Hoppa till sidans innehåll
Other languagesLanguages Lättläst Teckenspråk Min sida

Enskilda vägar

Enskilda vägar är alla vägar som inte sköts av stat eller kommuner. De sköts istället av enskilda markägare eller av organisationer som samfällighetsföreningar, vägföreningar, vägsamfälligheter eller ideella föreningar.

Rätt att använda annan väg

En samfällighetsförening som sköter (förvaltar) en gemensamhetsanläggning för väg kan få rätt att använda en kortare sträcka av en väg som tillhör en annan gemensamhetsanläggning. Observera att rättigheten alltså inte upplåts till förmån för de enskilda fastigheterna utan till förmån för den samfällighetsförening som fastigheterna tillhör.

Slitageavgift

Samfällighetsföreningen kan under vissa förutsättningar ta ut en slitageavgift från fastighetsägare som inte är delägare i gemensamhetsanläggningen men som tillfälligt har behov av att använda vägen.

Styrelsen kan också ta ut merkostnader som uppstår när en medlem tillfälligt utnyttjar vägen i väsentligt större utsträckning än vad som motsvaras av andelstalet.

Servitut

Det kan bildas servitut, det vill säga en rätt för en fastighet att använda en annan, för att antingen bygga väg över en annan fastighet eller att använda en befintlig väg på en annan fastighet.

Ägaren till den fastighet där vägen byggs får en engångsersättning. Om servitutet ger rätt att använda befintlig väg så ska den som äger vägen få en årlig slitageersättning från den som får rätt att nyttja vägen.

Är behovet att använda en väg tillfälligt kan fastigheten under en begränsad tid anslutas till en gemensamhetsanläggning. Ett annat alternativ är att en fastighet får rätt att använda vägen mot att slitageersättning betalas.

Beräkna fördelning av kostnader för underhållet

Om man är flera som nyttjar en väg, eller om man till exempel har bildat en vägförening som sköter om vägen tillsammans, kan man använda olika modeller för att fördela kostnaderna. Det är Lantmäteriet som genom en lantmäteriförrättning fattar beslut om hur kostnaderna ska fördelas. Vanliga exempel på fördelning är att alla delar lika eller att exempelvis helårsboende betalar mer än de som bara använder vägen sommartid.

Tonkilometermetoden

Ett annat vanligt sätt att beräkna kostnader är att använda det som kallas tonkilometermetoden. Då beräknas kostnaden genom att den vikt i ton som fastigheten bedöms belasta vägen med under ett år multipliceras med den väglängd i kilometer som nyttjas för resor till och från fastigheten. Här kan du läsa om rekommendationer för beräkning av transporttal (ton) för tillämpning av tonkilometermetoden (pdf).

Äldre motsvarigheter till gemensamhetsanläggning och samfällighetsförening

Anläggningslagen trädde i kraft år 1974 och ersatte då delvis lagen om enskilda vägar (EVL). EVL upphävdes dock inte i sin helhet förrän vid årsskiftet 1997/98.

Från och med år 1998 är anläggningslagen och lagen om förvaltning av samfälligheter tillämpliga på de tidigare samverkansformerna från EVL: vägförening och vägsamfällighet. Det innebär att dessa är att anse som gemensamhetsanläggningar vilka (normalt) förvaltas av en samfällighetsförening.