Sökhjälp

Följande möjligheter finns vid sökning:
{ Texten börjar med angiven bokstav/bokstäver. Exempel: {A
} Texten slutar med angiven bokstav/bokstäver. Exempel: }76
|| Någon av söktermerna ska finnas. Exempel: {A ||{B
&& Båda söktermerna ska finnas. Exempel: {A && 10
[empty] Tomma rader
[nonempty> Ej tomma rader

Termkatalog
TermKlassDefinitionBeskrivning
 En adressplats inom ett Gatu-, By-, Gårds- eller Metertalsadressområde.En adressplats är en geografisk plats som behöver beskrivas med en Belägenhetsadress (en. location)
(Svensk standard för belägenhetsadresser, SS637003:2007)
Belägenhetsadresser är ett sätt att ange platser, utan att använda koordinater, kända för dem som bor och verkar där.
 Alternativ benämning på adressplatsenAnvänds ej
 Geografiskt avgränsat, icke överlappande, vanligen sammanhängande område inom ett byadressområde.
(Svensk standard för belägenhetsadresser, SS637003:2007)
Gårdsadressområde är en underavdelning till byadressområde. Gårdsadressområde kan användas för del av byadressområde, till exempel en liten bebyggelsegrupp eller en gård, en mindre del inom byadressområde som kan beskrivas med ett gemensamt sammanfattande namn. Namn på gårdsadressområde ska vara unikt inom ett byadressområde.
 Geografiskt område vars utbredning beskrivs av de adressplatser som beslutas tillhöra adressområdet.Det geografiska området för ett adressområde kan avse en gata, väg, by eller andra bebyggelseområden. Se Adressområdestyp
 Geografiskt avgränsat, icke överlappande, vanligen sammanhängande område inom en kommun
ANM. Hela kommunen ska täckas av kommundelar. (Svensk standard för belägenhetsadresser, SS637003:2007)
Kommundel omfattar en del av en kommun.
Används för att skapa unika belägenhetsadresser och för grov lokalisering inom kommun.
Om en kommun omfattar endast en kommundel ska denna ha samma namn som kommunen.
Ett byadressområde kan bara höra till en Kommundel, vilket betyder att kommundelsindelningen alltid ska rätta sig efter gränserna mellan olika byadressområden
 Geografiskt avgränsad administrativ enhet enligt regeringens tillkännagivande om länens indelning i kommuner.
 Definieras i Informationsmodellen för FastighetEn adressplats hör alltid till en registerenhet i belägen i markplanet.
Inga adressplatser registreras på 3D-Fastigheter(3D-utrymmen eller Ägarlägenhetsfastigheter). De adresser som användas av en 3D-fastighet registreras på den registerenhet som den urholkar.
 Upplysning om plats som inte adressätts, men som hittas via den Adressplats som får anmärkningen.Kan t.ex. vara att en taxistolpe finns i anslutning till Adressplats.
 Anläggning med adressAnvänds när adressplatsen avser annan företeelse än adress till byggnad eller obebyggd fastighet.
 Anger av vem och varför förändring är gjord.
 detta är en generell klass för alla objekt som ska utbytas mellan Lantmäteriet och samverkande partAbstrakt supertyp som ärvs av alla informationsobjekt som ska utbytas
 För att påvisa vilka utbytesobjekt som har kvalitetsbrister skapas bristinformationsobjekt av Origo. Ett utbytesobjekt kan ha flera kvalitetsbrister men dessa har då olika bristtyper.
 beskriver vilket utbytesobjekt som har kvalitetsbristen
 Egen klass för att kunna hantera byggnadens ingående ytor.
 Identitet till skyddsrum i Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps register.Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MBS).
 en varaktig konstruktion som består av tak eller av tak och väggar och som är varaktigt placerad på mark eller helt eller delvis under mark eller är varaktigt placerad på en viss plats i vatten samt är avsedd att vara konstruerad så att människor kan uppehålla sig i den.
Plan- och bygglag (2010:900)
Byggnader >= 15 kvm ska redovisas, i övrigt får mindre byggnader förekomma om de uppfyller kraven enligt specifikation.
Master registreras inte som byggnad.

Byggnader helt under mark ska inte redovisas, vilket är ett avsteg från definitionen från PBL.
 ett eller flera utrymmen i Byggnad som i upplåtelsehänseende varaktigt eller föreslås utgöra en självständig enhet
 
 
 ytterligare upplysning på Byggnad

En byggnad utanför Sveriges riksgräns lagras utan fastighetstillhörighet och en byggnadsanmärkning med anmärkningstext 'Belägen på oidentifierat område' samt anmärkningstext "0000"

