Stompunkter

Stompunkter är lägesbestämda och markerade punkter i de nationella referensnäten i plan och höjd. Detta är en påbörjad datamängd som ännu inte har en gällande specifikation.

Beskrivning

Stompunkter avser fysiskt markerade och koordinatbestämda punkter i syfte att realisera och tillgängliggöra ett geodetiskt referenssystem för användare.

Den huvudsakliga användningen av informationen är som referens- eller kontrollpunkter vid geodetisk mätning av underlag för kartläggning, samhällsplanering, projektering, bygglovshantering och fastighetsbildning. Informationen används också för mätning i samband med byggande och dokumentation av infrastrukturanläggningar.

Status: Test

Tidplan: Gällande specifikation 2024

Ansvarig: Lantmäteriet

Nationella specifikationer

Nationell specifikation för Stompunkt är under framtagande.

Test 3 

I samband med teknisk implementation i NGP har det skett sena förändringar i informationslagringsmodellen. Detta påverkar er som ska göra en teknisk test. Informationen om stompunkter har dock inte förändrats, utan endast strukturen på informationen. För att förenkla för er som ska göra tekniska tester så har vi tagit fram en ny bild av informationslagringsmodellen. Den har fått namnet Test 3 för att särskilja de olika versionerna.

Bild av informationslagringsmodell Test 3 (png, nytt fönster)

Om ni skulle ha synpunkter på Test 3 av informationslagringsmodellen, så kan ni använda samma svarsmall som nedan.

Test 2

Arbetet med att ta fram en nationell specifikation för stompunkt går framåt och nu finns version 1.0 Test 2 framtagen.

Den här versionen innehåller själva specifikationsdokumentet där informationsmodell, begreppsmodell och objekttypskatalog finns som bilagor. För den som vill studera modellen lite närmare finns en bild bifogad här nedan. Vi har också tagit fram en vägledning till specifikationen.

Vi tar nu gärna emot dina synpunkter på specifikation och vägledning. Svara genom att fylla i svarsmallen och skicka den till smartsam@lm.se senast 7 april 2024.

Underlag:

Återkoppling från arbetet med Test 1

Ett antal kommuner hjälpte till att testa version 1.0 Test 1 under våren. De synpunkter som kom in genererade en del ändringar i informationsmodellen.

Ändringar i modellen med anledning av Test 1 (pdf, nytt fönster)

Återkoppling från dialogmötet 22 februari 2023

Samlade frågor och svar (pdf, nytt fönster)