Sökhjälp

Följande möjligheter finns vid sökning:
{ Texten börjar med angiven bokstav/bokstäver. Exempel: {A
} Texten slutar med angiven bokstav/bokstäver. Exempel: }76
|| Någon av söktermerna ska finnas. Exempel: {A ||{B
&& Båda söktermerna ska finnas. Exempel: {A && 10
[empty] Tomma rader
[nonempty> Ej tomma rader

Förändringsförteckning regler

Regler
RegelDefinition
Totala antalet skrivtecken inklusive blanktecken i fastställt namn för Adressområde, Gårdsadressområde och Adressplatsbeteckning får vara högst 60 tecken enligt standarden, inkl ett blanksteg mellan namn och mellan namn och adressplats.
Ett avregistrerat utbytesobjekt får inte ändra objektstatus.
En adressplatsbeteckning ska vara unik inom det adressområde eller gårdsadressområde den hör till.
Undantag: Gäller inte adressplatser med objektstatus AvregistreradEn adressplats ska ha ett adressplatsnummer enligt dess adressplatstyp

För adressplatstyp
· Gatuadressplats
· Byadressplats
· Gårdsadressplats
ska adressplatsnummer ligga inom intervallet 1-9999

För metertalsadressplats ska adressplatsnummer bestå av två tal åtskilda av bindestreck. Talen ska ligga inom intervallet 0-9999.

Undantag: gäller inte när adressplatsen avviker från standard

Bokstavstillägg får bestå av max två bokstäver och ska då vara angivet med versaler.

Undantag: gäller inte när adressplatsen avviker från standard
Lägestillägg får endast anges om adressplatsens adressplatstyp är Gatuadressplats

Undantag: gäller inte när adressplatsen avviker från standard
Lägestilläggsnummer ska och får endast anges om adressplatsen har lägestillägg = 'U'.
Lägestilläggsnumret ska ligga inom intervallet 1-99.

Undantag: gäller inte när adressplatsen avviker från standard

En adressplats med adressplatstyp
· Gatuadressplats ska höra till ett adressområde med adressområdestyp Gatuadressområde
· Metertalsadressplats ska höra till ett adressområde med adressområdestyp Metertalsadressområde
· Byadressplats ska höra till ett adressområde med adressområdestyp Byadressområde
· Gårdsadressplats ska höra till ett gårdsadressområde


En adressplats med insamlingsläge Övrigt läge, har Adressatt anläggning


Adressplatspunkten är en geometrisk koordinatläge för adressplatsen och ska alltid anges.

En adressplats får inte ha lägesnoggranhet i höjd.
En adressplats får inte ha koordinatsystem i höjd.
En adressplatspunkt ska vara en GM_point(2D) enligt ISO 19107
Följande objektstatus på ingående objekt i en belägenhetsadress är tillåtna beroende på belägenhetsadresstatusen: (Om objektstatus graderas enl. följande Planerad, Gällande under utredning, Gällande, Avregistrerad så är Planerad "lägst".)
Kommun och kommundel ska alltid ha objektstatus Gällande under utredning eller Gällande i en belägenhetsadress.
Belägenhetsadresstatus Föreslagen:
Alla ingående objekt förutom kommun och kommundel kan vara allt från planerad till gällande. Det objekt som anges före ett annat i en belägenhetsadress ska ha lika eller högre gradering på objektstatusen än efterkommande objekt. T.ex. kommun, kommundel och adressområde (och ev gårdsadressområde) måste ha objektstatus gällande för att en adressplats ska kunna ha objektstatus gällande.

Belägenhetsadresstatus Reserverad eller Gällande
Alla ingående objekt ska ha objektstatus Gällande under utredning eller Gällande

Tillåtna värden på objektstatus beror på åtgärdstyp och belägenhetsadresstatus.

