Nya bostäder i Vaxholm

Här får eleverna planera, analysera och motivera byggande av nya bostäder. Lektionen är framtagen för grundskolans årskurs 7-9.

Del 1 - Kunskapsinhämtning

Planera för nya bostäder i Vaxholm. Det finns en efterfrågan på nya bostäder i kommunen. Eleven ska undersöka och ta reda på fakta om Vaxholm, behovet av nya bostäder, placering av nya bostäder, förhållanden och intressen som till exempel skyddade områden och fornlämningar.

Uppgiften kan med fördel lösas i grupp. Eleverna ska ta reda på och diskutera var det är lämpligast att bygga de nya bostäderna. I uppgiften är det inte möjligt att riva befintliga byggnader. Det är heller inte tillåtet att bygga på skyddade områden eller på ett fornminne.

 • Vilken typ av bostäder efterfrågas – ska byggas?
 • Diskutera och ta fram förslag på var bostäderna kan byggas.
 • Finns det fornminnen?
 • Finns det skyddade områden?
 • Placera ut nya bostäder i kartan.

Gör så här:

 1. Öppna Geoskolans kartverktyg och sök efter Vaxholm.
 2. Klicka på ikonen Kartlager
 3. Klicka på plustecknet (+) vid karlagret Flygfoton och höjddata
 4. Klicka i rutan Ortofoto - färg
 5. Klicka på plustecknet (+) vid kartlagret Fornminnen
 6. Klicka i rutan Fornminnen
 7. Klicka på plustecknet (+) vid kartlagret Biologi
 8. Klicka i rutan Skyddade områden
 9. Använd ritverktyget Polygon för att visa placeringen av de nya bostäderna i kartan.

Lästips:

Del 2 - Undersök och beskriv

Utgå från placeringen av de nya bostäderna som du ritat upp i Geoskolans kartverktyg. Motivera placeringen av de nya bostäderna med hjälp av frågorna och kartlagren:

 • Vilket läge är det mest fördelaktiga? Närhet till vattnet, rekreationsområden, kommunikationer, skola etc.
 • Hur ser höjdskillnaderna ut vid de nya bostäderna?
 • Undersök och beskriv jordarter, förutsättningar för skred och närheten till vattenskyddsområde, brunnar, etc.

Gör så här:

 1. Öppna Geoskolans kartverktyg
 2. Klicka på ikonen Kartlager
 3. Klicka på plustecknet (+) vid kartlagret Flygfoton och höjddata
 4. Klicka i rutan Höjdmodell – Terrängskuggning
 5. Klicka på plustecknet (+) vid kartlagret Biologi
 6. Klicka i rutan för Skyddade områden
 7. Klicka på ikonen för att Visa teckenförklaring
 8. Klicka på plustecknet (+) vid kartlagret Fornminnen
 9. Klicka i rutan för Fornminnen
 10. Klicka på plustecknet (+) vid kartlagret Berg, jord och hydrologi
 11. Klicka i rutan för Vattenskyddsområden
 12. Klicka i rutan för Brunnar
 13. Klicka i rutan för Förutsättningar för Skred
 14. Klicka i rutan för Jordartskarta

Beskriv och svara på följande frågor:

 • Motivera placeringen av de nya bostäderna utifrån terräng och kommunikationer.
 • Var finns förutsättningar för skred? Varför är det så?
 • Vilka jordarter dominerar?
 • Finns det platser som är särskilt sårbara till exempel för landhöjningar, ökad havsnivå eller översvämningar?

Del 3 - Redovisning

Förbered och redovisa placeringen av de nys bostäderna med svar på frågorna i ovanstående uppgifter.

Diskutera även kring följande frågor i din redovisning:

 • Var rekommenderar du att kommunen ska bygga de nya bostäderna? Motivera varför.
 • Vilket är det starkaste argumentet till att bygga bostäder där du valt? Finns det nackdelar? Vilka?
 • Vilka invånare kommer vilja flytta till de nya bostäderna? Ungdomar, barnfamiljer, pensionärer?