alla akter som har gjorts i en socken. Registret är sorterat i alfabetisk bokstavsordning för varje by/ort inom den socknen fram till det år som länet slutade att föra analoga register. Exempel på aktbeteckning är 16-syn-alfs, alfabetiska registret för Synnerby socken och alla ort/trakt för bokstaven S.

Sökvillkoret Åtgärd som förekommer i Lantmäteristyrelsens (LMS) och i Lantmäterimyndigheternas arkiv kan väljas i rullisten.

Med Åtgärd avses i regel den förrättningsform vid vilken kartan upprättades. Exempel på sådana är storskifte, laga skifte, hemmanklyvning och skattläggning. Om du inte väljer åtgärd utan bara söker på ortnamn, så visas samtliga åtgärder som genomförts i orten.

Socken var en administrativ indelning av den svenska landsbygden och utgjorde registerområde för fastighetsindelningen. I en socken ingår oftast flera byar där en kyrka var den socknens medelpunkt.

Köping och municipalsamhällen (stationssamhällen) var en tätbebyggd ort inom en socken som inte hade stadsprivilegier men ändå kunde ha stadsstadgor.

Städerna var de registerområden som hade stadsprivilegier.

Ett sökexempel på skillnaden mellan socken, köping och stad i Bollnäs socken. Sökning efter akter över orten Bollnäs:

  1. Akter före 1906/1923 finns i Bollnäs socken, se första bilden.
  2. Akter mellan åren 1906/1923 och 1941 finns antingen i Björkhamre eller Bollnäs köping, se andra bilden.
  3. Akter efter 1941 finns i Bollnäs stad, se tredje bilden. Inga akter visas efter 1928 i Historiska kartor men du kan få fram register på vilka akter som finns i Lantmäteriets arkiv. 

Bilden visar Bollnäs socken

1. Bollnäs socken. 

Bilden visar Bollnäs och Björkhamre sockens utbredning 1923

2. Bollnäs och Björkhamre sockens utbredning 1923.

Bilden visar Bollnäs stads utbredning 1941

3. Bollnäs stads utbredning 1941.