Nyttjanderätt

Här kan du läsa om nyttjanderätt och nyttjanderättsavtal.

Vad är nyttjanderätt?

Nyttjanderätt är en rätt för en person att på visst sätt använda någon annans fastighet. Rätten kan gälla en hel fastighet eller en del av en fastighet och är begränsad i tiden.

Nyttjanderätt är bindande i högst 25 år inom detaljplanelagt område och 50 år i övrig. En nyttjanderätt skapas genom avtal med fastighetens ägare. Hur avtal ingås och vilka särskilda villkor som gäller för avtalet är inskrivet i lagen (Jordabalkens sjunde till femtonde kapitel).

Arrende och hyra

Arrende och hyra är en särskild form av ett nyttjanderättsavtal. Arrendeavtal får skrivas in i fastighetsregistret inskrivningsdel om det inte sägs annat i avtalet. Det finns olika typer av arrende: jordbruksarrende, bostadsarrende, anläggningsarrende och lägenhetsarrende. Du ansöker om inskrivning av arrende på samma sätt som nyttjanderätt.

Så här ansöker du om arrende och nyttjanderätt

Ett skriftligt nyttjanderättsavtal kan skrivas in i fastighetsregistret. För det krävs en skriftlig ansökan till Fastighetsinskrivningen här på Lantmäteriet. Genom inskrivning av en nyttjanderätt kan nyttjanderättshavaren säkerställa att rättigheten gäller även mot en ny ägare till fastigheten. Dessutom kan en inskrivning skydda nyttjanderättshavaren mot konkurrerande upplåtelser.

Ansök om inskrivning.

Vi behöver veta om det finns nyttjanderätter

När vi gör en lantmäteriförrättning behöver vi få veta om det finns nyttjanderätter i de fastigheter som förrättningen omfattar. Detta då beslut i förrättningen kan påverka vilken rätt den som har nyttjanderätten har.

Ett skriftligt avtal måste upprättas

När du ansöker om inskrivning av ett avtalsservitut eller en nyttjanderätt måste ett skriftligt avtal upprättas mellan parterna.

Läs mer om servitutsavtal eller nyttjanderättsavtal.