Tillgång till annans fastighet

En rättighet innebär rätten att använda någons fastighet på ett viss sätt. Till exempel är det vanligt att få rätt att ta väg, vatten, avlopp eller ledning över någon annans mark.

Servitut och nyttjanderätt

Det finns rättigheter mellan fastigheter (servitut) och mellan fastigheter och personer (nyttjanderätt). Läs mer om servitut eller ta del av mer information gällande nyttjanderätt.

En rättighet kan skapas genom avtal mellan olika parter - eller genom beslut av myndighet eller domstol. 

Allemansrätten

Allemansrätten är den begränsade rätt var och en har att använda annans fastighet (mark och vatten) såsom att färdas över den och tillfälligt uppehålla sig där.

Läs mer om allemansrätten på Naturvårdsverkets webbplats (nytt fönster)