Hoppa till sidans innehåll
Other languagesLanguages Lättläst Teckenspråk Min sida

Driva en samfällighetsförening

Lantmäteriet har ingen roll i hur ni väljer att driva och förvalta er samfällighetsförening. 

Information om till exempel uppgiftsändring, stadgeändring, namnbyte och registerutdrag finns under Samfällighetsföreningsregistret - SFR

Skötseln av en samfällighetsförening

Föreningsförvaltning innebär att en samfällighet sköts (förvaltas) av en samfällighetsförening. En samfällighetsförening är en juridisk person och registrerad i Lantmäteriets register.

En samfällighetsförening är en effektiv form för skötsel där ägare av deltagande fastigheter har ansvar och inflytande över drift och underhåll. Det är viktigt att skilja på fastighetens behov och fastighetsägarens behov. Förvaltningen ska bara gälla fastighetens behov av till exempel en utfartsväg. Fastighetsägare kan vara intresserade av att ordna midsommarfirande eller andra fester, men det ingår inte i en samfällighetsförenings uppgift.

Vanliga frågor och svar om drift och förvaltning av en samfällighetsförening

Lantmäteriet kan sammanställa en förteckning över ägare till fastigheter som har andelar i en marksamfällighet eller gemensamhetsanläggning, med adressuppgifter.

Dessa uppgifter kan behövas när till exempel kallelser ska skickas ut till medlemmar i en samfällighetsförening.

Förteckningen är en sammanställning av uppgifter ur Fastighetsregistret. Därför kan delägande fastigheter och andelstal vara ofullständiga.

För beställning av denna förteckning kontakta Kundcenter

En beslutför styrelse i en samfällighetsförening har i sin helhet alltid rätt att teckna föreningens firma och är behörig att företräda föreningen. Styrelsen har rätt att utse särskild firmatecknare (34 § SFL). En sådan firmatecknare har samma behörighet som styrelsen att företräda föreningen i förhållande till tredje man (37 § SFL). Styrelsen kan när som helt ta tillbaka tillståndet att teckna föreningens firma (34 § SFL).

För att banker och andra ska veta vem eller vilka som är föreningens firmatecknare ska styrelsen anmäla detta till Lantmäteriets Samfällighetsföreningsregister.

Registerutdraget är ett officiellt bevis för en viss samfällighetsförening och visar innehållet i Samfällighetsföreningsregistret. Du kan behöva beviset till exempel för bankärenden. I registerutdraget finns också uppgift om föreningens organisationsnummer.

Registerutdraget är kostnadsfritt och beställs hos Samfällighetsföreningsregistret via sfr@lm.se.

En debiteringslängd är en förteckning över hur mycket varje medlem ska betala till en samfällighetsförening, se 41-42 §§, lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter. Summan bestäms av hur stor andel varje fastighet har i samfällighetsföreningen. På föreningens stämma ska styrelsen dels lägga fram en budget, dels en debiteringslängd.

I debiteringslängden ska anges:

  • det totala belopp som ska uttaxeras
  • vad som ska betalas av varje medlem
  • när betalning senast ska ske

En fastighetsägareförteckning underlättar upprättande av debiteringslängden.

Meddela samfällighetsföreningens styrelse att du sålt din fastighet och tala om vem som är den nya ägaren. Den som äger en fastighet som har andel i en samfällighet är automatiskt medlem i den samfällighetsförening som sköter samfälligheten.

Vilka fastigheter som har andel i en samfällighet framgår av Fastighetsregistret.

Du kan ringa till Lantmäteriets kundcenter, 0771-63 63 63, och fråga om din fastighet har andel i någon gemensamhetsanläggning eller samfällighet.

Vad gäller föreningsrätt, till exempel hur föreningen ska fatta beslut, skatte- och budgetfrågor och tvister i föreningen så rekommenderar vi er att vända er till sakkunniga på den privata marknaden.

När det inte längre finns någon samfällighet för föreningen att sköta (förvalta). För en utförlig beskrivning se 61-65 §§ lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter.

Om det saknas styrelse för den samfällighetsförening där du är medlem ska du kontakta länsstyrelsen. De prövar då om en så kallad syssloman kan få i uppdrag att sköta föreningen tills en ny styrelse valts. Sysslomannen ersätter i första hand en styrelseledamot. I andra hand tar sysslomannen över hela styrelsearbetet och kan ensam hantera föreningens angelägenheter och företräda föreningen. Sysslomannens främsta uppgift är att se till att en beslutför styrelse utses.

Även om det är länsstyrelsen som utser en syssloman så är det samfällighetsföreningen som ska betala sysslomannens arvode och kostnader för resor med mera.

En syssloman kan bara utses då det saknas en beslutför styrelse. Se 31-33§§ lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter.