Kulturhistoriska lämningar

Här finns material om datamängden kulturhistoriska lämningar. Materialet vänder sig till dig som är verksamhetsutvecklare, handläggare inom kommun och myndighet, konsult, systemleverantör och utvecklare. Tillsammans skapar vi en smartare samhällsbyggnadsprocess.

Se hit kommuner, länsstyrelser och regioner!

Kulturhistoriska lämningar och den Nationella geodataplattformen (NGP)

Datamängden innehåller kulturhistoriska lämningar som har registrerats i kulturmiljöregistret. Riksantikvarieämbetet (RAÄ) är producent och har med stöd av Lantmäteriet tagit fram en nationell specifikation. Datamängden består av cirka 740 000 lämningar och den uppdateras dagligen.

Kulturhistoriska lämningar är ett samlingsbegrepp för fornlämningar och övriga kulturhistoriska lämningar. Fornlämningar har skydd enligt kulturmiljölagen. Det innebär att fornlämningar är skyddade även om de inte är upptäckta eller registrerade sedan tidigare. Övriga kulturhistoriska lämningar uppfyller inte lagens alla rekvisit (villkor), men är likväl kulturhistoriskt värdefulla och ska visas hänsyn.

Geometriska kvalitetsuppgifter

Huvuddelen av informationen har osäker positionsangivelse och kan därför ligga fel på kartan. Cirka 75 procent av lämningarna är registrerade som en centrumpunkt eller centrumlinje vilket inte avspeglar lämningens faktiska utbredning.

Det pågår ett kontinuerligt arbete med att höja kvaliteten samt synliggöra och förklara osäkerheten i lägesangivelserna. Bland annat så har det i samband med specifikationsarbetet gjorts ett arbete med att beskriva geometriska kvalitetsuppgifter om en lämning. Lämningsgeometri beskriver inmätningskvalitet på en lämning och den troliga utbredningen för punkt- och linjeobjekt.

Förutom geometrisk information och geometriska kvalitetsuppgifter anges för varje kulturhistorisk lämning följande:

  • Grundläggande attribut som beskriver lämningen.
  • Antikvarisk bedömning som beskriver lämningens bedömda lagskydd.
  • Status som beskriver tillståndet för en lämning i form av eventuella skador och dess storlek, samt i vilken omfattning lämningen har undersökts och dokumenterats.
  • Ingående lämning som beskriver en lämning som ingår i en så kallad sammansatt lämning.

Vilken lämningstyp som lämningen bedöms ha utgår från antikvarisk praxis. RAÄ:s lista över lämningstyper (nytt fönster).

Datamängden är tillgänglig via API:er

Med kulturhistoriska lämningar i plattformen blir datamängden tillgänglig på standardiserat och harmoniserat sätt via moderna API:er. För att utveckla en programvara eller lösning som använder plattformens API:er behöver du ansluta dig som konsument till NGP.

Ta del av:

Hur du som konsument ansluter till NGP (nytt fönster).
Tekniska beskrivningar för dig som är utvecklare (nytt fönster).
Mer om datamängden kulturhistoriska lämningar samt specifikationer (nytt fönster).

Observera att informationen om kulturhistoriska lämningar även fortsättningsvis finns tillgänglig hos RAÄ:

Användning

En stor användning av datamängden är inom planering men även inom andra tillämpningar, som till exempel visualisering. När det gäller planering är information om lämningar viktig för att skydda dem men även för att ta tillvara och framhäva kulturmiljövärden.

Sweco visar en demo över hur datamängden kulturhistoriska lämningar i NGP kan användas.

Några som ser en nytta med att datamängden nu finns i NGP är Antonia Baumert, verksamhetsutvecklare på RAÄ Geografisk information och analys, samt Erik Edelönn, GIS-ansvarig på Renewable Sweden:

– Tack vare NGP kommer aktörer i samhällsbyggnadsprocessen kunna hitta information samlad på samma plats och strukturerad på samma sätt. Vi tror att kulturmiljöinformationen på så vis når fler. Och det ger ett ökat skydd för vårt gemensamma kulturarv, säger Antonia Baumert.

– Jag ser mycket positivt på att data samlas på en gemensam plattform och att begreppen harmonieras. Att i framtiden få ut kulturhistoriska lämningar från samma plats som byggnader, detaljplaner och riksintressen innebär en effektivare resursanvändning för samtliga parter och bidrar till högre kvalitet i vårt arbete, säger Erik Edelönn.

Frågor och svar

Nej, NGP är inte ett register utan ett lager för tillhandahållande.

Nej. RAÄ tittar i stället på att samla ännu mer kulturhistorisk information i en framtida e-tjänst. Till exempel skyddad bebyggelse, riksintressen och världsarv.