För en ny Adressplats är följande värden tillåtna:
Åtgärdstyp:
Ny
Belägenhetsadresstatus: Föreslagen
Objektstatus: Planerad

Åtgärdstyp: Ny
Belägenhetsadresstatus: Reserverad
Objektstatus: Gällande, Gällande under utredning

Åtgärdstyp: Ny
Belägenhetsadresstatus: Gällande
Objektstatus: Gällande, Gällande under utredning

För en modifierad adressplats är följande värden tillåtna:
Åtgärdstyp: Ändrad
Belägenhetsadresstatus: Föreslagen
Objektstatus: Planerad

Åtgärdstyp: Ändrad
Belägenhetsadresstatus: Reserverad
Objektstatus: Gällande, Gällande under utredning

Åtgärdstyp: Ändrad
Belägenhetsadresstatus: Gällande
Objektstatus: Gällande, Gällande under utredning

Åtgärdstyp: Borttagen
Belägenhetsadresstatus: Föreslagen, Reserverad eller Gällande
Objektstatus: Avregistrerad
En ny adressplats får inte ha avviker från standarden angiven
En adressplats har antingen både postnummer och postort eller inget av dem angivna
Postnummer och Postort får endast uppdateras av Posten AB
För en ny adressplats får inte postnummer och postort anges
En ändrad adressplats med Postnummer och Postort angivet ska ha belägenhetsadresstatus Gällande.
Undantag: gäller inte om adressplatsen har objektstatus Avregistrerad
Populärnamn får innehålla högst 35tkn
Ett gårdsadressområdes fastställt namn ska vara unikt för det adressområde det ligger inom.Gäller inte fastställt namn på gårdsadressområden med objektstatus Avregistrerad
För ett Gårdsadressområde med objektstatus Avregistrerad ska samtliga adressplatser som hör till gårdsadressområdet ha status Avregistrerad.
Det Adressområde ett Gårdsadressområde ligger inom måste ha adressområdestyp Byadressområde
Ett adressområdes fastställt namn får innehålla högst 35tkn
Ett gårdsadressområdes fastställt namn får innehålla högst 35tkn
Tillåtna värden på objektstatus beror på åtgärdstyp.

För ett nytt eller modifierat gårdsadressområde är följande värden tillåtna:

Åtgärdstyp: Ny eller Ändrad
Objektstatus: Planerad eller Gällande eller Gällande under utredning
Åtgärdstyp: Borttagen
Objektstatus: Avregistrerad
För ett Adressområde med objektstatus Avregistrerad ska samtliga adressplatser som hör till adressområdet ha status Avregistrerad.
För ett Adressområde med objektstatus Avregistrerad ska samtliga gårdsadressområden som ligger inom adressområdet ha objektstatus Avregistrerad.
Ett adressområdes fastställda namn ska vara unikt för den kommundel den ligger inom. Gäller inte fastställda namn på adressområden med objektstatus "Avregistrerad"
Ett nytt Adressområde måste ha ett Fastställt namn som:
· börja med en bokstav (a-ö,A-Ö)
· inte innehålla siffror
· inte innehålla två blanksteg i rad
· slutar på en bokstav (a-ö, A-Ö) eller (é,É,ü,Ü)
Tillåtna värden på objekstatus beror på åtgärdstyp.

För ett nytt eller modifierat adressområde är följande värden tillåtna:
Åtgärdstyp: Ny eller Ändrad
Objektstatus: Planerad eller Gällande eller Gällande under utredning

Åtgärdstyp: Borttagen
Objektstatus: Avregistrerad
För en Kommundel med objektstatus Avregistrerad ska samtliga adressområden som ligger inom kommundelen ha objektstatus Avregistrerad.
En kommundels fastställt namn får innehålla högst 35tkn
En kommundels fastställt namn ska alltid vara unik inom en kommun
Tillåtna värden på objektstatus beror på åtgärdstyp.

För en ny eller modifierad kommundel är följande värden tillåtna:
Åtgärdstyp: Ny eller Ändrad
Objektstatus: Planerad, Gällande eller Gällande under utredning

För en raderad kommundel är följande värden tillåtna:
Åtgärdstyp: Borttagen
Objektstatus: Avregistrerad
En adressplats ska tillhöra en registerenhet av typen Fastighet eller Samfällighet
En ny adressplats ska tillhöra en registerenhet som är levande
En adressplats ska ha adressplatsanmärkningar med unika anmärkningstexter inom anmärkningstyp.

