Ortnamn på minoritetsspråk

I nordligaste Sverige talas vid sidan av svenskan sedan lång tid flera samiska språk och meänkieli. Det innebär naturligtvis att det här också finns ortnamn på alla dessa språk. En och samma ort kan i förekommande fall ha både ett meänkieliskt, ett samiskt och ett svenskt ortnamn.

Vad säger lagen om utmärkning på kartor och vägskyltar?

I de områden där samiska språk, meänkieli och finska talas ska enligt lag svenska, samiska, finska och meänkieli så långt möjligt användas samtidigt på kartor samt vid skyltning och övrig utmärkning.

Om god ortnamnssed och minoritetsspråk enligt kulturmiljölagen.

Språk i våra visningstjänster

Lantmäteriet redovisar följande språk i sina visningstjänster:

  • Svenska
  • Meänkieli
  • Finska
  • Nordsamiska
  • Lulesamiska
  • Umesamiska
  • Sydsamiska

Språkriktighet

Ortnamn stavas enligt vedertagna regler för språkriktighet. De samiska ortnamnen stavas olika beroende på i vilket samiskt språkområde orterna ligger.

Idag har fyra samiska språk officiellt antagna rättskrivningsnormer som används av Lantmäteriet: nord-, lule-, ume- och sydsamiska. År 2019 tillkom även en egen rättskrivningsnorm för ortnamn inom pitesamiskt område. Ortnamnen på finska och meänkieli följer på motsvarande sätt rådande rättskrivningsnormer för dessa språk.

I arbetet med att fastställa ortnamn på de nationella minoritetsspråken är både Institutet för språk och folkminnen och Sametinget remissinstanser. Vår samverkan med andra gällande ortnamn.