Höjddata

Höjddata är inom detta arbete ett samlingsnamn för datamängderna punktmoln, GRID (höjdmodell) och brytgeometri. Där punktmoln avgränsas till att gälla punktmolnsdata insamlade från flygburen-, mobil- och personburen laserskanning. Detta är påbörjade datamängder som ännu inte har en gällande specifikation.

Beskrivning

Höjddata spelar en avgörande roll i en mängd olika tillämpningar och projekt i Sverige. Från att kartlägga risker för översvämningar till att skapa detaljerade kartor och ortofoton är tillgången till exakt höjddata av stor vikt.

Först och främst är höjddata avgörande för att bedöma risken för översvämningar. Genom att analysera terrängens höjd och lutning kan forskare och planerare identifiera områden som är sårbara för översvämningar och vidta lämpliga åtgärder för att minimera skador och skydda människor och egendom.

Vidare är höjddata oumbärligt för kartografiska ändamål. Genom att integrera höjddata i kartor och geografiska informationssystem (GIS) kan man skapa mer detaljerade och exakta kartor. Detta är särskilt viktigt för att navigera i terrängen, planera infrastrukturprojekt och hantera naturresurser på ett hållbart sätt.

Laserskannade höjddata, höjdmodeller och höjdsatta brytgeometrier är specifika former av höjddata som erbjuder en hög grad av noggrannhet och detaljrikedom. Genom att använda avancerade tekniker som laserskanning går det att generera 3D-modeller av terrängen med hög precision. Dessa data är ovärderliga för att skapa noggranna översvämningskartor, planera vägar och infrastruktur samt utföra markanalys för olika ändamål.

Sammanfattningsvis är höjddata en central komponent i modern geografisk informationshantering och spelar en avgörande roll i att hantera och förstå landskapet i Sverige. Genom att tillhandahålla detaljerad och exakt information om terrängen möjliggör höjddata bättre planering, riskhantering och resursutnyttjande, vilket är av stor betydelse för samhällets utveckling och hållbarhet.

Status: Påbörjad.

Tidplan: Q4 2024.

Ansvarig: Lantmäteriet.

Support

Kontakta supporten för NGP.