Jämförelse mellan nyttjanderätt och ledningsrätt

Jämförelse mellan nyttjanderätt och ledningsrätt
Nyttjanderätt Ledningsrätt
Bildas genom privaträttslig överenskommelse -
avtalsrättighet
Bildas genom lantmäteriförrättning - officialrättighet
Är bindande i högst 25 år inom planlagd mark, 50 år i övrig

Gäller tills vidare

Gäller i regel efter en fastighetsöverlåtelse

Gäller oberoende av fastighetsägarbyten
Kan inte prövas av lantmäterimyndigheten Kan överprövas och omprövas
Kan i vissa fall överlåtas Kan överlåtas
Redovisas i Fastighetsregistret (FR) på fastighet som upplåter mark (förutsätter inskrivning) Redovisas i FR på fastighet som upplåter mark
Redovisas inte på fastighetsregisterkartan Redovisas på fastighetsregisterkartan
Måste bevakas vid lantmäteriförrättning Ingen bevakning behövs
Ett nyttjanderättsavtal per fastighet

Avser i allmänhet flera fastigheter

Villkoren kan skifta Normalt enhetlig utformning

Ersättning förhandlas med markägarna 'en och en'

Samlat grepp om ersättningsfrågorna i de fall lantmätaren beslutar

Kan förloras vid exekutiv auktion

Berörs ej av exekutiv auktion