Verksamhetsreglen tar inte hänsyn till versaler/gemener, t ex Lekpark och lekpark är en dubblett.
En verksamhetsåtgärd i ett Förändringsärende levereras alltid som nytt
En verksamhetsåtgärds ansvarig organisation och utförande organisation (om den är angiven) får endast innehålla tillåtna tecken.

Tillåtna tecken är:
· Bokstäver i det svenska alfabetet, både versaler och gemener (A-Ö, a-ö)
· Mellanslag
· Bindestreck (-)
· Understreck (_)
ansvarig organisation och utförande organisation (om den är angiven)
-Ska inledas med en bokstav i det svenska alfabetet
-Ska avslutas med en bokstav i det svenska alfabetet
- Får inte innehålla dubbla mellanslag, bindestreck eller understreck
- Mellanslag, bindestreck och understreck får inte skrivas efter varandra
Åtgärdstyp får inte levereras som "Migrerat objekt"
Ett utbytesobjekt (kommundel, adressområde, gårdsadressområde och adressplats) som avregistreras ska vara identisk med föregående version.
Undantag: objekstatus och versionsnummer.
En kommundel, adressområde, gårdsadressområde eller adressplats får inte levereras som Raderat.
Ett utbytesobjekt Byggnad som Avregistreras ska innehålla identisk information som föregående objektversion.
Undantag: objektstatus, objektversion och byggnadsdel.
En byggnad, entré eller lägenhet får inte levereras som Raderat.
Ett utbytesobjekt ska ha en unik objektidentitet (UUID)
Ett Utbytesobjekt ska tillhöra en verksamhetsåtgärd i ett förändringsärende
Ett modifierat utbytesobjekt, med annan objektstatus än Avregistrerad, ska innehålla minst ett förändrat attribut utöver versionsnummer.
(Utbytesobjekt av typen Verksamhetsåtgärd undantas).
Ett utbytesobjekt Entré eller Lägenhet som Avregistreras ska innehålla identisk information som föregående objektversion.
Undantag: objektstatus, objektversion
Ett nytt utbytesobjekt ska ha en objektversion med värdet 1
Ett modifierat utbytesobjekt ska ha en objektversion ett högre än det som lagras i Grunddatalagret
Ett raderat utbytesobjekt ska ha samma objektversion som det som lagras i Grunddatalagret
Version giltig från får inte anges i ett förändringsärende
Sätts automatiskt när objektet lagras i GDS.
Version giltig till får inte anges i ett förändringsärende
Ytgeometri med positionstyp = illustrerat läge kan endast ha en byggnadsyta.
Ytgeometri som är inmätt får inte ersättas med ytgeometri med illustrerat läge.
Vid en ny koppling mellan ett externt register (just nu MSB skyddrumsregister, SKV fastighetstaxeringsregister) och en byggnad får inte byggnaden ha objektstatus= Avregistrerad.
En borttagen identitet ska vara identisk med versionen innan.
För en koppling till Skatteverkets fastighetstaxeringsregister måste en taxeringsenhetsidentitet eller värderingsenhetsidentitet finnas.
En byggnad kan inte vara kopplad till både en taxeringsenhet och värderingsenhet.
En byggnad som har relationen "berörs av" till en 3D fastighet enligt fastighetsregistret (FR), måste även ha relationen "ligger på" till en registerenhet som enligt fastighetsregistret (FR) urholkas av samma 3D fastighet som avses i första raden.
en Byggnads husnummer ska vara unik inom den Registerenhet den ligger på. Gäller inte då husnummer saknas eller för husnummerByggnader med objektstatus Avregistrerad
En byggnad som ligger på en registerenhet ska ha ett husnummer.
En byggnad som inte ligger på en registerenhet ska inte ha ett husnummer.
För en byggnad med angivet husnummer ska Byggnads husnummer ligga inom intervallet 1 - 9999.
Nybyggnadsåret får inte vara senare än innevarande år.
Ett årtal med fyra siffror ska anges.
Om attributet är satt behöver byggnaden ingen adress.
Markering om Undantagen från adressättning får inte finnas på en byggnad som har relation till entré när hela förändringsärendet är behandlat.
För en ny byggnad är endast angivna värden nedan giltiga i denna kombination.
Åtgärdstyp:Godkänt bygglov
Objektstatus :Planerad
Åtgärdstyp:Ny färdigbyggd byggnad
Objektstatus :Gällande, Gällande under utredning
Åtgärdstyp:Befintlig byggnad
Objektstatus :Gällande, Gällande under utredning
För en modifierad byggnad är endast angivna värden nedan giltiga i denna kombination.
Åtgärdstyp:Byggnaden färdigbyggd
Objektstatus efteråt:Gällande, Gällande under utredning
Åtgärdstyp:Ändrad byggnadsinformation
Objektstatus:Planerad, Gällande, Gällande under utredning
Åtgärdstyp:Felregistrerad byggnad eller Riven, nedbrunnen byggnad
Objektstatus:Avregistrerad
Tillbyggnadsår ska vara senare än nybyggnadsår, om det finns angivet, och tidigare än eller lika med innevarande år.
En byggnad med attributet Byggnadsservitut = Ja ska vara kopplad till den fastighet som den är belägen på.
En entrés åtgärdstyp är godkänd beroende av typ av förändring

