Rollen som ortnamnsmyndighet

Lantmäteriet har ett övergripande ansvar för ortnamnsvården i Sverige och ska verka för ett vårdat och ändamålsenligt ortnamnsskick.

Vårt uppdrag

I Lantmäteriets uppdrag som nationell ortnamnsmyndighet ingår att fastställa ortnamn samt att lämna råd och rekommendationer inom ortnamnsområdet. Lantmäteriets ortnamnsfunktion är remissinstans inför beslut som rör kommunernas namngivning (gatunamn, kvartersnamn) och belägenhetsadresser.

Vidare bistår vi andra myndigheter med yttranden i frågor om bland annat vägvisning, trafikplatser, fastighetsbildning, samt administrativa indelningar.

I uppdraget ingår också att samordna den statliga ortnamnsverksamheten, vilket främst sker genom Ortnamnsrådet.

Vem beslutar vad om ortnamn?

Lantmäteriet beslutar om natur- och bebyggelsenamn samt traktnamn, det vill säga de namn som ingår i fastighetsbeteckningen. Förutom Lantmäteriet har även kommuner och andra myndigheter i vissa fall befogenhet att besluta om ortnamn. I tabellen ges några exempel.

Olika typer av ortnamn och vem som beslutar om dem
Namn Beslutsfattare
Bebyggelsenamn (namn på gårdar, byar, tätorter) Lantmäteriet
Belägenhetsadresser Kommunen
Gatunamn, torg, parker Kommunen
Kvartersnamn Kommunen
Naturnamn (namn på berg, vattendrag, öar) Lantmäteriet
Naturreservat Länsstyrelser och kommuner
Trafikplatser Transportstyrelsen
Traktnamn Lantmäteriet
Vägvisning (vägskyltar) Trafikverket
Mer utförlig tabell över beslutsfattare på s. 65 – God ortnamnssed. Ortnamnsrådets handledning i namnvård (pdf, nytt fönster).

Ortnamnen är systematiskt granskade

Ortnamnen i Lantmäteriets grunddata har bland annat samlats in genom fältarbete där lokalbefolkningen lämnat information. Merparten av fältarbetet gjordes i samband med utgivningen av den ekonomiska kartan från 1930- till 1980-talet. Kartans namnformer granskades därefter av ortnamnsexpertis, vilket innebär att Lantmäteriets ortnamn i regel genomgått en enhetlig språk- och namnvetenskaplig granskning.

Idag har Institutet för språk och folkminnen uppdraget att yttra sig i ärenden om fastställande av ortnamn och granska förslag till namn i Lantmäteriets geodata. Sametinget har motsvarande uppdrag för de samiska ortnamnen.