Hoppa till sidans innehåll
Other languagesLanguages Lättläst Teckenspråk Min sida

Behandling av personuppgifter på Lantmäteriet

Lantmäteriet behandlar uppgifter om privatpersoner. Här kan du läsa vad en personuppgift är, hur Lantmäteriet behandlar personuppgifter och vilka rättigheter du har.

Här kan du läsa om de rättigheter som du som registrerad har gentemot Lantmäteriet och längre ned finner du specifik information om varför vi har samlat in dina personuppgifter.

För att värna om skyddet för den personliga integriteten ska behandling av personuppgifter ske i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning. De centrala lagarna är främst EU:s allmänna dataskyddsförordning, (GDPR) och lag (2018:218) med kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning (dataskyddslagen).

Med personuppgift avses varje upplysning som avser en identifierad eller identifierbar fysisk person. Alla uppgifter som direkt eller indirekt kan kopplas till en levande, fysisk person utgör en personuppgift. Med behandling avses varje åtgärd eller kombination av åtgärder beträffande personuppgifter: insamling, bearbetning, lagring, användning med mera utgör behandling av personuppgifter.

Läs mer på Integritetsskyddsmyndighetens webbplats (nytt fönster).

Lantmäteriet är personuppgiftsansvarig för de behandlingar som Lantmäteriet gör, vilket betyder att Lantmäteriet är skyldig att följa gällande dataskyddslagstiftning. Ibland behandlar Lantmäteriet personuppgifter för annans räkning, till exempel kommunala lantmäterimyndigheter, och är då personuppgiftsbiträden.

På denna sida hittar du information om de insamlingar av personuppgifter som Lantmäteriet gör. Informationen nedan är sådan som Lantmäteriet måste lämna till dig enligt GDPR, när personuppgifter samlas in.

När Lantmäteriet behandlar dina personuppgifter har du som registrerad rättigheter gentemot Lantmäteriet. Dessa rättigheter är ofta hänförliga till varför vi behandlar dina uppgifter. Nedan kan du läsa mer om varje enskild rättighet.

Har du frågor?

Du kan kontakta Lantmäteriet om du har ytterligare frågor om vår behandling av personuppgifter.

Du finner kontaktuppgifter till Lantmäteriet, till Lantmäteriets utsedda dataskyddsombud och till Integritetsskyddsmyndigheten som är tillsynsmyndighet i dataskyddsfrågor på den här sidan, under frågan "Kontakt, synpunkter och klagomål".

Enligt lag är Lantmäteriet i egenskap av myndighet skyldig att bevara allmänna handlingar och att lämna ut dem enligt offentlighetsprincipen. En allmän handling är exempelvis post eller e-post som kommer in till Lantmäteriet eller när vi upprättar och förvarar handlingar. Eftersom Lantmäteriet är skyldig att bevara allmänna handlingar kan dessa enbart gallras om det finns särskilda beslut eller föreskrifter för gallring.

För dig innebär det att den information som du lämnar till Lantmäteriet blir en allmän handling. Uppgifter i allmänna handlingar kan dock komma att omfattas av sekretess enligt gällande sekretesslagstiftning och av den anledningen inte lämnas ut. Prövning om sekretess görs i varje enskilt fall.

Genom GDPR har du som registrerad ett antal rättigheter när Lantmäteriet behandlar dina personuppgifter som personuppgiftsansvarig. Nedan kan du läsa vilka rättigheter som kan bli aktuella för de behandlingar som sker av dina personuppgifter.

Rätt till tillgång ("registerutdrag")

Du har rätt att få veta om Lantmäteriet behandlar dina personuppgifter. Det kan du göra antingen genom att läsa nedan under rubriken Behandling av personuppgifter eller genom att begära ett registerutdrag.

När du begär ett registerutdrag kommer Lantmäteriet att söka igenom tillgängliga personuppgiftssamlingar för att hitta var du behandlas. Lantmäteriet använder sig av befintliga sökvägar för att hitta var dina personuppgifter kan finnas.

