Kravspecifikation för större mängder bildmaterial

Vid ansökan om spridningstillstånd för större mängder bildmaterial finns det vissa saker du bör tänka på för att få en smidig och effektiv handläggning. Här nedan specificeras hur Lantmäteriet vill få in bildmaterialet vid en ansökan.

Format

Det inskickade bildmaterialet ska bestå av okomprimerade TIFF-bilder utan bildpyramider. Bilder i komprimerade format som exempelvis JPEG, ECW, MrSID och JP2000 kan inte retuscheras och kan därför komma att nekas spridning.

Multispektral bildinformation

Om du tänker ansöka om spridningstillstånd för material som innehåller såväl färgbilder som nära-infraröda (NIR) bilder underlättas handläggningen om du skickar in hopslagna fyrbandsbilder (RGB+NIR) snarare än två separata filer (RGB+CIR). Separata filer tar större lagringsutrymme och ger extra arbete vid handläggningen.

Flygbilder

Består det insamlade materialet av flygbilder bör du tänka på följande innan du skickar in materialet för granskning.

Skicka gärna in radiometriskt korrigerade flygbilder. Om du använder en flygbildskamera som har en eller flera högupplösta pankromatiska sensorer och/eller flera sensorer för färginformation exempelvis Vexcels UltraCam-kameror, ska du först PAN-skärpa bilderna innan de skickas in för granskning. Oskärpta RGB-bilder med tillhörande PAN-bilder tar större lagringsutrymme och ger extra arbete vid handläggningen.

För varje flygbild ska det finnas en polygon som visar bildens fulla utbredning på marken. Till varje polygon ska det finnas ett attribut med flygbildens filnamn. Om filerna inte har unika namn ska även full sökväg till respektive fil finnas med i filnamnet. Alla polygoner ska levereras som en ESRI shape-fil.

Om det finns flera bilder från samma exponering eller flera bilder med samma filnamn ska varje sådan bild ha en egen polygon, exempelvis RGB+CIR.

Följdprodukter som exempelvis ortofoton, 3D-modeller och ytmodeller ska genereras i efterhand från det godkända materialet. Dessa produkter behöver i så fall inte skickas in för spridningsgodkännande om inget annat framgår av beslutet.

Ortofoto

Består det insamlade materialet av ortofoton bör du tänka på följande innan du skickar in materialet för granskning.

Skicka inte in ortofoton om du ändå ska ansöka om spridningstillstånd för flygbilderna. Det skapar dubbelarbete och därmed längre handläggningstider. Generera istället ortofoton från de returnerande flygbilderna efter att dessa har godkänts för spridning.

Om det avbildade området täcker en större yta (>10 km²) eller om varje bild är större än 4 GB (okomprimerat) ska datamängden vara uppdelad i mindre ej överlappande rutor, så kallade tiles.

Ortofoton bör vara georefererade med hjälp av TFW- och PRJ-filer alternativt att materialet skickas i formatet GeoTIFF. Om georeferering saknas ska en utbredning för varje ingående TIFF-fil skickas med i form av polygoner i en ESRI shape-fil med bildens filnamn som attribut. Glöm inte att skicka med tillhörande PRJ-filer.

Övrigt

Om du ska ansöka om spridningstillstånd för flera projekt bör du skicka in en ansökan för varje projekt. Materialet för varje projekt/ärende ska läggas på separata lagringsenheter som exempelvis USB minne eller extern hårddisk. Respektive lagringsenhet ska vara märkt med ärendenummer. Om du skickar in material för flera ärenden på samma lagringsenhet returneras allt material när sista ärendet är handlagt.

Skicka endast det material som ni vill få spridningstillstånd för. Data som inte ska spridas ska inte inkluderas i leveransen.

Begreppsförklaringar finns i HMK-ordlistan (pdf, nytt fönster)