Värdet "ägare" för anmärkningstyp får inte användas på grund av dataskyddsförordningen GDPR.
 namn på ByggnadKommer möjligen att påverkas av Belägenhetsadresstandarden och Inspire-modellen.
 definieras i Informationsutbytesmodellen för Adress
 identitet till taxeringsenhet i Skatteverkets register
 identitet till taxeringsenhet i Skatteverkets registerOm byggnadsobjektet tidigare har haft en koppling till taxeringsenhet och istället får en koppling till värderingsenhet måste först ett borttag skickas på taxeringsenhet innan koppling till värderingsenhet kan göras.
 Anger av vem och varför förändring är gjord.
 entré till Byggnad, som har belägenhetsadressFrån migreringen kommer det att finnas fall där en småhusbyggnad har koppling till ett entréobjekt som inte har koppling till adressplats.
 anger vilket ändamål Byggnad används till
 Byggnad som till övervägande del används för boendefritidsboende eller permanentboende
 Byggnad som till övervägande del används för rörelseMer än 50% av byggnaden ska användas för annat än bostad, t.ex. hotell, kontor, handel, restaurang eller parkeringshus.
 Byggnad som till övervägande del är till för Jordbruk, Skogsbruk eller därmed jämförbar näring
 byggnad som uppenbarligen hör till andra byggnader med ändamål bostad, samhällsfunktion, verksamhet eller industrit.ex. uthus, garage, carport, cistern, lager, sjöbod eller friggebod.
 Byggnad som till övervägande del innehåller tillverkning av produkter eller förädling av råvaror
 Byggnad som till övervägande del innehåller verksamhet som nyttjas av medborgare i samhällslivet
 byggnad vars ändamål inte är Bostad, Industri, Samhällsfunktion, Verksamhet, Ekonomibyggnad eller Komplementbyggnadt.ex. kolonistuga, vindskydd, kåta, torn, väderkvarn, klockstapel, fyr, fristående skärmtak av varaktig konstruktion.
 Det stegvisa beroendet styr den ordning Förändringsärendena eller Datamängderna ska registreras i
 sammanhållning av ett uttag av Utbytesobjekt ur Lantmäteriets GDSData hämtas bl.a. ut av samverkande part.
Används vid engångsuttag
 tekniskt ärende som används för att förmedla och synkronisera ändringsdata i form av ett antal förändringsobjektSka följa den överenskomna strukturen och kodningsprincipen i den för tillämpningsområdet aktuella datautbytesmodellen.
Varje Förändringsärende ska överföras och registreras som en helhet.
Ordningsföljden mellan Förändringsärenden är betydelsefull och skall upprätthållas
 förändring som innebär att objekt läggs till i datamängden

Från SS 63 70 07:2006
 Förändring som innebär att värdet på en eller flera av objektets attribut eller samband ändras i datamängden.

Från SS 63 70 07:2006
 förändring som innebär att objekt raderas i datamängden

Från SS 63 70 07:2006
 sammanhållande benämning för (formellt) avgränsad uppgift som tas upp till behandling som följer viss process
 
 objektgeometri för punkt
 Objektgeometri för linje.
 Objektgeometri för yta
 Egendefinierad, generell klass för beskrivning av lägesnoggrannhet och koordinatsystem samt lägesbeskrivning.Här beskrivs de regler som gäller för koordinatbeskrivningen.
Koordinater anges med:
 

  • x,y där höjdvärden saknas för hela objektgeometrin  • x,y,h där höjdvärde finns för någon koordinatangivelse i objektgeometrin  • om inte alla koordinatangivelser för en objektgeometri har höjdvärden, måste ett tomvärde för h sättas för de koordinatangivelser som saknar höjdvärden. Enligt WC3 rekommendationer för XML (länk http://www.w3.org/TR/2004/REC-xmlschema-2-20041028/) ska värdet vara = NaN.  • x,y anges i enheten meter med 3 decimaler  • h anges i enheten meter med 2 decimalerMotsvarar GM_Object i ISO19107 Spatial för geometribeskrivning med egendefinierade tillägg.
 Matematiskt samband mellan från-system och till-system.
 
 Är en abtrakt klass för alla objekt som ska utbytas mellan Lantmäteriet och samverkande part.Klassen utbytesobjekt är generell för alla objekt som ska utbytas mellan Lantmäteriet och annan part. Under arbetet med informationsutbytesmodeller (IUM) för varje informationsdomän tas de objekt som ska utgöra utbytesobjekt fram, exempelvis en byggnad.

En verksamhetsåtgärd ska alltid referera till en version av utbytesobjektet. Referensen får inte finnas när verksamhetsåtgärden och verksamhetsärendet är utbytesobjekt.

Princip som är framtagen för byggnad vid radera, att man skickar in utbytesobjektet i samma version som ligger GDS, ska följas. Det innebär att det blir två åtgärder kopplade till samma version vid raderade objekt.

Regel RFÄ-0023 implementeras inte för Inskrivningsdomänen.
Regel RFÄ-0024 kontrolleras i schemat.
 Lägesnoggrannhet i förhållande till övergripande systemLägesnoggrannheten anges för varje objektgeometri. Om det finns punkter inom objektet som har olika värden för lägesnoggrannhet ska det högsta värdet inom det geometriska objektet anges som värde för hela objektgeometrin.

Lägesnoggrannheten anges som punktmedelfel vilket innebär att värdet gäller för samtliga punkter i respektive objektgeometri.
 Värde som har erhållits vid en kvalitetsutvärdering
 Är ett svar på en begäran om transformation.
 Är begäran om transformation mellan två koordinatsystem.
 Abstrakt klass som beskriver en transformation mellan två olika system och dess samband.
 