Du har rätt att begära registerutdrag från Lantmäteriet med rimliga tidsintervaller. En begäran om registerutdrag görs genom att kontakta kundcenter.

Rätt till rättelse

Skulle det visa sig att de personuppgifter som Lantmäteriet behandlar om dig är felaktiga har du rätt att begära rättelse och få personuppgifterna rättade utan onödigt dröjsmål. Du har också rätt att komplettera ofullständiga personuppgifter.

Rätt till radering ("rätten att bli bortglömd")

Under vissa omständigheter har du som registrerad rätt att få dina personuppgifter som behandlas raderade.

Rättigheten begränsas dock av att Lantmäteriet inte kan radera en uppgift som är nödvändig för att fullgöra Lantmäteriets uppdrag enligt lag. Om uppgiften är nödvändig för behandling på de rättsliga grunderna uppgift av allmänt intresse, vid myndighetsutövning eller rättslig förpliktelse kan uppgiften inte raderas.

I de fall som uppgifter om dig förekommer i en allmän handling behövs gallringsbeslut för att gallra sådan information, eftersom Lantmäteriet är skyldig att bevara allmänna handlingar.

Invändning mot behandling

När behandling grundar sig på de rättsliga grunderna berättigat intresse eller uppgift av allmänt intresse eller myndighetsutövning har du som registrerad alltid rätt att invända mot behandling. Vid en sådan invändning måste Lantmäteriet som personuppgiftsansvarig visa tvingande skäl för att behandla uppgifterna, annars ska behandling upphöra.

Invändning mot behandling för direkt marknadsföring

Du har alltid rätt att invända mot att dina personuppgifter behandlas för direkt marknadsföring.

Begränsning av behandling

Du har rätt att begära att de personuppgifter som vi behandlar om dig begränsas. Det innebär att personuppgifter som är lagrade markeras med syfte att begränsa behandlingen av dessa i framtiden.

Dataportabilitet

I de fall som Lantmäteriets behandling av dina personuppgifter grundar sig på de rättsliga grunderna avtal eller samtycke, och uppgifterna behandlas automatiserat, och du har tillhandahållit oss uppgifterna, har du rätt till dataportabilitet. Det innebär att uppgifterna kan flyttas från en personuppgiftsansvarig till en annan om det är tekniskt möjligt.

Denna rättighet är begränsad hos Lantmäteriet eftersom vi i de allra flesta fall behandlar uppgifter med stöd av bestämmelser i lag eller förordning.

Automatiserat beslutsfattande

Du som registrerad har rätt att inte bli föremål för automatiserat beslutsfattande, inbegripet profilering, vilket har rättsliga följder för dig som registrerad. Detta gäller dock inte om sådana beslut är tillåtna i unionsrätten eller i nationell rätt. Lantmäteriet gör inte profilering.

Ansöka om att göra gällande dina rättigheter enligt GDPR

För att göra gällande dina rättigheter i enlighet med GDPR, mejlar du till vårt kundcenter. Din begäran prövas och avgörs med ett överklagbart beslut.

Återkalla samtycke

Om du har deltagit i Lantmäteriets kommunikationsverksamhet genom att lämna ditt samtycke till sådan behandling har du rätt att återkalla det.

Om du har frågor om eller om du vill göra gällande dina rättigheter avseende Lantmäteriets behandlingar av dina personuppgifter vänligen kontakta kundcenter.

Dataskyddsombud

Du kan också kontakta Lantmäteriets dataskyddsombud, som bland annat har till uppgift att övervaka och kontrollera Lantmäteriets efterlevnad av dataskyddslagstiftningen.

För att kontakta dataskyddsombudet, mejla dataskyddsombud@lm.se.

Tillsyn och klagomål

Om du är missnöjd med Lantmäteriets behandling av personuppgifter har du även möjlighet att inge klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten, läs mer på Integritetsskyddsmyndighetens webbplats (nytt fönster).

