Languages Lättläst Teckenspråk

Tillstånd enligt lagen om skydd för geografisk information

Har du en drönare utrustad med kamera? Eller arbetar med flygfoto eller insamling av annan typ av geografisk information från luften? Då finns det många regelverk och restriktioner att tänka på angående hur du får använda din utrustning och materialet du skapar med din utrustning.

Korrekt information vid ansökan

Kontrollera din ansökan innan du skickar in den till oss. Filskicksinbjudningar och övrig kommunikation sker mot den information som har angetts i ansökan, det är därför viktigt att du skriver in korrekta uppgifter. Läs mer under Viktigt att tänka på...

Lantmäteriet hanterar vad som kallas spridningstillstånd - som du behöver ansöka om innan du delar, laddar upp, sprider eller säljer bilder, video eller annat material som på något sätt avbildar Sveriges landområden från luften.

Att ansöka om tillstånd är enkelt och kostnadsfritt. När ansökan har registrerats skickas en inbjudan ut till vår filskickstjänst där du kan ladda upp ditt material, alternativt skickas instruktioner ut om hur du skickar in materialet fysiskt till oss. Av säkerhetsskäl tar vi inte emot material på annat sätt.

När vi fått in dina filer granskar vi materialet och återkommer med ett beslut till dig så snabbt vi kan. Har vi frågor kommer vi kontakta dig via telefon eller e-post under handläggningens gång.

Ansök om spridningstillstånd

OBS! Innehåller ditt material sjögeografisk information så som djupdata och/eller information om havsbotten krävs ett tillstånd från Sjöfartsverket.

Enligt lagen krävs tillstånd för att sprida flygfoto och andra typer av avbildningar av Sveriges yta framställda med luftfarkost.

Med andra typer av avbildningar menas exempelvis laserskannade data, film, registreringar från värmekamera, radardata osv. Lantmäteriet ansvarar dock enbart för tillståndsgivning när det avser avbildningar över land. För sjögeografisk information, exempelvis djupdata och avbildningar av havsbotten ansvarar Sjöfartsverket.

Undantag

Det finns ett antal undantag från tillståndsplikten beroende på vad dina bilder filmer eller annan data innehåller. Exempelvis är avbildningar av följande undantaget kravet på spridningstillstånd, men det krävs att enbart det som är undantaget visas i materialet:

  • Bostadsbyggnader med tillhörande tomtmark och anläggningar.
  • Områden för offentliga tillställningar och evenemang.
  • Offentliga platser enligt ordningslagens 1 kap. 2§ (exempelvis allmänna vägar, gator, torg och parker).
  • Din privata skogsmark, om inget annat än skog och anläggningar för skogsbruket finns med i materialet.
  • Åkermark och annan odlingsmark.

Du kan läsa om alla undantag samt få mer information om vad som gäller i det här informationsbladet - Information om föreskrifter och undantag.

Kontrollera din ansökan innan du skickar in den till oss. Filskicksinbjudningar och övrig kommunikation sker mot den information som har angetts i ansökan, det är därför viktigt att du skriver in korrekta uppgifter.

Positionering

Ju bättre positionering till ditt materia du kan delge oss desto enklare blir det för våra handläggare att kontrollera och godkänna ditt material. Många drönare sparar GPS-positionering i bildfilerna (EXIF-data/metadata), försök se till att bevara denna om du redigerar eller justerar materialet innan du skickar det till oss. Om du inte har tillgång till GPS-information så beskriv platsen så bra du kan. Ange gärna koordinater hämtade från en karttjänst eller liknande samt vilken riktning du har fotograferat. Om du vill får du gärna rita markeringar på en karta och skicka med din ansökan. Fotograferar du fastigheter går det bra med fastighetsbeteckning, men tänk på att ta med kommunnamnet!

TIPS! Med många drönare kan du spara ner din flygrutt som en logg-fil vilken du sedan kan använda för att rita upp vart du har varit på en karta. Har du tillgång till dessa, skicka gärna med dem tillsammans med din ansökan.

Filskickstjänsten

Dela gärna upp ditt material i mappar och namnge dem med det område du fotograferat. För att sedan kunna ladda upp katalogerna till vår filskicktjänst behöver du komprimera dessa till zip-arkiv. Zip-arkivet bör ej överstiga 2 GB, om ditt arkiv skulle bli större än 2GB behöver du använda ett filkomprimeringsprogram som har stöd att dela upp arkivet i flera mindre delar (Volymer).

Program som har stöd för detta är exempelvis 7-Zip (Windows, gratis). Sitter i MacOS finns exempelvis programmet Keka.

Full upplösning på materialet

För att vi ska kunna granska ditt material krävs det att materialet är högupplöst. Om du skickar material som är komprimerat kan vi inte se viktiga detaljer som kan påverka beslutet. För enkelhetens skull så vill vi ha originalfilera eller en jpeg variant i full upplösning. Vanligtvis innehåller de flesta flygbilderna från drönare viktig metadata (exempelvis GPS-information om vart bilderna är tagna), om du sparar om bilderna kan denna försvinna.

Om du ansöker för editerat eller justerat material, lägg inte på text eller andra objekt i bildytan, detta gör det svårare för våra handläggare att tolka informationen.

Enligt lagen och förordningen om skydd för geografisk information krävs spridningstillstånd för att publicera eller på annat sätt sprida sammanställningar av geografisk information. Enligt 9 § lag (2016:319) om skydd för geografisk information är det är förbjudet att sprida en sammanställning av geografisk information:

  1. Om förhållanden i ett visst vattenområde eller viss sträcka av ett vattenområde som avser Sveriges sjöterritorium, med undantag för sjöar, vattendrag och kanaler, eller
  2. Över andra delar av svenskt territorium om informationen inhämtats från luftfartyg genom fotografering eller liknande registrering.

Med geografisk information avses "Lägesbestämd information om förhållanden på och under markytan samt på och under sjö- och havsbotten". Sjöfartsverket ansvarar för tillståndsgivning enligt punkten 1, och Lantmäteriet ansvarar för tillståndsgivning enligt punkten 2.

För dig som flyger med drönare och samlar in information genom fotografering eller liknande registreringar finns även andra regler och tillstånd att ta hänsyn till, läs mer på Transportstyrelsens sida.

Kontakta oss

Har du fler frågor när det gäller spridning av landskapsinformation? Kanske hittar du svaret bland våra vanliga frågor och svar.

Har du frågor angående ansökan om spridningstillstånd, skicka dom via e-post så kontaktar vi dig så fort vi kan.

Kontakta oss via brevlådan tillstandsarenden@lm.se