Avgifter och produktsortiment inför 2023

16 November 2022

Lantmäteriet kommer göra ett antal produkt- och avgiftsförändringar den 1 februari 2023 inom områdena allmänna kartor och geografiska teman, geodetisk information samt pantbrevsinformation.

Allmänna kartor och geografiska teman

Inom området allmänna kartor och geografiska teman kommer produkterna:

  • GSD-Vägkartan, vektor samt Fjällinformation att utgå och ersättas av Topografi 100 Nedladdning, vektor. Produkten blir avgiftsfri på samma sätt som idag.
  • GSD-Översiktskartan, vektor att utgå och ersättas av Topografi 250 Nedladdning, vektor. Produkten blir avgiftsfri på samma sätt som idag.
  • GSD-Sverigekartan 1:1 miljon, vektor att utgå och ersättas av Topografi 1M Nedladdning, vektor. Produkten blir avgiftsfri på samma sätt som idag.
  • GSD-Ortnamn kommer att byta namn till Ortnamn Nedladdning, vektor. Produkten är fortsatt avgiftsbelagd på samma sätt som idag. 

Ny teknik och nya produktionsmetoder ger förutsättningar att förbättra och modernisera produkterna.

Bild och höjd

Det planeras inga avgifts- eller produktförändringar inom området bild och höjd den 1 februari 2023.

Fastighetsinformation

Det planeras inga avgifts- eller produktförändringar inom området fastighetsinformation den 1 februari 2023.

Geodetisk information

Inom området Geodetisk information planeras en avgiftsjustering för produkten Swepos Nätverks-RTK (nationell täckning, årsabonnemang) den 1 februari 2023.
 
Avgiften för de första (1-2) abonnemangen sänks från 15 000 kr per år till 12 000 kr per år. Den lägre avgiften kommer att gälla för de tre första abonnemangen, istället för som idag, de första två abonnemangen. Dessutom kommer rabattstegen för tjänsten att synliggöras i föreskriften.
 
Syftet med sänkningen av avgiften är att göra tjänsten mer attraktiv för användarna och därmed möta förväntningarna som finns om lägre avgifter.

Geodatasamverkan

Det planeras en justering av årsavgiften för Geodatasamverkan inför 2023 med anledning av att Sjöfartsverket har höjt sitt intäktskrav.

Pantsystemet

Inom området Pantbrevsinformation planeras endast några mindre justeringar i syfte att förtydliga. Dessutom kommer tre tjänster som inte utförs längre att tas bort (Registrera till föregående panthavarnummer, Obesvarad pantbrevsbegäran, Ta bort obesvarad pantbrevsbegäran).

Beslut om ovanstående förändringar

Avgifts- och produktförändringarna har beslutats av Lantmäteriets styrelse, efter samråd med Ekonomistyrningsverket. Publicering av beslutad föreskrift kommer att ske så snart det är möjligt, och föreskriften gäller från 1 februari 2023. Se sidan Föreskrifter
 

Contents of this page may be automatically translated, we take no responsibility for the accuracy of the translation. Feel free to contact our customer support centre if you have any questions.

Read more about our website