Vissa delar av webbplatsen kräver att din webbläsare tillåter lagring av cookies (kakor) i din dator. Vi vill också spara cookies för statistik. Statistiken hjälper oss förstå hur besökare interagerar med webbplatsen. Dessa cookies samlas in anonymt. Enligt lag måste du få information om att webbplatsen innehåller cookies, vad de används till och hur man kan välja bort dem så att du kan bedöma om du vill samtycka till cookies eller ej. Cookies lagras på din dator och inte på denna webbplats.

För mer detaljerad information om de cookies vi använder, se vår sida om cookies.

Behandling av personuppgifter

Vid deltagande i kursverksamhet samlar Lantmäteriet in personuppgifter om dig 

Vi samlar in och behandlar uppgifter vid

Deltagande i kursverksamhet

Varifrån samlas personuppgifterna in?

Från deltagare själva eller chefer

Vilka kategorier av personuppgifter som i huvudsak samlas in?

Namn, kontaktuppgifter, uppgifter om kost, uppgift om yrkesbefattning

Varför samlar vi in och behandlar personuppgifter?

Genomföra utbildning 

Andra användningsområden för personuppgifter

Arkivändamål av allmänt intresse (allmänna handlingar)

Vår rättsliga grund för behandling av personuppgifter

Lagstöd

Art. 6.1 e GDPR, uppgift av allmänt intresse

Förordning (2009:946) med instruktion för Lantmäteriet

Vad är följden av att uppgifter inte lämnas?

Behandling kan ej ske 

Hur länge lagrar vi personuppgifter?

Tills gallring sker 

Vem är mottagare av personuppgifter som samlats in?

Allmänheten (genom offentlighetsprincipen)

Andra kursdeltagare

Har vi automatiserade beslut?

Nej

Överför vi personuppgifter till tredje land?

Nej

Vid ett inskrivningsärende och andra ärende som handläggs av Fastighetsinskrivningen behandlar Lantmäteriet personuppgifter om dig

 

Vi samlar in och behandlar personuppgifter vid

Inskrivningsärende och andra ärende som handläggs av Fastighetsinskrivningen avseende t.ex.:

Lagfart/inskrivning av tomträttsinnehav

Lagfartssammanträde

Inskrivning av tomträtt

Inteckning

Avtalsrättigheter

Anteckning

Stämpelskatt 

Rättelse

Omprövning av stämpelskatt

Varifrån samlas personuppgifterna in?

Från den som ansöker om ett inskrivningsärende och andra ärende som handläggs av Fastighetsinskrivningen.

Vilka kategorier av personuppgifter som i huvudsak samlas in?

Namn

Adress

Personnummer

Civilstånd

Kontaktuppgifter

Fastighetsbeteckning

IP-adress

Användardata på hemsidan och cookies

Varför samlar vi in och behandlar personuppgifter?

Handlägga ärende

Andra användningsområden för personuppgifter

Arkivändamål av allmänt intresse (allmänna handlingar)

Tillhandahålla fastighetsinformation genom t.ex. fastighetsregistret

Uppdatera fastighetsinformation

Utbildning av personal

Vår rättsliga grund för behandling av personuppgifter

 

 

 

 

Vilka lagstöd

Art. 6.1 c GDPR, rättslig förpliktelse

Art. 6.1 e GDPR, behandling vid myndighetsutövning samt av allmänt intresse.

Förvaltningslagen (2017:900)

Jordabalken (1970:994)

Lag (1970:995) om införande av nya jordabalken

Inskrivningsförordningen (2000:309)

Lag (1984:404) om stämpelskatt vid inskrivningsmyndigheter

Lag (1994:448) om pantbrevsregister

Förordning (1994:598) om pantbrevsregister

Vad är följden av att personuppgifter inte lämnas?

Ärendet kan inte handläggas

Hur länge lagrar vi personuppgifter?

Tills gallring sker

Vem är mottagare av personuppgifter som samlats in?

Parter i ärende

Allmänheten enligt offentlighetsprincipen

Kunder exempelvis externa parter som får tillgång till allmänna uppgifter

Har vi automatiserade beslut?

Ja, vi har automatiserade beslut men vi gör inte profilering

Överför vi personuppgifter till tredje land?