Nytt:
- Ny entré

Modifierat:
- Ändrad entréinformation
- Borttagen entré

En entré får inte levereras till GDS som raderad
En Gällande lägenhet får inte nås via ett entréobjekt med objekstatus Avregistrerad.
En Lägenhets lägenhetsnummer ska vara unik inom den entre den nås via. Gäller inte lägenhetsnummer Lägenhet med objektstatus Avregistrerad
Lägenhetsnummer måste anges på samtliga lägenheter om fler än en gällande bostadslägenhet nås via entrén
Alltid fyra siffror och unik inom entré.
En Lägenhets lägenhetsnummer får inte inledas med 00 och inte avslutas med 00
För en ny lägenhet är beslutsdatum för lägenhetsnummer obligatoriskt om lägenhetsnummer är angivet
Beslutsdatum för lägenhetsnummer får inte vara senare än dagens datum
Underrättelsedatum för lägenhetsnummer får inte vara senare än dagens datum
Antal rum får inte vara mer än 99
För en ny lägenhet är antal rum obligatoriskt när den hör till en byggnad som inte är ett småhus.
Med småhus menas en byggnad med byggnadsändamål Bostad och bostadsändamål Småhus friliggande, Småhus kedjehus,Småhus radhus eller Småhus med flera lägenheter

Lägenhetens bostadsarea ska vara större än 0 (noll) och får högst vara 9 999,9. Endast en decimal får anges.
För en ny lägenhet är lägenhetskatergori obligatoriskt när den tillhör en byggnad som inte är ett småhus.
Med småhus menas en byggnad med byggnadsändamål Bostad och bostadsändamål Småhus friliggande, Småhus kedjehus,Småhus radhus eller Småhus med flera lägenheter

För en ny lägenhet är kökstyp obligatoriskt när den tillhör en byggnad som inte är ett småhus.
Med småhus menas en byggnad med byggnadsändamål Bostad och bostadsändamål Småhus friliggande, Småhus kedjehus,Småhus radhus eller Småhus med flera lägenheter
Gemensamt kök får inte anges för lägenhet med lägenhetskategori = Uppgift saknas

En lägenhet får ha objekstatus Gällande eller Avregistrerad
En lägenhets objektstatus beror på åtgärdstyp.

