Vad är ortnamn?

Till ortnamnen brukar man räkna namn på våra geografiska lokaliteter t.ex. sjöar, berg, gator och kvarter, gård eller byggnad.

Det kan gälla namn som är kända av många, som Vänern, Kinnekulle och Gustav Adolfs torg eller namn som bara används i en begränsad omgivning, t.ex. Stenbäcken och Norrgärdet.

Ortnamn är mer än namn på vad vi i dagligt tal kallar orter. Till ortnamnen brukar man också räkna namn på andra geografiska lokaliteter.

Definition av begreppet ortnamn

Begreppet ortnamn definierar man så här:

Ortnamn är under en viss tid och i en viss krets av människor entydig benämning på en bestämd geografisk lokalitet.

Definitionen kanske inte säger så mycket om namnens verkliga roll och betydelse. I själva verket är ortnamnen våra viktigaste hjälpmedel när vi ska orientera oss i omgivningen. Där det finns människor finns också ortnamn.

Ortnamnens roll i samhället

Ortnamnens huvuduppgift är att fungera som orienteringsinstrument vid kommunikation mellan människor, men de spelar också en stor roll för människors känsla av identitet och förankring i tillvaron.

Namnen påminner ofta om ett levande förflutet och bidrar till att skapa hemkänsla och trygghet. Ortnamnen utgör kulturlandskapets immateriella del.

En ändring i ett ortnamn kan upplevas som ett stort problem, inte bara på det praktiska planet, utan även på det personliga och känslomässiga. För att motverka detta vill vi sprida kunskap och medvetenhet om ortnamnens roll i samhället.