Hoppa till sidans innehåll
Other languagesLanguages Lättläst Teckenspråk Min sida

Samfälligheter

En samfällighet är en egendom som tillhör flera fastigheter gemensamt. Exempel på samfälligheter är marksamfälligheter och gemensamhetsanläggningar.

En marksamfällighet är mark eller vattenområde som ägs av flera fastigheter gemensamt, till exempel mark som undantagits för fastigheternas gemensamma behov eller mark som lämnats oskiftad.

En gemensamhetsanläggning är en rättighet som flera fastigheter kan dra nytta av och kan till exempel vara vägar, parkeringsplatser, vatten- och avloppsanläggningar och grönytor. 

Enskilda vägar är alla vägar som inte sköts av stat eller kommuner.

En marksamfällighet eller en gemensamhetsanläggning kan förvaltas antingen genom delägarförvaltning eller av en samfällighetsförening (s.k. föreningsförvaltning). 
Delägarförvaltning kan användas om det är ett fåtal delägare. Förvaltning med samfällighetsförening kan vara mer effektivt och rättssäkert då det är fler delägare. Läs mer om hur ni bildar en samfällighetsförening och hur en samfällighetsförening kan drivas.

Uppgifter om din samfällighetsförening finns i Samfällighetsföreningsregistret - SFR och det är också hit du vänder dig för att ändra uppgifter om din samfällighetsförening.