 
 Beskriver ärendet och vad som behöver utredas eller åtgärdas.Används av kommunerna för att få kännedom om vilka fastighetsbildningsärenden som kan ha påverkat utbytesobjekten i GDS. Används också för utredningsärenden som kommer från Skattemyndigheten (folkbokföringen). Kan även användas för andra typer av ärenden.
 Beskriver alla kommentarer som gjorts i ärendet.
 Beskriver fastighetsbildningsärendet.
 Beskriver utredningsfallet.
 Specificerar fastighetsbildningsärendet.
 Typ av anmärkning på adressplats enligt lista.
 Detta är en värdelista
 
 Detta är en värdelista.
 Detta är en värdelista.
 Detta är en värdelista· Gatuadressområde motsvarar gata, väg eller liknande.
· Metertalsadressområde motsvarar väg och förekommer i första hand utanför tätorter och karaktäriseras av att adressplatsernas beteckningar helt styrs av deras läge i förhållande till vägen.
· Byadressområde används utanför tätorterna utom i de fall kommunen bestämt att adressättning ska bygga på vägnamn eller där man inte vill använda vägnamn av exempelvis kulturhistoriska skäl. De utgör områden där bebyggelsen kan beskrivas med ett gemensamt sammanfattande namn. Indelningen bygger normalt på befintlig indelning i byar eller andra bebyggelseområden
 Detta är en värdelista.
 Detta är en värdelista.
 
 Detta är en värdelista.
 Detta är en värdelista
 detta är en värdelista
 detta är en värdelista
 detta är en värdelista
 detta är en värdelista
 Svensk term för GM_Surface.Klassen definieras i ISO 19107 s Spatial.

Klassen är datatyp för attributet position i klassen Ytgeometri.
 Svensk term för GM_Curve.Klassen definieras i ISO 19107 Spatial.

Klassen är datatyp för attributet position i klassen Linjegeometri.
 Svensk term för GM_PointKlassen definieras i ISO 19107 Spatial.

Klassen är datatyp för attributet position i klassen punktgeometri.
 detta är en värdelista
 detta är en värdelista
 detta är en värdelista
 detta är en värdelistaDefinitionerna hämtade från LMVFS 2007:3
 detta är en värdelista
 detta är en värdelista
 detta är en värdelista
 detta är en värdelistaDefinitionerna hämtade från LMVFS 2007:3
 
 Måttenhet för att ange storhet
 Statistiskt mått som har använts för att beräkna värdet.
 
 
 
 
 
 Myndighet som skapade ärendet
Av kommunen fastställt namn. Adressplatsbeteckningen ska vara unik inom Adressområdet eller Gårdsadressområdet beroende av dess adressplatstypFör en Gatuadressplats ska beteckningen vara unik inom gatuadressområdet och bestå av ett nummer med högst fyra siffror. Numreringen ska vara gjord i stigande ordning längs den linje som beskriver gatuadressområdet med udda nummer på ena sidan linjen och jämna på den andra. Siffrorna ska om detta behövs följas av högst två bokstäver (littera) som tecknas med versaler samt efter ett blanktecken av endera bokstäverna (tecknade med versaler) UH (för "uppgång höger"), UV (för "uppgång vänster") eller bokstaven U (för "uppgång") direkt följd av ett nummer med högst två siffror.

För en Byadressplats ska beteckningen vara unik inom byadressområdet och bestå av ett nummer med högst fyra siffror. Siffrorna ska om detta behövs följas av högst två bokstäver (littera) som tecknas med versaler.

För en Gårdsadressplats ska beteckningen vara unik inom gårdsadressområdet och bestå av ett nummer med högst fyra siffror. Siffrorna ska om detta behövs följas av högst två bokstäver (littera)som tecknas med versaler.

För en Metertalsadressplats ska beteckningen bestå av två tal åtskilda av bindestreck. Talen ska vara mellan 0 och 9999. Det första talet anger adressplatsens avstånd i tiotal meter från metertalsadressområdets nollpunkt. Det andra talet anger adressplatsens avstånd i tiotal meter från metertalsadressområdet längs anslutande väg. Det andra talet ska, vid behov, följas av högst två bokstäver (littera) som tecknas med versaler.
Ett nummer som sätts på adressplatserna inom ett adressområde eller gårdsadressområde.För en Gatuadressplats ska numreringen vara gjord i stigande ordning längs den linje som beskriver gatuadressområdet med udda nummer på ena sidan linjen och jämna på den andra.

För en Metertalsadressplats består adressplatsnummret av två tal åtskilda av ett bindestreck. Det första talet anger adressplatsens avstånd i tiotal meter från metertalsadressområdets nollpunkt. Det andra talet anger adressplatsens avstånd i tiotal meter från metertalsadressområdet längs anslutande väg
Ett tillägg i adressplatsens adressplatsbeteckning i form av bokstäver.Om flera adressplatser har samma nummer inom ett adressområde eller gårdsadressområde ska numret följas av ett bokstavstillägg för att få en unik adressplatsbeteckning.
Ett tillägg i adressplatsens adressplatsbeteckning för Gatuadressplatser, som anger att den har flera uppgångar.
Ett unikt nummer inom lägestillägget.
Anger typ av adressplats
Anger vad adressplatspunktens läge avser
Geometriskt koordinatläge för adressplatsen
Anger aktuell status för adressplatsen.En adressplats med objektstatus Avregistrerad behåller den status för belägenhetsadress som den hade för avregistrering
Anger aktuell status för objektet.
Anger att adressplatsbeteckningen inte följer Svensk standard för belägenhetsadresser, SS637003:2007
Adressplatsens postnummerPostadresselement i form av numerisk beteckning för sortering av post
(Posttjänster - Svenska postadresser, SS613401:2011)

Postnummer uppdateras av Posten AB
Adressplatsens postortPostadresselement innehållande postortnamn som används för sortering av post
(Posttjänster - Svenska postadresser, SS613401:2011)

Postort uppdateras av Posten AB
Namn som är känt och allmänt används för att lokalisera adressplatsen.
(Svensk standard för belägenhetsadresser, SS637003:2007)
Lantmäteriets ortnamnsidentitet
Av kommunen fastställt namn. Namnet ska vara unikt inom byadressområde.
(Svensk standard för belägenhetsadresser, SS637003:2007)
Namn på gårdsadressområde ska ha tydlig ortnamnskaraktär.
Lantmäteriets ortnamnsidentitet.Används ej
Anger aktuell status för objektet.
Av kommunen fastställt namn.
Namnet ska vara unikt inom kommundelen.
(Svensk standard för belägenhetsadresser, SS637003:2007)

- Beskrivning
Lantmäteriets ortnamnsidentitetAnvänds ej
Anger typ av adressområde· Gatuadressområde motsvarar gata, väg eller liknande.
· Metertalsadressområde motsvarar väg och förekommer i första hand utanför tätorter och karaktäriseras av att adressplatsernas beteckningar helt styrs av deras läge i förhållande till vägen.
· Byadressområde används utanför tätorterna utom i de fall kommunen bestämt att adressättning ska bygga på vägnamn eller där man inte vill använda vägnamn av exempelvis kulturhistoriska skäl. De utgör områden där bebyggelsen kan beskrivas med ett gemensamt sammanfattande namn. Indelningen bygger normalt på befintlig indelning i byar eller andra bebyggelseområden.
Anger aktuell status för objektet
Av kommunen fastställt namn.
Namnet ska vara unikt inom kommunen.
(Svensk standard för belägenhetsadresser, SS637003:2007)
Namn på kommundel ska ha tydlig ortnamnskaraktär.
Lantmäteriets ortnamnsidentitetAnvänds ej
Anger aktuell status för objektet
Fyrställig numerisk kod, unikt bestämmd av SCB.
Ska ersättas av objektidentitet när det är möjligt.
Anger typ av adressplatsanmärkning
Text som tillhör anmärkningstypen
Anger typ av Adressatt anläggning
Text som tillhör anläggningstypen
Anger ordning för åtgärder som har gjorts på objektet i en förändring.
Tillåtna VerksamhetsåtgärderAdress.
Anger vilken organisation/enhet/avdelning som ansvarar för informationen i de utbytesobjekt verksamhetsåtgärden avser.Avser verksamhetsåtgärden ett ändrat(modifierat/raderat) utbytesobjekt ansvarar organisationen bara för den information som är ändrad från tidigare version.
Anger vilken organisation/enhet/avdelning som utfört förändringen av de utbytesobjekt verksamhetsåtgärden avser.Denna uppgift redovisar vem som har registrerat förändringen till skillnad för Ansvarig organisation som avser ansvaret av informationsinnehållet.
Tidpunkt för när beslutet för Verksamhetsåtgärden togs/registrerades vid källan.
globalt unik identitet för varje Utbytesobjekt
anger att en viss version börjar gälla.
anger att en viss version har slutat gälla
anger när bristen identifierades
anger vilken kommun bristen tillhörUppgiften hämtas från den fastighet som är kopplad till utbytesobjektet som har bristen.
anger vilken fastighet bristen tillhörUppgiften hämtas från den fastighet som är kopplad till utbytesobjektet som har bristen.
anger bristens geografiska lägeDetta är ett ungefärligt läge hämtat från det utbytesobjekt som har bristen.
Geometrin utgörs av en gml:Point.
anger vilken bristtyp objektet harDe brister som kontrolleras är listade i dokumentet:
Bristkriterier
Anger om information om brist ska lagra eller tas bort
Ja (sant) lagring av information om brist
Nej (falskt) borttag av information om brist.
innehåller utbytesobjektets klassnamn
innehåller utbytesobjektets identitet
anger att det är fastighet som har kvalitetsbristenDetta attribut behövs fram tills dess att fastighet är ett eget utbytesobjekt i GDS.
anger vad byggnadsyta i plan avserAnges värden för byggnadsyta i höjd, kan dessa avse takkant eller annat höjdläge.
byggnadens geometriska yta på marken.Inga topologiska kontroller görs mellan byggnadsytor.

Regel B-0016 kan stoppa vissa rättningar av basen som kan behöva göras efter felaktig uppdatering.
Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps skyddsrumsidentitetIdentitet till skyddsrum ska högst innehålla 18 tecken (tillfällig begränsning på grund av begränsning i befintligt leveranslager hos LMV).
unikt nummer inom RegisterenhetByggnadsbeteckning utgörs av registerenhetens beteckning och husnummer.

Husnummer får återanvändas
kommunala uppgifter för nybyggnadsårNybyggnadsår ska sättas av kommunerna, men kan oftast inte sättas i egen regi.
anger att Byggnad inte ska adressättasSätts på byggnader där behov av att särskilt markera att ingen adress ska finnas, t.ex byggnader med ändamål Bostad.

Alla byggnader utom byggnader med ändamål Ekonomibyggnad, Komplementbyggnad och Övrig byggnad ska normalt ha egen adress
anger aktuell status för objektetObjektstatus Gällande under utredning anger att rivningslov finns på byggnaden.
pekar ut en byggnad, i ett större komplex av byggnader, på en fastighet som huvudbyggnadSätts på byggnader där behov av att särskilt markera att en huvudbyggnad, främst i presentationssyfte, finns
årtal för senaste tillbyggnadTillbyggnadsår anges om byggnadsytan har ökats eller om byggnadens återstående livslängd har ökat.
Denna uppgift kan inte sättas vid ajourhållning i egen regi.
ägaren till byggnaden överensstämmer inte med fastighetens ägareByggnaden ingår inte i någon fastighet, dvs byggnaden är lös egendom. Vid taxeringen bildar byggnaden och fastigheten olika taxeringsenheter. Ägaren till byggnaden fås via taxeringen.
ett servitutsavtal som innebär att en byggnad belastar en annan fastighet än den ligger påFör migrerat data är byggnadsservitut okända.
unik beteckning för varje bostadslägenhet inom en entré som anger våningsplan och bostadslägenhetens nummer på våningsplanetLägenhetsnummer består av fyra siffror varav de två första anger på vilket våningsplan lägenheten är belägen och de två sista anger lägenhetens nummer på våningsplanet. Numrering av våningsplan börjar med 10 på den våningen som är belägen på entréplanet. Numrering av lägenhetens placering på våningsplanet börjar med 01 med lägenheten som ligger direkt till vänster om trappan och fortsätter medsols. Enligt LMVFS 2007:3

Lägenhetsnumreringen påverkas inte av om det är en 3DFastighet.
datum för när kommunen beslutade om lägenhetsnummerDatumet sätts manuellt!

Beslutsdatum för lägenhetsnummer ska högst innehålla 8 tecken.
datum för när underrättelsen om beslut av lägenhetsnummer skapas och skickas till fastighetsägarenDatum sätts av systemet vid utskrift av underrättelsen.

Underrättelsedatum för lägenhetsnummer ska högst innehålla 8 tecken.
antalet rum utom kök i bostadslägenhetMed ett rum avses ett utrymme som har en golvyta av minst sju
kvadratmeter och har direkt dagsljus. Som rum räknas inte hygienutrymme.
Enligt LMVFS 2007:3
Bruksarea för utrymme helt eller delvis ovan mark inrättat för boende.

SS 02 10 53, utgåva 1
I standarden används termen boarea för bostadsarea.
anger hur lägenhet användsDefinitionerna hämtade från LMVFS 2007:3

Attributet saknar värde för bostadslägenheter i småhus.
anger om bostadslägenhet har kök, kokvrå, kokskåp eller om köksutrustning saknas.Definitionerna hämtade från LMVFS 2007:3.

Attributet saknar värde för bostadslägenheter i småhus.
uppgift om en bostadslägenhet har tillgång till gemensamt kök
anger hur insamling skett
anger aktuell status för objektetGällande under utredning gäller tills vidare inte för lägenhet.
En lägenhet får inte ha objektstatus Planerad. (Se L-2030)
anger vilken typ av anmärkning anmärkningstexten avserEndast förbestämda typer av anmärkningar kan anges.

Byggnadsanmärkningstyp ska högst innehålla 70 tecken.
text som hör till anmärkningstypenAnmärkningstext ska högst innehålla 2000 tecken.
Lantmäteriets ortnamnsidentitet
Namnet i klartextNamn ska högst innehålla 255 tecken
beskrivning av namnets ursprung och typ
Version anges inte, relationen sker till aktuellversion
Taxeringsenhetsidentitet ska högst innehålla 8 tecken (tillfällig begränsning på grund av begränsning i befintligt leveranslager hos LMV).
Värderingsenhetsidentitet ska högst innehålla 10 tecken.
anger ordning för åtgärder som har gjorts på objektet i en förändringKan uteslutas om ordningen saknar betydelse.
Tillåtna Verksamhetsåtgärderutbytesobjekten i modellen för Byggnad, Lägenhet och Entré
Anger vilken organisation/enhet/avdelning som ansvarar för informationen i de utbytesobjekt verksamhetsåtgärden avser.Avser verksamhetsåtgärden ett ändrat(modifierat/raderat) utbytesobjekt ansvarar organisationen bara för den information som är ändrad från tidigare version.
Anger vilken organisation/enhet/avdelning som utfört förändringen av de utbytesobjekt verksamhetsåtgärden avser.Denna uppgift redovisar vem som har registrerat förändringen till skillnad för Ansvarig organisation som avser ansvaret av informationsinnehållet.
tidpunkt för när beslutet för Verksamhetsåtgärden togs/registrerades vid källan
anger aktuell status för objektetNär en byggnad kopplas till en adress skapas entréobjektet som då får samma objektstatus som byggnaden har. Ändras byggnadens objektstatus ändras även entréobjektets. Ett undantag finns, att entréobjektet kan ha status avregistrerad om adressplatsen som är kopplad till entréobjektet avregistreras.
anger om Entrén har hiss
anger ändamål för entré
ändamål som inte säkert kan bestämmasAnvänds när ändamålet nästan kan bestämmas men viss osäkerhet finns, främst vid periodisk ajourhållning.

Ändamål som har attributet osäkert ändamål = Ja ska eventuellt resultera i en brist som ska åtgärdas av kommunen.
anges när en byggnad har flera ändamål men där ett av ändamålen överväger
anger verksamhetDefinition av småhus: En byggnad som i de flesta fall är inrättad som bostad åt en eller två familjer.
Hela boarean för alla ingående lägenheter i en ByggnadAnges i kvadratmeter.

Är obligatoriskt för småhus enligt lägenhetsregisterlagen.

I de fall total boarea inte kan sättas för småhus ska det automatiskt generera en brist i systemet.
anger verksamhet
anger verksamhet
globalt unik identitet för varje ärende
fritext för identifikation eller beskrivning av ärendetAnvänds för mänsklig spårbarhet tillbaks till uppgiftslämnaren.
tidpunkt när ärendet skapades i sändande system
fritext för identifikation eller beskrivning av Verksamhetsärende.
anger aktuell status för objektet
geometrisk utbredning för Verksamhetsärende
anger ordning för åtgärder som har gjorts på objektet i en förändring
tillåten VerksamhetsåtgärdUtbytesobjektVärdemängden definieras i respektive domän
anger vilken organisation/enhet/avdelning som ansvarar för Verksamhetsåtgärd
anger vilken organisation/enhet/avdelning som har utfört Verksamhetsåtgärd
tidpunkt för när beslutet för Verksamhetsåtgärden togs/registrerades vid källan
Anger koordinatsystem för Objektgeometrins plankoordinater
Anger koordinatsystem för Objektgeometrins höjdkoordinater
Absolut lägesnoggrannhet beskrivs i modellen för lägesnoggrannhet.
Absolut lägesnoggrannhet beskrivs i modellen för lägesnoggrannhet
Gällande samband om inget annat anges
Medelfelet som kan uppstå vid omräkning.
Ytterligare beskrivning
Beskrivande namn på koordinatsystem.
Ytterligare beskrivning för ett koordinatsystem.
Globalt unik identitet för utbytesobjekt.UUID sätts vid nytt objekt i det system där objektet skapas och ändras därefter inte.
UUID består av en teckenkombination av 36 tecken som genereras enligt standardiserade procedurer och följer ett objekt, t.ex. en fastighet, under hela dess liv.
Det kontrolleras att ett UUID unikt inom objekttypen, dvs kontrolleras inom domänen.
Anger vilken version objektet har.Vid nyregistrering av ett objekt ska alltid en första version bildas i det system där objektet skapas.
Första versionen är version 1, efterföljande versioner räknas upp med närmsta följande heltal av sändande part när utbytesobjektet är klart för att skickas i ett förändringsärende. Det modifierade objektet får aldrig ha ett versionsnummer som är mindre än eller lika med den versionen om finns i mottagande system. Vid borttag ska versionsnumret i förändringsärendet vara lika med det versionsnummer som finns i det mottagande systemet. Om versionsnumren inte överensstämmer med det ovan beskrivna kommer ärendet inte att lagras.
Anger att en viss version börjar gälla och används enbart för att hålla reda på versioner (avser ej informationens giltighet och beslutsdatum).Sätts automatiskt när objektet lagras i GDS och anges därför inte när förändringar skickas till GDS, utan endast när en datamängd hämtas från GDS.
Anger att en viss version har slutat gälla.Sätts automatiskt i GDS, i objektets tidigare version, när objektet får en ny version.
Anges inte när förändringar skickas till GDS, utan endast när en datamängd hämtas från GDS.
Metod som används för att bestämma kvalitén hos en resurs.För de objekt som migrerats från den gamla miljön kan värden på lägesnoggrannhet saknas och därmed också uppgift om utvärderingsmetod.
Beskriver att uppgift för lägesnoggrannhet saknasNär ett nytt objekt skapas får "Ingen information" endast sättas till "Ja" om objektgeometrins positionstyp har värdet "illustrativt läge".

För objekt som migrerats från den gamla miljön kan värde för lägesnoggrannhet saknas och "Ingen information" har då värdet "Ja"
Statistisk metod som har använts för att bestämma värdet.
Kvantitativt värde erhållet vid kvalitetsutvärdering
Värdetyp för rapportering av datakvalitet
Medelfelet som kan uppstå vid omräkning.
Det system som koordinaten ska transformeras från.
Det system som koordinaten ska transformeras till.
Matematiskt samband mellan från-system och till-system.
Anger när ärendet skapades.
Anger vem som skapat ärendet.
Innehåller en kort beskrivning av ärendet.
Innehåller en detaljerad beskrivning av ärendet.
Anger ärendets aktuella status.En kommun kan ha två ärenden där en enskild fastighet finns i bägge. Om fastigheten avregistreras i det "andra" ärendet ska handläggaren ändå kunna stänga det "första" ärendet med levande byggnader/adressplatser på den avregistrerade fastigheten(enligt fastighetsregistret).
Anger vilken kommun ärendet tillhör.Exempel: 2180 (Gävle kommun)
Anger ärendets geografiska läge.
Detta är ett ungefärligt läge hämtat från någon av de berörda objekten i ärendet.
Geometrin utgörs av en gml:Point.
Används för att vikta ärendena.
Anger vad det är för typ av ärende.
Anger när kommentaren skapades.Exempel: 2010-11-17T09:30:47.0Z
Innehåller kommentarstexten
Innehåller aktens beteckning.
Datum då fastighetsbildningsärendet ägde rum.
Anger vilket beslut som tagits av kommunen i utredningsärendet.
Anger vilken fastighet specifikationen gäller.
Anger vad som hänt med fastigheten i ärendet.
Anger vilken fastighetsbildningsåtgärd fastigheten varit inblandad i.
Anger fastighetens beteckning i klartext.
Anger om fastigheten var bebyggd vid tidpunkten för fastighetsbildningen.
Anger om fastigheten var adressatt vid tidpunkten för fastighetsbildningen.
Anger om fastigheten var en 3D-fastighet/ägarlägenhet vid tidpunkten för fastighetsbildningen.
Anger om fastighetens areal har ändrats vid fastighetsbildningen.
Avser inte stationsbyggnad.
Centralpunkt för byggnad
Koordinaterna för adressplatsen ska alltid ligga i, eller omedelbart intill, den dörr, port, yttertrappa eller dylikt på byggnaden som adressen avser.
Koordinaterna för adressplatsen avser ett läge i nära anslutning till en faktisk infart, eller, för det fall fastigheten är obebyggd, en tänkt infart för besök och leveranser till fastigheten.

Koordinatläget för infart ska alltid ligga inom fastigheten. Får även användas på bebyggd fastighet.
Koordinaterna för adressplatsen avser ett läge centralt i en planerad eller obebyggd tomtplats, där man vill ange en mer exakt punkt än ungefärligt läge.
Centralpunkt för fastighetsområde
(Adressatt anläggning)
uppgång höger
uppgång vänster
uppgång
Ett område kring en gata, väg eller annan allmän plats där platsers identifiering baseras på numrering, och som i sin helhet ligger inom en kommundel.
ANM. En gata eller väg kan vara uppdelad i flera gatuadressområden
(Svensk standard för belägenhetsadresser, SS637003:2007)
Ett område kring en väg där platsers identifiering baseras på avstånd och som i sin helhet ligger inom en kommundel.
(Svensk standard för belägenhetsadresser, SS637003:2007)
Geografiskt avgränsat, icke överlappande, vanligen sammanhängande område inom en kommundel.
(Svensk standard för belägenhetsadresser, SS637003:2007)
Adressplats inom ett Gatuadressområde
Adressplats inom ett Metertalsadressomdråde
Adressplats inom ett Byadressområde
Adressplats inom ett Gårdsadressområde
Används t.ex. om adressplatsen registreras i GDS i avvaktan på att kommunens beslutande organ ska fatta beslut om att adressen ska börja gälla, eller om nytt adressförslag har skickats till fastighetsägaren för godkännande
Används t.ex. vid adressättning av hörnfastigheter. En av adresserna kan då reserveras. En reserverad adress används inte av Posten AB
Används när kommunen har beslutat om att denna adress ska gälla och börja användas av fastighetsägare och boende. Det är de adressplatser som har adresstatus "gällande" som aviseras till Posten AB för postnummersättning.

En gällande adress aviseras till Skatteverket, men används av Skatteverket först när den är postnummersatt av Posten AB.
I de fall man vill visa att något kommer, t.ex. en ny väg, en planerad byggnad. Kan vara både i närtid och på längre sikt.
Gäller för de objekt som behöver visa att något är på gång (flagga), t.ex. en fastighet som är under utredning. Det är viktigt i de fall någon är beroende av eventuellt framtida versioner. Det är inte relevant för alla objekttyper. Verksamheten bestämmer vilka objekttyper som får använda detta värde. Används oftast inte som ett startvärde.
Det här är normalfallet för de allra flesta objekt.
Används för objekt som inte längre är gällande, t.ex. en nedbrunnen byggnad.
Används när det finns en avvikelse från regelverket för en viss typ.
Avvikelsen är godkänd enligt regelverket.
småhus med en bostad som inte är sammanbyggt med ett annat småhusfriliggande småhus med en bostad
två eller flera, med varandra via garage, förråd eller dylikt sammanbyggda enbostadshusvarje bostad finns på en egen fastighet, även parhus klassificeras som kedjehus
småhus som ligger i en rad om minst tre hus vars bostadsdelar är direkt sammanbyggda med varandra och där varje bostad finns på egen fastighet
småhus med flera bostäder som finns på samma fastighett.ex. tvåbostadshus alternativt hyres- eller bostadsrättsradhus om minst tre bostäder på samma fastighet
Byggnad som är inrättad med minst tre bostäder och kan innehålla kontor, butik, hotell, restaurang och liknande. Minst 50% ska utgöras av Bostad