Nej

 Vid kontakt med Lantmäteriet behandlar vi personuppgifter

Vi samlar in och behandlar uppgifter vid

Kommunikation med Lantmäteriet som inte tillhör ärendehandläggning, t.ex. vid allmänna frågor och vid offentlighetsuttag

Varifrån samlas personuppgifterna in?

Från den som kontaktar oss, men även från offentligt tillgänglig information och våra databaser.

Vilka kategorier av personuppgifter som i huvudsak samlas in?

Namn

Kontaktuppgifter

Fastighetsinformation t.ex. fastighetsbeteckning eller del i samfällighet.

Personnummer

Varför samlar vi in och behandlar personuppgifter?

Utöva serviceskyldighet

Andra användningsområden för personuppgifter

Arkivändamål av allmänt intresse (allmänna handlingar)

Hantera avgifter för offentlighetsuttag

Kvalitetsarbete

Vår rättsliga grund för behandling av personuppgifter

 

Lagstöd

Art. 6.1 e GDPR, uppgift av allmänt intresse

 

Förvaltningslagen (2017:900) 

Avgiftsförordningen (1992:191)

Vad är följden av att personuppgifter inte lämnas? Behandling kan ej ske

Hur länge lagrar vi personuppgifter?

Tills gallring sker

Vem är mottagare av personuppgifter som samlats in?

Allmänheten enligt offentlighetsprincipen

Har vi automatiserade beslut?

Nej

Överför vi personuppgifter till tredje land?

Nej

Vid en lantmäteriförrättning behandlar Lantmäteriet personuppgifter om dig

Vi samlar in och behandlar personuppgifter vid

Lantmäteriförrättning avseende t.ex.:

Fastighetsreglering

Avstyckning

Klyvning

Sammanläggning

Ledningsrätt

Gemensamhetsanläggning

Fastighetsbestämning

Äganderättsutredning eller

Legalisering

Varifrån samlas personuppgifterna in?

Från den som söker om förrättning men även från andra som är berörda av förrättningen och våra egna databaser.

Vilka kategorier av personuppgifter som i huvudsak samlas in?

Namn

Personnummer

Civilstånd

Kontaktuppgifter

Ekonomisk information avseende fastighet vanligtvis inteckning eller värdering men även kontonummer

Fastighetsbeteckning, UUID (unique identifier) och fastighetsnyckel. UUID och fastighetsnyckel är andra sätt än fastighetsbeteckning för att identifiera en fastighet.

Karta

Deltagande i samfällighet eller gemensamhetsanläggning

IP-adress

Användardata på hemsidan

Cookies

Varför samlar vi in och behandlar personuppgifter?

Handlägga ärende

Andra användningsområden för personuppgifter

Arkivändamål av allmänt intresse (allmänna handlingar)

Uppdatera fastighetsinformation t.ex. i fastighetsregistret

Tillhandahålla fastighetsinformation genom t.ex. fastighetsregistret

Internt expertstöd

Kvalitetsarbete

Hantera kunduppgifter

Hantera överklaganden

Hantera skadeståndsanspråk

Utbildning av förrättningslantmätare

Vår rättsliga grund för behandling av personuppgifter

 

 

 

Vilka lagstöd

Art. 6.1 c GDPR, rättslig förpliktelse

Art. 6.1 e GDPR, behandling vid myndighetsutövning samt av allmänt intresse.

Anläggningslagen (1973:1149)

Fastighetsbildningslagen (1970:988)

Fastighetsbildningskungörelsen (1971:762)

Förvaltningslagen (2017:900)

Kungörelse (1971:1086) om äganderättsutredning och legalisering

Lag om fastighetsregister (200:224)

Lag om ägandeutredning och legalisering (1971:1037)

Ledningsrättslag (1973:1144)

Vad är följden av att personuppgifter inte lämnas?

Ärendet kan inte handläggas

Hur länge lagrar vi personuppgifter?

Tills gallring sker

Vem är mottagare av personuppgifter som samlats in?