För en ny lägenhet ska följande validering göras.
Åtgärdstyp:Nybyggd lägenhet
Objektstatus:Gällande

Åtgärdstyp:Befintlig lägenhet
Objektstatus:Gällande

För en modifierad lägenhet ska följande validering göras.
Åtgärdstyp:Ändrad lägenhetsinformation
Objektstatus:Gällande

Åtgärdstyp:Riven lägenhet
Objektstatus:Avregistrerad

Åtgärdstyp:Felregistrerad lägenhet
Objektstatus:Avregistrerad

Åtgärdstyp:Ingår i annan lägenhet
Objektstatus:Avregistrerad
En byggnad ska ha byggnadsanmärkningar med unika anmärkningstexter inom anmärkningstyp.

Verksamhetsreglen tar inte hänsyn till versaler/gemener, t ex Slott och slott är en dubblett
En byggnadsanmärkning med anmärkningstyp "Belägen på oidentifierat område" ska ha en anmärkningstext bestående av endast län- och kommunkod(4 siffror).
Denna verksamhetsregel gäller endast uppdatering gjord av kommunen
För en ny byggnad får inte ett byggnadsnamn med namntypen Huvudnamn topografi eller Övrigt namn topografi anges.
För en ändrad byggnad får inte befintliga byggnadsnamn av namn Huvudnamn topografi eller Övrigt namn topografi förändras, samt inga nya byggnadsnamn med namntypenHuvudnamn topografi eller Övrigt namn topografi får anges
När ändring eller borttag kommer på objekt med attributet ortid satt ska Ortnamn få meddelande.
Byggnadsnamn ska vara unikt för byggnadsobjektet oberoende om det är versaler eller gemener samt vilken namntyp namnet har.
För en byggnad får namntyp=Huvudnamn Topografi endast förekomma en gång.
Byggnad kopplas till taxeringsenhet om ingen värderingsenhet anges.
Om byggnadsobjektet är kopplat till en värderingsenhet har det inte koppling till Skatteverkets taxeringsenhet (detta sker indirekt).
En ny Byggnad ska ha någon av följande åtgärdstyper:
- Godkänt bygglov
- Ny färdigbyggd byggnad
- Befintlig byggnad

En modifierad Byggnad ska ha någon av följande åtgärdstyper:
- Byggnaden färdigbyggd
- Ändrad byggnadsinformation
- Riven, nedbrunnen byggnad
- Felregistrerad byggnad

En Byggnad får inte levereras till GDS som raderad.
En ny MSBs skyddsrum, Skatteverkets värderingsenhet eller Skatteverkets taxeringsenhet ska ha åtgärdstyp Ny referens
En modifierad MSBs skyddsrum, Skatteverkets värderingsenhet eller Skatteverkets taxeringsenhet ska ha åtgärdstyp Ändrad referens
En raderad MSBs skyddsrum, Skatteverkets värderingsenhet eller Skatteverkets taxeringsenhet ska ha åtgärdstyp Borttagen referens.
En lägenhets åtgärdstyp är godkänd beroende av typ av förändring

Nytt:
- Nybyggd lägenhet
- Befintlig lägenhet

Modifierat:
- Ändrad lägenhetsinformation
- Riven lägenhet
- Felregistrerad lägenhet
- Ingår i annan lägenhet

En lägenhet får inte levereras till GDS som raderad.
Åtgärdstidpunkten får inte vara senare än dagens datum.
en ny Entré har alltid en Adressplats
En entrés objektstatus är godkänd beroende av åtgärdstyp

Ny entré
-Gällande

Ändrad entréinformation
-Gällande

Borttagen entré
- Avregistrerad
En Entré med objektstatus Gällande får inte höra till en Byggnad med objektstatus Avregistrerad.
Om en Entré har lägenheter ska alltid entrétypen vara lika med Bostadsadress med registrerad lägenhet.
För byggnader med ett byggnadsändamål ska inget huvudändamål anges.

För byggnader med flera byggnadsändamål ska ett av byggnadsändamålen anges som huvudändamål. Endast ett huvudändamål ska anges.
En byggnad får bara ha ett Bostadsändamål.
En ny byggnad med byggnadsändamål Bostad ska ha ett bostadsändamål annat än Ospecificerad.
En byggnads Totala boarea ska vara större än 0 (noll) och får högst vara 999 999.
Total boarea är obligatoriskt
För en Ny byggnad med Bostadsändamål:

  • Småhus friliggande

  • Småhus kedjehus

  • Småhus radhus


För en byggnad som vid en Modifiering ändras till Bostadsändamål:

  • Småhus friliggande

  • Småhus kedjehus

  • Småhus radhus


För en Modifierad byggnad oavsett Bostadsändamål, som i versionen innan hade "Total boarea"
För en lägenhet som ingår i en 3D-fastighet ska 3D-fastigheten vara levande.
För en lägenhet som är en Ägarlägenhetsfastighet ska ägarlägenhetsfastigheten vara levande.
Byggnadsändamål Bostad, Samhällsfuntion eller Industri har en detaljerad indelning av ändamålet.
Byggnadsändamål Verksamhet, Ekonomibyggnad, Komplementbyggnad och Övrig byggnad ska inte ha en detaljerad indelning av ändamål
För en byggnad som ligger på registerenhet, ska registerenheten vara av typen Fastighet eller Samfällighet. Se B-0081
För en byggnad som berörs av registerenhet, ska registerenheten vara av typen Fastighet eller Samfällighet.
För en byggnad som tillhör registerenhet eller gemensamhetsanläggning, ska registerenheten vara av typen Fastighet eller Samfällighet.

