Sektorsmetadata för ras, skred och erosion

Under 2018 och 2019 genomfördes två projekt kopplade till klimatanpassningsaktörer och deras behov av geodata. 2020 genomfördes ett projekt med fokus på metadata för klimatanpassning. Med utgångspunkt i de behov kopplat till metadata och mer specifikt sektorsmetadata som identifierats i dessa tre projekt, valde Myndighetsnätverket för klimatanpassning att starta en arbetsgrupp ”Geodata för klimatanpassning – Sektorsmetadata för ras, skred och erosion” under 2022.

Arbetsgruppen hade målsättningen att genomföra en pilot med fokus på sektorsmetadata i Planeringskatalogen, vilken kan ligga till grund för vidareutveckling av nationella redaktioner, metadatahantering och verktyg för tillgängliggörande av data för klimatanpassning.

Arbetsgruppen bestod av Statens Geotekniska Institut, Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut, Sveriges Geologiska undersökning, Länsstyrelsen i Kalmar län, Trafikverket och Skogsstyrelsen med projektledarstöd från Gitter AB och MetaGIS AB. Projektet drevs under 2022 med Lantmäteriet som sammankallande part och var finansierad av medel från SMHI.

Metod och resultat från projektet

Ett av resultaten från projektet 2020 var förslag om utökade metadata för klimatanpassning samt att en nationell metadataredaktion för klimatanpassning skulle etableras. Redaktionens uppgift är att komplettera de metadata som dataproducenten skapat med sektorsspecifika metadata rörande rekommenderad användning, avrådd användning och klassificering genom att ge resurser relevanta nyckelord ur klimatanpassningssynpunkt. Genom att samla kompetens från flera expertmyndigheter inom klimatanpassningsområdet skapas förutsättningar för att ta fram harmoniserade, lättförståeliga och ändamålsenliga beskrivningar och klassificering via nyckelord av data och andra resurser. Med projektet ”Sektorsmetadata för ras, sked och erosion” tas steget vidare från där ”Metadata för klimatanpassning” slutade genom genomförande av ett pilotprojekt för en redaktion och metadata för ras, skred och erosion.

Pilotprojektet har tagit fram ny funktionalitet i en testversion av Planeringskatalogen, skapat sektorsmetadata samt tagit fram processer för nationella redaktionens arbete med ras, skred och erosion. Resultaten av arbetet utvärderades av en referensgrupp.

I ett nästa steg rekommenderas att den funktionalitet som tagits fram under piloten implementeras i Planeringskatalogen och att en nationell redaktion med fokus på ras, skred och erosion etableras och påbörjar arbete med sektorsmetadata och målgruppsanpassade metadatapresentationer.

Ta del av slutrapporten Geodata för klimatanpassning – Sektorsmetadata för ras, skred och erosion (pdf)

Kontakta projektet

För att komma i kontakt med projektet kan du kontakta eva.uggla@lm.se och daniel.regemar@lm.se

Contents of this page may be automatically translated, we take no responsibility for the accuracy of the translation. Feel free to contact our customer support centre if you have any questions.

Read more about our website