Parter, sakägare, berörda exempelvis ombud

Sakkunnig exempelvis avseende värdering

Gode män

Andra myndigheter så som berörd kommun, länsstyrelse eller domstol

Bank eller kreditinstitut

Kunder exempelvis externa parter som får tillgång till allmänna uppgifter 

Tolk

Allmänheten enligt offentlighetsprincipen

Har vi automatiserade beslut?

Ja, vi har automatiserade beslut, men vi gör inte profilering

Överför vi personuppgifter till tredje land?

Nej

Vid samverkan samlar Lantmäteriet in personuppgifter om dig

Vi samlar in och behandlar uppgifter vid

Samverkan med Lantmäteriet

Varifrån samlas personuppgifterna in?

Från deltagare själva

Vilka kategorier av personuppgifter som i huvudsak samlas in?

Namn, kontaktuppgifter

Varför samlar vi in och behandlar personuppgifter?

Samverkan

Andra användningsområden för personuppgifter

Arkivändamål av allmänt intresse (allmänna handlingar)

Vår rättsliga grund för behandling av personuppgifter

 Lagstöd

Art. 6.1 e GDPR, uppgift av allmänt intresse

Förvaltningslagen (1986:223), myndighetsförordningen (2007:515), förordning (2009:946) med instruktion för Lantmäteriet

Vad är följden av att uppgifter inte lämnas?

Behandling kan ej ske 

Hur länge lagrar vi personuppgifter?

Tills gallring sker 

Vem är mottagare av personuppgifter som samlats in?

Allmänheten (genom offentlighetsprincipen)

Andra deltagare i samverkan

Har vi automatiserade beslut?

Nej

Överför vi personuppgifter till tredje land?

Nej

När du medverkar i kommunikationsverksamhet behandlar Lantmäteriet personuppgifter om dig

Vi samlar in och behandlar uppgifter vid

Medverkan i kommunikationsverksamhet

Medverkan i tävlingar

Administrera samtycken

Varifrån samlas personuppgifterna in?

Från den som deltar, men även från offentligt tillgänglig information och våra databaser.

Vilka kategorier av personuppgifter som i huvudsak samlas in?

Namn

Kontaktuppgifter

Fastighetsinformation t.ex. fastighetsbeteckning, del i samfällighet, servitut eller nyttjanderätt.

Varför samlar vi in och behandlar personuppgifter?

Informera om Lantmäteriets verksamhet

Medverkan i tävlingar

Administrera samtycken

Andra användningsområden för personuppgifter

Arkivändamål av allmänt intresse (allmänna handlingar)

Vår rättsliga grund för behandling av personuppgifter

Art. 6.1 a GDPR, samtycke

Vad är följden av att personuppgifter inte lämnas?

Behandling kan ej ske

Hur länge lagrar vi personuppgifter?

Tills gallring sker

Vem är mottagare av personuppgifter som samlats in?

Allmänheten enligt offentlighetsprincipen

Har vi automatiserade beslut?

Nej

Överför vi personuppgifter till tredje land?

Nej

När du prenumererar på nyhetsbrev behandlar Lantmäteriet personuppgifter om dig

 

Vi samlar in och behandlar uppgifter vid

Prenumeration på nyhetsbrev

Varifrån samlas personuppgifterna in?

Från den som registrerar sig för nyhetsbrev.

Vilka kategorier av personuppgifter som i huvudsak samlas in?

Namn

Kontaktuppgifter

IP-adress

Användardata på hemsidan

Varför samlar vi in och behandlar personuppgifter?

Informera om Lantmäteriets verksamhet

Andra användningsområden för personuppgifter

Arkivändamål av allmänt intresse (allmänna handlingar)

Vår rättsliga grund för behandling av personuppgifter

Art. 6.1 e GDPR, behandling vid myndighetsutövning samt av allmänt intresse

Vad är följden av att personuppgifter inte lämnas?

Behandling kan ej ske

Hur länge lagrar vi personuppgifter?

Tills återtagande av samtycke

Vem är mottagare av personuppgifter som samlats in?