För ny byggnad ska angiven registerenhet(Fastighet eller Samfällighet) eller gemensamhetsanläggning vara levande
Byggnad får bara ha relationen "berörs av" till en 3D fastighet, enligt FR
En byggnad som ligger på en registerenhet får inte ha en byggnadsanmärkning med Anmärkningstyp Belägen på oidentifierat område.
En byggnad som inte ligger på en registerenhet ska ha en byggnadsanmärkning med Anmärkningstyp Belägen på oidentifierat område
Relationerna "tillhör" och "ligger på" får inte referera till samma registerenhet.
Ska följa den överenskomna strukturen och kodningsprincipen i den för tillämpningsområdet aktuella datautbytesmodellen.
Varje Förändringsärende ska överföras och registreras som en helhet.
Ordningsföljden mellan Förändringsärenden är betydelsefull och skall upprätthållas.
Kan uteslutas om ordningen saknar betydelse.
Åtgärdstidpunkten får inte vara senare än dagens datum.
Position för Ytgeometri har alltid Geometrisk yta
Ytgeometri med Insamlingsläge = Illustrativt läge får inte ha höjdvärden.
En byggnads samtliga byggnadsytor ska anges med samma koordinatsystem i plan och höjd
En objektgeometris höjdvärde får inte vara 0
x,y där höjdvärden saknas för hela objektgeometrin
x,y,h där höjdvärde finns för någon koordinatangivelse i objektgeometrin.
om inte alla koordinatangivelser för en objektgeometri har höjdvärden, måste ett tomvärde för h sättas för de koordinatangivelser som saknar höjdvärden. Enligt WC3 rekommendationer för XML (länk http://www.w3.org/TR/2004/REC-xmlschema-2-20041028/) ska värdet vara = NaN.
x,y anges i enheten meter med 3 decimaler.
h anges i enheten meter med 2 decimaler.
För x,y,h måste minst ett numeriskt h-värde anges
Obligatorisk om minst en koordinatangivelse har höjdvärd
En byggnads koordinatsystem i höjd ska inte anges om höjdvärden helt saknas.
Angivet koordinatsystem i höjd ska vara RH2000 (UUID)
Lägesnoggrannhet i plan är obligatoriskt för en punktgeometri.
Lägesnoggrannhet i plan är obligatoriskt för ytgeometri
Värde är obligatoriskt för Kvantitativt Resultat.
Värde relaterat till höjdkoordinater får ligga mellan 0.020 till 10.000
Värde relaterat till plankoordinater får ligga mellan 0.020 till 50.000
Obligatorisk om objektgeometrin har minst ett höjdvärde.
Lägesnoggrannhet i höjd får inte anges om höjdvärden helt saknas i ytgeometri.
Ett raderat (historiskt) objekt får inte väckas till liv igen (dvs bli gällande igen).
Ingen förändring får göras på ett raderat (historiskt) objekt.
En version av ett utbytesobjekt ska alltid ingå i en åtgärd förutom i det fall utbytesobjektet är Verksamhetsåtgärd eller Verksamhetsärende.
Utbytesobjekt och åtgärd ska finnas med i samma förändring.
Utbytesobjektet ska referera till gällande objekt av korrekt objekttyp (undantaget Verksamhetsåtgärd som kan referera till raderade objekt).
Om ett utbytesobjekt (med samma UUID) förekommer flera gånger i en förändringsärende måste Verksamhetsåtgärd.åtgärdsordning anges.
Om ett utbytesobjekt innehåller ett attribut med datatypen text får värdet inte vara tomt eller enbart innehålla mellanslag.
Om ett utbytesobjekt innehåller ett attribut med datatypen text får värdet inte innehålla semikolon.
Ett utbytesobjekt får referera till ett annat specifikt utbytesobjekt endast en gång via en och samma relationstyp.
Objektidentiteten ska vara unik.
Vid nytt objekt ska versionen vara 1.
Vid modifierat objekt ska versionerna räknas upp med närmsta följande heltal.
Vid raderat objekt ska det skickas in med samma objektversion som finns i GDS.
Attributet version giltig från ska inte anges i förändringsfilen.
Sätts automatiskt av GDS när objektet lagras.
Attributet version giltig från ska anges när en datamängd hämtas från GDS.
Attributet version giltig till ska inte anges i förändringsfilen.
Sätts automatiskt i GDS när objektet får en ny version eller raderas.
Lägesnoggrannheten anges för varje objektgeometri.
Om det finns punkter inom objektet som har olika värden för lägesnoggrannhet ska det högsta värdet inom det geometriska objektet anges som värde för hela objektgeometrin.
Lägesnoggrannheten anges som punktmedelfel vilket innebär att värdet gäller för samtliga punkter i respektive objektgeometri.
Utvärderingsmetod får inte anges (inget värde) för en adressplatspunkt
Utvärderingsmetod ska inte anges när insamlingsläge = Illustrativt läge
Utvärderingsmetod måset anges när insamlingsläge ¿
Illustrativt läge.
För en adressplatspunkt anges alltid Ingen information=Ja
När ett nytt objekt skapas får Ingen information endast sättas till "Ja" om objektgeometrins positionstyp har värdet "illustrativt läge".
För objekt som migrerats från den gamla miljön kan värde för lägesnoggrannhet saknas och Ingen information har då värdet "Ja".
Anges med 3 decimaler.
Värdet ska alltid vara större än 0.000.
Ska aldrig anges om Ingen information är satt till "Ja".
Obligatoriskt för nya objekt som inte har positionstyp "illustrativt läge".
Om har resultat finns ska alltid utvärderingsmetod anges
Koordinaterna i transformationssvaret ska komma i samma ordning som i tranformationsförfrågan.
Ett stängt Ärende får inte modifieras.
Vid ajourhållning av Ärende får endast ärendestatus uppdateras, kommentar skapas och beslut läggas till.
Ett modifierat ärende får ej ha ärendestatus Inkommet
Ett Fastighetsbildningsärendes ärendestatus får inte sättas till Stängt om den:

  • innehåller registerenheter (Specifikation) med händelsetyp Avregistrerad och  • det finns Byggnader och/eller Adressplatser i Grunddatalagret på berörd registerenhet med objektstatus Planerad, Gällande eller Gällande under utredning


Lägesnoggrannhet i plan är obligatoriskt för en ärendepunkt.
En ärendepunkt ska vara en GM_point(2D) enligt ISO 19107
En kommentar i ett Ärende ska levereras som ny.
När ett ärende av typen Folkbokföringsärende, Adressärende eller Övrigt utredningsfall stängs sätts beslut:
 

  • Avslagen om en kommentar skrivits

  • Godkänd om ingen kommentar skrivits

Samhällsfunktionsändamål Hälsocentral får inte anges