Nya bostäder i Vaxholm

Här får eleverna planera, analysera och motivera byggande av nya bostäder. Lektionen är framtagen för grundskolans årskurs 7-9.

Del 1 - Kunskapsinhämtning

Planera för nya bostäder i Vaxholm. Det finns en efterfrågan på nya bostäder i kommunen. Eleven ska undersöka och ta reda på fakta om Vaxholm, behovet av nya bostäder, placering av nya bostäder, förhållanden och intressen som till exempel skyddade områden och fornlämningar.

Uppgiften kan med fördel lösas i grupp. Eleverna ska ta reda på och diskutera var det är lämpligast att bygga de nya bostäderna. I uppgiften är det inte möjligt att riva befintliga byggnader. Det är heller inte tillåtet att bygga på skyddade områden eller på fornlämningar.

 • Vilken typ av bostäder efterfrågas – ska byggas?
 • Diskutera och ta fram förslag på var bostäderna kan byggas.
 • Finns det fornlämningar?
 • Finns det skyddade områden?
 • Placera ut nya bostäder i kartan.

Gör så här:

 1. Öppna kartverktyget och sök efter Vaxholm.
 2. Välj Bakgrundskartor och tänd lagret Flygbild.
 3. Välj kartlagret Fornlämningar och tänd olika lager.
 4. Välj kartlagret Biologi och tänd lagret Skyddade områden.
 5. Öppna menyn och använd verktyget Rita i kartan. Välj Linje eller Polygon för att visa placeringen av de nya bostäderna i kartan.

Lästips:

Del 2 - Undersök och beskriv

Utgå från placeringen av de nya bostäderna som du ritat upp i kartverktyget. Motivera placeringen av de nya bostäderna med hjälp av frågorna och kartlagren:

 • Vilket läge är det mest fördelaktiga? Närhet till vattnet, rekreationsområden, kommunikationer, skola etc.
 • Hur ser höjdskillnaderna ut vid de nya bostäderna?
 • Undersök och beskriv jordarter, förutsättningar för skred etc.

Gör så här:

 1. Öppna kartverktyget, välj kartlagret Höjddata och tänd lagret Terrängskuggning.
 2. Välj kartlagret Biologi och tänd lagret Skyddade områden.
 3. Klicka på frågetecknet för att visa teckenförklaring.
 4. Välj kartlagret Fornlämningar och tänd olika lager. 
 5. Välj kartlagret Berg, jord och hydrologi och tänd lagret Förutsättningar för skred Jordartskarta.

Diskutera följande:

 • Motivera placeringen av de nya bostäderna utifrån terräng och kommunikationer.
 • Var finns förutsättningar för skred? Varför är det så?
 • Vilka jordarter dominerar?
 • Finns det platser som är särskilt sårbara till exempel för landhöjningar, ökad havsnivå eller översvämningar?

Del 3 - Redovisning

Förbered och redovisa placeringen av de nys bostäderna med svar på frågorna i ovanstående uppgifter.

Diskutera även kring följande frågor i din redovisning:

 • Var rekommenderar du att kommunen ska bygga de nya bostäderna? Motivera varför.
 • Vilket är det starkaste argumentet till att bygga bostäder där du valt? Finns det nackdelar? Vilka?
 • Vilka invånare kommer vilja flytta till de nya bostäderna? Ungdomar, barnfamiljer, pensionärer?