Geotekniska markundersökningar

Geotekniska markundersökningar utförs för att fastställa jord-, berg- och grundvattenförhållanden. Det gör man genom att bestämma jord och bergs tekniska egenskaper, och genom att samla in annan relevant information inom det aktuella undersökningsområdet.

Beskrivning

Nu etableras ett nationellt datavärdskap för geoteknisk information. Sveriges geologiska undersökning (SGU) kommer att vara datavärd och specifikationsansvarig. Statens geotekniska institut (SGI) är förvaltningsmyndighet för geotekniska och miljögeotekniska frågor och agerar i projektet som en samverkansaktör och bidrar med specialistkompetens inom geoteknik.

Då ett flertal geotekniker i dagsläget använder programvaran Trimble Geosuite i samband geotekniska markundersökningar så deltar även leverantören Trimble som rådgivare i projektet. Datavärdskapet är dock inte hårt knutet till Trimble, utan alla aktörer som vill skicka in data kommer kunna ansluta sig på samma sätt.

Nyttorna med att nationellt tillgängliggöra data om geotekniska markundersökningar är många och stora. Ett nationellt datavärdskap kommer ge förutsättningar för en effektivare samhällsbyggnadsprocess och avsevärda kostnadsbesparingar genom att enkelt ge tillgång till redan utförda undersökningar.

Arbetet grundar sig på befintliga lösningar och standarder. Lösningen är främst en metod för att finna information snarare än att direkt kunna konsumera geotekniska data. Det har identifierats att ett större arbete med att standardisera information skulle behövas för att kunna ta nästa steg och ge direkt åtkomst till geotekniska data via datavärdskapet.

En nationell specifikation har tagits fram och kommunicerats med en referensgrupp samt varit tillgänglig för alla intresserade för påsyn och möjlighet att lämna synpunkter på. Referensgruppen består av utvalda leverantörer och användare av geotekniska data. I tabellen nedan visas de organisationer som referensgruppens representanter företräder. Omfattningen av geoteknisk information begränsas till jord. En testversion av lösningen kommer att finnas på plats under slutet av 2023.

Representanter i referensgruppen
AFRY
Enköpings kommun
Göteborgs stad
KTH
Lerums kommun
Luleå kommun
SGF (Svenska Geotekniska Föreningen)
SGI (Statens geotekniska institut)
Skanska
Stockholms stad
Trafikverket
Tyréns
Uppsala kommun

Status: test 3
Ansvarig: Sveriges geologiska undersökning (SGU).

Nationella specifikationer

Arbetet med att ta fram nationell specifikation för geotekniska markundersökningar pågår och är en del av det arbete som har startat och beräknas vara klart under 2023.

Version 1,0, test 3

Ett tredje utkast är framtaget (Version 1.0, test 3) och är öppet för granskning. Underlaget består av en dataproduktspecifikation och en nationell informationsspecifikation. Specifikationen beskriver Geotekniska markundersökningar relativt översiktligt med möjligheter att associera data i filer.

Inför kommande utvecklingsarbete kommer en långsiktig plan att tas fram som innefattar ett förslag på större harmoniseringsarbete avseende en detaljerad modell för geoteknisk information. Det finns även ett dokument som visar hur hänsyn har tagits till inkomna kommentarer på föregående version.
Vi vill ha era synpunkter, alla kommentarer kommer att beaktas och sparas till framtida vidareutveckling.

Använd svarsmallen och mejla den till datavardskap@sgu.se.

Granskningsunderlag, svarsmall och inkomna kommentarer och åtgärder på Version 1, test 2: