Sökhjälp

Följande möjligheter finns vid sökning:
{ Texten börjar med angiven bokstav/bokstäver. Exempel: {A
} Texten slutar med angiven bokstav/bokstäver. Exempel: }76
|| Någon av söktermerna ska finnas. Exempel: {A ||{B
&& Båda söktermerna ska finnas. Exempel: {A && 10
[empty] Tomma rader
[nonempty> Ej tomma rader

Klasslista
KlassInformationsmodellDefinition
En adressplats inom ett Gatu-, By-, Gårds- eller Metertalsadressområde.
Alternativ benämning på adressplatsen
Geografiskt avgränsat, icke överlappande, vanligen sammanhängande område inom ett byadressområde.
(Svensk standard för belägenhetsadresser, SS637003:2007)
Geografiskt område vars utbredning beskrivs av de adressplatser som beslutas tillhöra adressområdet.
Geografiskt avgränsat, icke överlappande, vanligen sammanhängande område inom en kommun
ANM. Hela kommunen ska täckas av kommundelar. (Svensk standard för belägenhetsadresser, SS637003:2007)
Geografiskt avgränsad administrativ enhet enligt regeringens tillkännagivande om länens indelning i kommuner.
Definieras i Informationsmodellen för Fastighet
Upplysning om plats som inte adressätts, men som hittas via den Adressplats som får anmärkningen.
Anläggning med adress
Anger av vem och varför förändring är gjord.
detta är en generell klass för alla objekt som ska utbytas mellan Lantmäteriet och samverkande part
För att påvisa vilka utbytesobjekt som har kvalitetsbrister skapas bristinformationsobjekt av Origo. Ett utbytesobjekt kan ha flera kvalitetsbrister men dessa har då olika bristtyper.
beskriver vilket utbytesobjekt som har kvalitetsbristen
Identitet till skyddsrum i Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps register.
en varaktig konstruktion som består av tak eller av tak och väggar och som är varaktigt placerad på mark eller helt eller delvis under mark eller är varaktigt placerad på en viss plats i vatten samt är avsedd att vara konstruerad så att människor kan uppehålla sig i den.
Plan- och bygglag (2010:900)
ett eller flera utrymmen i Byggnad som i upplåtelsehänseende varaktigt eller föreslås utgöra en självständig enhet
ytterligare upplysning på Byggnad

namn på Byggnad
identitet till taxeringsenhet i Skatteverkets register
identitet till taxeringsenhet i Skatteverkets register
Anger av vem och varför förändring är gjord.
entré till Byggnad, som har belägenhetsadress
anger vilket ändamål Byggnad används till
Byggnad som till övervägande del används för boende
Byggnad som till övervägande del används för rörelse
Byggnad som till övervägande del är till för Jordbruk, Skogsbruk eller därmed jämförbar näring
byggnad som uppenbarligen hör till andra byggnader med ändamål bostad, samhällsfunktion, verksamhet eller industri
Byggnad som till övervägande del innehåller tillverkning av produkter eller förädling av råvaror
Byggnad som till övervägande del innehåller verksamhet som nyttjas av medborgare i samhällslivet
byggnad vars ändamål inte är Bostad, Industri, Samhällsfunktion, Verksamhet, Ekonomibyggnad eller Komplementbyggnad
sammanhållning av ett uttag av Utbytesobjekt ur Lantmäteriets GDS
tekniskt ärende som används för att förmedla och synkronisera ändringsdata i form av ett antal förändringsobjekt
förändring som innebär att objekt läggs till i datamängden

Från SS 63 70 07:2006
Förändring som innebär att värdet på en eller flera av objektets attribut eller samband ändras i datamängden.

Från SS 63 70 07:2006
förändring som innebär att objekt raderas i datamängden

Från SS 63 70 07:2006
sammanhållande benämning för (formellt) avgränsad uppgift som tas upp till behandling som följer viss process
objektgeometri för punkt
Objektgeometri för linje.
Objektgeometri för yta
Egendefinierad, generell klass för beskrivning av lägesnoggrannhet och koordinatsystem samt lägesbeskrivning.
Matematiskt samband mellan från-system och till-system.
Är en abtrakt klass för alla objekt som ska utbytas mellan Lantmäteriet och samverkande part.
Lägesnoggrannhet i förhållande till övergripande system
Värde som har erhållits vid en kvalitetsutvärdering
Är ett svar på en begäran om transformation.
Är begäran om transformation mellan två koordinatsystem.
Abstrakt klass som beskriver en transformation mellan två olika system och dess samband.
Beskriver ärendet och vad som behöver utredas eller åtgärdas.
Beskriver alla kommentarer som gjorts i ärendet.
Beskriver fastighetsbildningsärendet.
Beskriver utredningsfallet.
Specificerar fastighetsbildningsärendet.
Typ av anmärkning på adressplats enligt lista.
Detta är en värdelista
Detta är en värdelista.
Detta är en värdelista.
Detta är en värdelista
Detta är en värdelista.
Detta är en värdelista.
Detta är en värdelista.
Detta är en värdelista
detta är en värdelista
detta är en värdelista
detta är en värdelista
detta är en värdelista
Svensk term för GM_Surface.
Svensk term för GM_Curve.
Svensk term för GM_Point
detta är en värdelista
detta är en värdelista
detta är en värdelista
detta är en värdelista
detta är en värdelista
detta är en värdelista
detta är en värdelista
detta är en värdelista
Måttenhet för att ange storhet
Statistiskt mått som har använts för att beräkna värdet.
Myndighet som skapade ärendet