Kravspecifikation för LiDAR-data

LiDAR-data är ett komplext dataset som kan ta lång tid att handlägga, beroende på omfattning, utformning och behov av eventuella åtgärder. För att underlätta handläggningen ska du använda dig av LAS- eller LAZ-formatet för LiDAR-material som skickas till Lantmäteriet.

Nedan följer några riktlinjer att ha i åtanke när ni sammanställer LiDAR-informationen inför en ansökan om spridningstillstånd.

Delge oss information om datasetet

För att vi ska kunna handlägga datamängden behöver vi följande information:

 • Sensormodell.
 • Koordinatsystem, både i plan och i höjd.
 • Trajectory-filer, som visar var sensorn befann sig under insamlingstillfället.
 • Vilka programvaror som använts för att bearbeta informationen.
 • Insamlingsdatum.

Punktdataformat (PDRF)

Punktdataformat, samt indirekt även LAS version, ska passa datasetet. Det vill säga:

 • Har ditt data mer än fem returer/puls ska ett punktdataformat som har stöd för fler än fem returer användas (punktdataformat > 5).
 • Innehåller inte ditt data RGB-information ska du inte använda ett punktdataformat anpassat för RGB-information.

Mer information om punktdataformaten återfinns i dokumentet LAS Specification v.1.4 R14 (pdf, nytt fönster).

Extra bytes

Undvik i möjligaste mån att använda Extra Bytes i punktdata då det kan orsaka problem vid editering. Med Extra Bytes beskrivs och lagras ytterligare attribut vid laserreturerna, till exempel pulsvidd.

Om du behöver använda Extra Bytes i ditt dataset behöver vi en utförlig beskrivning av informationen, vad den beskriver, vad den används till och hur den är utformad. Detta för att vi ska kunna ta ställning till huruvida eventuell editering påverkar datasetet eller inte.

VLR/ExtendedVLR (Variable Length Record)

Se till att det finns information i VLR:erna som underlättar för oss vid handläggning, exempelvis information om koordinatsystem, egendefinierade punktklasser samt information som beskriver eventuella Extra Bytes till varje punkt.

Punktsortering

För att vi vid behov ska kunna editera ditt data för att göra det spridningsbart är det viktigt att punkter som tillhör samma puls är placerade intill varandra i logisk ordning i punktmolnet.

Punkterna ska vara sorterade enligt:

 1. GPS-tid
 2. Kanal
 3. Returnummer, stigande

Filstorlekar och tileing

Enskilda filer får inte bli för stora, då klarar inte våra system av att processa informationen.

Om ditt okomprimerade data (LAS) överstiger 2 GB/75 miljoner punkter per fil behöver du dela upp punktmolnet i mindre portioner som är enklare att arbeta med, så kallade tiles (indexrutor).

Det går utmärkt att slå ihop flera överlappande flygstråk i samma fil/tile, så länge punktmolnen har unika Point Source ID’s och resultatet inte blir större än 2 GB okomprimerat/mer än 75 miljoner punkter.

Vid tileing kan vi inte garantera att funktionen ”-reversible” som finns i programmet LasTile (nytt fönster) fungerar efter att vi handlagt datasetet. Detta i och med att punkter i det returnerade datasetet kan ha raderats.

Klassificering

Att skicka in klassificerat data orsakar inte några större problem för handläggningen, men använder du dig av egendefinierade punktklasser behöver vi veta vad dessa beskriver. Antingen genom att du lägger till en Classification Lookup VLR eller skickar med informationen i en separat fil.

Trajectory-filer

För viss typ av editering behöver vi trajectory-filer för laserskanningen i TerraScan trj format (nytt fönster). Om vi inte får tillgång till dessa finns det risk att du istället får avslag på din ansökan om spridningstillstånd.

Övrigt som kan vara bra att veta gällande editerade LiDAR-data

 • Antalet punkter i ett returnerat dataset kan avvika från antalet inskickade punkter.
 • Det är inte säkert att punktdata i returnerat punktmoln har samma index som inskickat data. Det betyder att om du har externa kopplingar till specifika punktindex kan dessa brytas.