Undantag

Det finns några undantag från skyldigheten att ansöka om spridningstillstånd för bilder tagna från luftfartyg. Det är innehållet i ditt material som styr.

Du behöver till exempel inte ansöka om spridningstillstånd om din bild eller film enbart visar en privat bostadsbyggnad eller en offentlig plats. Det är några av undantagen från kravet på spridningstillstånd. Om dina bilder visar en mer utzoomad vy så gäller inte undantaget, eftersom du får med en större yta. Det kan finnas sådant i bilden som är känsligt för Sveriges totalförsvar om det sprids.

Utökad information om undantag från tillståndsplikten (pdf, nytt fönster)

Bostadsbyggnad

Du måste ansöka om spridningstillstånd om bilden visar blandad bebyggelse i en mer utzoomad vy. Du behöver däremot inte ansöka om spridningstillstånd om du är säker på att bilden endast visar bostadsbyggnad med tillhörande tomtmark och anläggningar samt allmänna vägar.

Här är ett exempel på bild där du måste ansöka om spridningstillstånd.
Beskär du bilden enligt det rödmarkerade området så behöver du inte ansöka om spridningstillstånd.

Checklista för mäklare

Ibland behöver du som mäklare inte söka spridningstillstånd. Det gäller om bilderna endast innehåller:

 • Bostadsbyggnad som hör till objektet som ska säljas
 • Tillhörande anläggningar, till exempel garage och förråd
 • Tomtmark som hör till objektet som ska säljas

Offentlig plats

Offentlig plats är undantagen kravet på spridningstillstånd. För att undantaget ska gälla får bilderna inte visa omgivningarna runt omkring. Som offentlig plats räknas allmänna vägar, torg, parker och andra platser som i en detaljplan är upplåten för sitt ändamål.

En gata eller väg är till exempel upplåten för sitt ändamål när den har ställts i ordning och får användas för trafik. Det kan också vara idrottsplatser, badplatser, friluftsområden med mera som kommunerna anger som offentlig plats i sina lokala ordningsföreskrifter.

Allmän plats

Blanda inte ihop offentlig plats och allmän plats. Offentliga platser är platser som är tillgängliga för allmänheten och som genom lag, föreskrift eller annan reglering pekats ut som offentlig plats. Vår svenska skog är exempelvis till absolut största delen tillgänglig för allmänheten tack vare allemansrätten men den är inte utpekad som offentlig plats i någon reglering.

Offentlig tillställning

Offentlig tillställning är undantagen kravet på spridningstillstånd. Undantaget gäller så länge materialet enbart visar det faktiska området och inget utanför. För att en tillställning ska vara offentlig krävs att den anordnas för allmänheten eller att allmänheten har tillträde till den. Här är några exempel:

 • Tävlingar och uppvisningar i sport och idrott
 • Stadsfester
 • Marknader och mässor

Vad som räknas som offentlig plats och offentlig tillställning finns beskrivet i ordningslagen (1993:1617).

Åkermark

Åkermark och annan odlingsmark är undantagen från kravet på spridningstillstånd. Men om omgivningarna runt omkring åkern syns på bilden så behöver du ansöka om tillstånd.

Åkermark är undantagen från kravet på spridningstillstånd. Men här visar bilden en för stor yta för att undantaget ska gälla.
Om du beskär bilden så här i stället så behöver du inte skicka in någon ansökan om spridningstillstånd.

 

Skog

Skogsmark är undantagen från kravet på spridningstillstånd under vissa villkor. Det ska vara markägaren som har beställt materialet eller varit fotograf. Bilderna får inte innehålla fordon eller andra mänskliga aktiviteter förutom sådant som tillhör skogsbruket. Om materialet exempelvis innehåller kraftledning gäller inte undantaget.

Byggarbetsplats

Byggarbetsplatser är undantagen från tillståndsplikten om dokumentationen sker på uppdrag av byggherren. Materialet får inte visa omgivningarna på ett sätt så att du inte säkert kan avgöra om det omfattas av undantaget. Om du är osäker ska du skicka in materialet till Lantmäteriet för granskning!

Om du är osäker på de omkringliggande ytorna kan du beskära bilden.

Exempel på undantag

 • Bostadsbyggnad med tillhörande tomtmark och anläggningar
 • Offentlig plats
 • Område för offentlig tillställning
 • Odlingsmark
 • Skog ‒ material beställt av markägaren. Foton eller film får inte innehålla fordon eller andra mänskliga aktiviteter förutom det som hör till skogsbruket.
 • Byggarbetsplats ‒ material beställt av byggherren
 • Golfbana med tillhörande byggnader och anläggningar
 • Täkt för grus, berg eller torv
 • Deponi för avfall, flis, snö eller andra schaktmassor
 • Flygbilder tagna före 1950
 • Satellitbilder

Tänk på att undantaget inte gäller för en mer utzoomad vy där omgivningarna syns! Om du är osäker ska du ansöka om spridningstillstånd hos Lantmäteriet.