Allmänheten enligt offentlighetsprincipen

Har vi automatiserade beslut?

Nej

Överför vi personuppgifter till tredje land?

Nej

Vid rekrytering för anställning behandlar Lantmäteriet personuppgifter om dig 

Vi samlar in och behandlar uppgifter vid

Rekrytering och jobbansökan

Varifrån samlas personuppgifterna in?

Från den som söker anställning men även från offentligt tillgänglig information samt referens.

Vilka kategorier av personuppgifter som i huvudsak samlas in?

Namn

 

Personnummer

 

Kontaktuppgifter

 

Erfarenhet, kompetens och kunskap

Varför samlar vi in och behandlar personuppgifter?

Rekrytera personal 

Andra användningsområden för personuppgifter

Arkivändamål av allmänt intresse (allmänna handlingar)

Vår rättsliga grund för behandling av personuppgifter

 

 

Lagstöd

Art. 6.1 e GDPR, behandling vid myndighetsutövning samt av allmänt intresse

 

Lag (1994:260) om offentlig anställning

Anställningsförordningen (1994:373)

Förvaltningslagen (2017:900)

Vad är följden av att uppgifter inte lämnas?

Ärendet kan inte handläggas

Hur länge lagrar vi personuppgifter?

Tills gallring sker 

Vem är mottagare av personuppgifter som samlats in?

Allmänheten enligt offentlighetsprincipen

Har vi automatiserade beslut?

Nej

Överför vi personuppgifter till tredje land?

Nej

Vid en ansökan/anmälan till samfällighetsföreningsregistret behandlar Lantmäteriet personuppgifter om dig

 

Vi samlar in och behandlar personuppgifter vid

Ansöka om nyregistrering och organisationsnummer

Anmälan om registrering till samfällighetsföreningsregistret

Varifrån samlas personuppgifterna in?

Från den som ansöker/anmäler till samfällighetsföreningsregistret

Vilka kategorier av personuppgifter som i huvudsak samlas in?

Namn

Adress

Personnummer

Kontaktuppgifter

IP-adress, användardata på hemsidan och cookies

Varför samlar vi in och behandlar personuppgifter?

Handlägga ärende

Andra användningsområden för personuppgifter

Arkivändamål av allmänt intresse (allmänna handlingar)

Tillhandahålla information ur samfällighetsföreningsregistret

Uppdatera samfällighetsföreningsregistret

Utbildning av personal

Vår rättsliga grund för behandling av personuppgifter

 

 

 

 

Vilka lagstöd

Art. 6.1 c GDPR, rättslig förpliktelse

Art. 6.1 e GDPR, behandling vid myndighetsutövning samt av allmänt intresse.

 

Förvaltningslagen (2017:900)

Förordning (1993:1270) om förande av samfällighetsföreningsregister m.m.

Lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter

Lag (1974:174) om identitetsbeteckning för juridiska personer m.fl.

 

Vad är följden av att personuppgifter inte lämnas?

Ärendet kan inte handläggas

Hur länge lagrar vi personuppgifter?

Tills gallring sker

Vem är mottagare av personuppgifter som samlats in?

Parter i ärende

Allmänheten enligt offentlighetsprincipen

Kunder exempelvis externa parter som får tillgång till allmänna uppgifter 

Har vi automatiserade beslut?

Nej 

Överför vi personuppgifter till tredje land?

Nej

Vid ansökan om spridningstillstånd behandlar Lantmäteriet personuppgifter om dig

Vi samlar in och behandlar personuppgifter vid

Ansökan om spridningstillstånd

Varför samlar vi in och behandlar personuppgifter?

Handlägga ärende

Andra användningsområden för personuppgifter

Arkivändamål av allmänt intresse (allmänna handlingar)

Vår rättsliga grund för behandling av personuppgifter

 

 

Lagstöd

Art. 6.1 e Behandling vid myndighetsutövning

 

Lag (2016:319) om skydd för geografisk information

Förordning (2016:320) om skydd för geografisk information

Förvaltningslagen (2017:900)

Vad är följden av att personuppgifter inte lämnas?

