Rollen som ortnamnsmyndighet

Lantmäteriet är nationell ortnamnsmyndighet och har till uppgift att fastställa ortnamn i fastighetsregistret och i Lantmäteriets grundläggande geodata. Vi samordnar den statliga ortnamnsverksamheten och ger råd och rekommendationer på ortnamnsområdet.

Lantmäteriets ansvar

Lantmäteriets ortnamnsvårdande verksamhet syftar till att främja ett ändamålsenligt och vårdat ortnamnsskick. Lantmäteriet har tillsammans med Ortnamnsrådet ansvaret för att tolka och föra ut begreppet god ortnamnssed, sprida kunskap och information om ortnamnsvårdens principer samt att ge hänsynsparagrafen för ortnamn genomslagskraft. Kulturmiljölagen (nytt fönster), Lag (1988:950, ändrad 2013:548) § 4 God ortnamnssed.

Läs mer om Lag om ortnamn och god ortnamnssed.

Sök ortnamn via internet

I tjänsten Sök ortnamn är det möjligt att kostnadsfritt söka ortnamn i Lantmäteriets ortnamnsdatabas. För det sökta ortnamnet finns uppgifter om län, kommun och typ av objekt.

Samiska ortnamn i sina olika varieteter, nord-, lule-, ume- och sydsamiska, förekommer på våra allmänna kartor och i databaser. De redovisas i enlighet med sina respektive fastställda ortografier (med rätt stavning). I många fall lagras även den äldre så kallade kartortografiska namnformen, exempelvis Kebnekaise tillsammans med det korrekta samiska namnet Giebmegáisi.

Granskning av ortnamn

Ortnamn fastställda av Lantmäteriet har i allmänhet samlats in i samband med fältarbete genom uppteckningar, där lokalbefolkningen varit sagesmän. Namnen har därefter granskats av ortnamnsexpertis och jämförts med de uppteckningar som finns i ortnamnsarkivet i Uppsala.