Bostad med okänt Bostadsändamål, får ej användas vid nyregisteringFår endast anges av lantmäteriet vid ajourhållningsmetod där ändamål inte kan avgöras,
hus med offentlig badinrättning
byggnad för räddningstjänsten
större busshållplats eller resecentrum med flera linjer med byggnad
byggnad för stationär vård av sjuka djur
enhet för öppen hälso- och sjukvård
eftergymnasial skola klassificerad i högskoleförordning
inbyggd konstfrusen isanläggning
station eller hållplats som expedierar person- eller godstrafik
huvudbyggnad för kommunledning
institution för verkställande av fängelsestraff
byggnad för kulturellt ändamål
flexibel större arena för utövande av sport, kultur och genomförande av många slags arrangemang
byggnad inrymmande central för polisverksamhet
byggnad med manege för ridning
byggnad för fast organiserad religiös gemenskap
inrättning för sluten vård och specialiserad öppenvård
byggnad för undervisning
inomhusanläggning för sport och idrott
eftergymnasial utbildning klassificerad i högskoleförordning
enhet för öppen hälso- och sjukvård
samhällsfunktion med okänt ändamål
byggnad inrymmande flera olika industrier
industri för tillverkning och förädling av metall och maskiner
industri som tillverkar garn, tyg och dylikt samt bereder dessa
industri för förädling av skogsråvaror
byggnad för övrig industriell verksamhet med tillverkning
byggnad för övrig industriell verksamhet som inte är tillverkning
industri med okänt ändamål
namn på byggnad levererat av kommun via ABT
alternativt namn på byggnad levererat av kommun via ABT
namn på byggnad levererat av kommun via LINA
för matlagning avsett utrymme som har en golvyta av minst sju kvadratmeter (bänkar, skåp och liknande inräknat) och har direkt eller indirekt dagsljus. Som kök räknas även kokvrå med matrum om utrymmena tillsammans har en golvyta av minst sju kvadratmeter och har direkt eller indirekt dagsljus
för matlagning avsett utrymme som har en golvyta mindre än sju kvadratmeter (bänkar, skåp och liknande inräknat), men är så stort att en person kan vistas däri. Om utrymmet för matlagning har en golvyta av minst sju kvadratmeter räknas det som kokvrå om det saknar direkt eller indirekt dagsljus
med kokskåp avses inredning för matlagning med tillgång till vatten, avlopp och kylskåp
lägenhet som inte har köksutrustning
lägesbeskrivning som representerar yttersidan på byggnaden innanför takutsprång
lägesbeskrivning som representerar takets begränsningslinje
lägesbeskrivning som anger att byggnaden antingen:

  • saknar inmätt läge (schablongeometri), eller  • är belägen under väg eller annan anläggning

adress till bostäder utan registrerade lägenheter
adress till bostäder med registrerade lägenheter
adress till företag av typen affär/butik
adress till företag/organisation
används då särskild adress till entré för leveransmottagning finns, t.ex. på större industriföretag
information om adresstyp saknas eller inget av ovanstående passar
bostad som inte kan kategoriseras som Specialbostad för äldre eller funktionshindrade, Studentbostad eller Övrig specialbostad
bostad som både är varaktigt förbehållen äldre personer eller personer med funktionshinder och där boendet alltid är förenat med service, stöd och/eller personlig omvårdnad
bostad som är varaktigt förbehållen studerande vid universitet eller högskola
annan specialbostad än för äldre eller funktionshindrade, och studentbostad och som är varaktigt förbehållen vissa väl avgränsade grupper av boende och som är avsedd för temporärt boende och hyrs ut med reducerat besittningsskydd
Metod som baseras på indirekt kunskap om data (dvs. inte en test
som har utförts på datamängden).
I detta fall menas ett medelfel som har beräknats utifrån de mätmetoder som använts. Beräkningen görs i en tjänst som tillhandahålls via Grunddatasystemet.
Värden som har tillkommit på andra sätt än enligt beskrivningen för Indirekt mätmetod
Ärende från Skatteverket (kassaregister). Ärendena innehåller saknad verksamhetsadress i adressregistret(GDS).
Ärende från fastighetsregistret, skapas vid fastighetsbildning. Endast ärenden som berör bebyggda eller adressatta fastigheter finns i ärendehanteringssystemet.
Ärende från Skatteverket (folkbokföring). Ärendena innehåller saknad eller felaktig status på folkbokföringsadress i adressregistret (GDS).
Ärende som inte är Adressärende, Folkbokföringsärende eller Fastighetsbildningsärende.
Lantmäteriet eller kommunal lantmäterimyndighet skapade ärendet.
Lantmäteriets egen datainsamling eller systemförvaltning skapade ärendet.
Skatteverket (folkbokföring) skapade ärendet.
Skatteverket (kassaregister) skapade ärendet.