Languages Lättläst Teckenspråk

Enskilda vägar

Här nedan hittar du några av de vanligaste frågorna och svaren om enskilda vägar.

Enskilda vägar är alla vägar som inte sköts av stat eller kommuner. De sköts istället av enskilda markägare eller av organisationer som samfällighetsföreningar, vägföreningar, vägsamfälligheter eller ideella föreningar.

Anläggningslagen trädde i kraft år 1974 och ersatte då delvis lagen om enskilda vägar (EVL). EVL upphävdes dock inte i sin helhet förrän vid årsskiftet 1997/98.

Från och med år 1998 är anläggningslagen och lagen om förvaltning av samfälligheter tillämpliga på de tidigare samverkansformerna från EVL: vägförening och vägsamfällighet. Det innebär att dessa är att anse som gemensamhetsanläggningar vilka (normalt) förvaltas av en samfällighetsförening.

Ja. En samfällighetsförening som sköter (förvaltar) en gemensamhetsanläggning för väg kan få rätt att använda en kortare sträcka av en väg som tillhör en annan gemensamhetsanläggning. Observera att rättigheten alltså inte upplåts till förmån för de enskilda fastigheterna utan till förmån för den samfällighetsförening som fastigheterna tillhör.

Ja, i vissa fall. Samfällighetsföreningen kan under vissa förutsättningar ta ut en slitageavgift från fastighetsägare som inte är delägare i gemensamhetsanläggningen men som tillfälligt har behov av att använda vägen.

Styrelsen kan också ta ut merkostnader som uppstår när en medlem tillfälligt utnyttjar vägen i väsentligt större utsträckning än vad som motsvaras av andelstalet.

Ja. Till exempel genom ett servitut. Ett servitut är en rätt för en fastighet att använda en annan för att antingen bygga väg över en annan fastighet eller att använda en befintlig väg på en annan fastighet.

Ersättning till den fastighet där vägen byggs får en engångsersättning. Om servitutet ger rätt att använda befintlig väg så ska den som äger vägen få en årlig slitageersätting från den som får rätt att nyttja vägen.

Är behovet att använda en väg tillfälligt kan fastigheten under en begränsad tid anslutas till en gemensamhetsanläggning. Ett annat alternativ är att en fastighet får rätt att använda vägen mot att slitageersättning betalas.

Här kan du läsa rekommendationer för beräkning av transporttal (ton) för tillämpning av tonkilometermetoden.

Föreningar som sköter (förvaltar) vägar och som är anslutna till REV kan vända sig till förbundet för råd och upplysningar. REV:s hemsida (nytt fönster)

Trafikverkets regionkontor eller lokalkontor kan ge dig information om statsbidrag till enskild väghållning. Även vissa trafiksäkerhetsfrågor hanteras av Trafikverkets regioner.

Mer information om Enskilda vägar hittar du på Trafikverkets sida om enskilda vägar (nytt fönster).

Mer information om stadsbidrag hittar du på Trafikverkets sida med information om stadsbidrag för enskilda vägar (nytt fönster).