Ärendet kan inte handläggas

Hur länge lagrar vi personuppgifter?

Tills gallring sker

Vem är mottagare av personuppgifter som samlats in?

Allmänheten (genom offentlighetsprincipen)

Har vi automatiserade beslut?

Nej

Överför vi personuppgifter till tredje land?

Nej

Vid tillhandahållande av geodata behandlar Lantmäteriet personuppgifter om dig

 

Vi samlar in och behandlar uppgifter vid

Ansökan om tillgång till, eller beställning av, eller åtkomst till geodata (geografisk information och fastighetsinformation). Tecknande av avtal för tillhandahållande av geodata.

Varför samlar vi in och behandlar personuppgifter?

Tillhandahålla geodata, handlägga ärenden, hantera avtal.

Andra användningsområden för personuppgifter

Arkivändamål av allmänt intresse (allmänna handlingar)

Vår rättsliga grund för behandling av personuppgifter

 

 

 

Lagstöd

Art. 6.1 e GDPR, behandling vid myndighetsutövning och uppgift av allmänt intresse

 

Förordning (2009:946) med instruktion för Lantmäteriet 

Lag (2000:224) om fastighetsregister

Lag (2006:378) om lägenhetsregister

Förordning (1993:1270) om förande av samfällighetsföreningsregister

Förordning (2011:58) om behandling av personuppgifter i Lantmäteriets databas för arkiverade handlingar

Förvaltningslagen (2017:900) 

Förordning (2010:1770) om geografisk miljöinformation

Vad är följden av att uppgifter inte lämnas?

Ärende kan ej handläggas, eller avtal kan inte tecknas 

Hur länge lagrar vi personuppgifter?

Tills gallring sker

Vem är mottagare av personuppgifter som samlats in?

Allmänheten (genom offentlighetsprincipen)

Har vi automatiserade beslut?

Nej

Överför vi personuppgifter till tredje land?

Nej

Vid tillhandahållande av geodetisk information behandlar Lantmäteriet personuppgifter om dig

 

Vi samlar in och behandlar uppgifter vid

Tillhandahållande av geodetisk information, tecknande av avtal för tillhandahållande av geodetisk information

Varför samlar vi in och behandlar personuppgifter?

Tillhandahålla geodetisk information, hantera avtal

Andra användningsområden för personuppgifter

Arkivändamål av allmänt intresse (allmänna handlingar)

Informera om verksamhet 

Vår rättsliga grund för behandling av personuppgifter

 

Lagstöd

Art. 6.1 e GDPR, Uppgift av allmänt intresse

 

 

Förordning (2009:946) med instruktion för Lantmäteriet, förordning (2010:1770) om geografisk miljöinformation

Vad är följden av att uppgifter inte lämnas?

Avtal kan ej tecknas 

Hur länge lagrar vi personuppgifter?

Tills gallring sker

Vem är mottagare av personuppgifter som samlats in?

Allmänheten (genom offentlighetsprincipen)

Har vi automatiserade beslut?

Nej

Överför vi personuppgifter till tredje land?

Nej

I regel överför Lantmäteriet inte personuppgifter utanför Sverige eller utanför EU/EES, det vill säga till så kallade tredjeländer. Enligt GDPR får överföring av personuppgifter endast ske under mycket begränsade förutsättningar. Genom publicering av personuppgifter i sociala medier, till exempel Facebook, Instagram och LinkedIn kan uppgifterna dock komma att överföras utanför EU/EES. Användningen av publicerade uppgifter regleras enligt de användningsvillkor och den lagstiftning som gäller för den tjänsteleverantören. Lantmäteriet kan inte garantera att behandlingen av uppgifterna i sociala medier sker fullt ut enligt GDPR. Därför publicerar Lantmäteriet inte dina personuppgifter i sociala medier med risk för överföring till tredjeland, om inte du har gett ett uttryckligt samtycke till detta. Samtycke kan ges enligt formuläret här. Om du vill återkalla ditt samtycke kan du göra det här.