Byggnad

En byggnad definieras enligt Plan- och Bygglagen, PBL, som en varaktig konstruktion som består av tak eller av tak och väggar och som är varaktigt placerad på mark eller helt eller delvis under mark eller är varaktigt placerad på en viss plats i vatten samt är avsedd att vara konstruerad så att människor kan uppehålla sig i den. Detta är en datamängd som har en gällande specifikation.

Beskrivning

Datamängden innehåller information om byggnader i Sverige. En byggnad definieras enligt plan- och bygglagen, PBL (2010:900). I den nationella specifikationen hanteras en byggnad
som en så kallad fysisk byggnad. Med det avses hela byggnadens konstruktion oberoende av fastighetsindelningen.

Datamängden kan innehålla information om byggnader som uppkommer i samband med
kommunens olika beslut i bygglovsprocessen.

Byggnaderna har en geometrisk beskrivning i olika varianter av NS-LOD-nivåer samt
information om bland annat ändamål, status, areor och geometrimetadata. Kommunerna
ansvarar för uppdateringen och mäter in dessa byggnader genom detaljerad
geodetisk detaljmätning, men de kan även använda sig av fotogrammetrisk detaljmätning.

Kommunen kan välja att tillgängliggöra information när som helst i processen.

Ansvarig: Lantmäteriet

Nationella specifikationer

För byggnad finns olika typer av specifikationer som beskriver informationsinnehållet, leverans till och tillgängliggörande från geodataplattformen. Att en specifikation har blivit gällande innebär att den anses vara fullständig och korrekt.

Nationell specifikation Byggnad, version 1.0 Gällande (publicerad 2024-01-08).

Nationell informationsspecifikation Byggnad (pdf, nytt fönster)
Beskriver informationsbehovet/informationsinnehållet. Version 1.0 är den gällande versionen.

Specifikation för leverans till Nationella geodataplattformen (pdf, nytt fönster)
Beskriver för producenten hur de tekniskt tillgängliggör sin information på den nationella geodataplattformen.

Nationell dataproduktspecifikation Byggnad (pdf, nytt fönster)
Beskriver för konsumenten vilken information de får tillgång till via den nationella geodataplattformen. 

Specifikation för att söka och hämta referensdata Byggnad (pdf, nytt fönster)
Beskriver för konsumenten hur de tekniskt hittar informationen på den nationella geodataplattformen.

Modeller

Informationsmodeller och begreppsmodeller (nytt fönster)
Beskriver informationslagringsmodell, informationsutbytesmodeller, resursmodeller samt begreppsmodell.

Vägledning

Vägledning Byggnad (pdf, nytt fönster)
Används som stöd för tolkningen av informationsspecifikationen och mätningsanvisningarna.

Mätningsanvisningar NS Byggnad (pdf, nytt fönster)
Beskriver geometrihanteringen för byggnad. Ett komplement till informationsspecifikationen och vägledningen för Byggnad.

Frågor och svar (pdf, nytt fönster)
Sammanställning av inkomna frågor med svar. Ska ses som ett komplement till vägledning, mätningsanvisningar och informationsspecifikation.

Ändamålskatalog Byggnad (nytt fönster)

Testdata
I den Nationella geodataplattformens verifikations-/testmiljö, så finns ett antal testbyggnader tillgängliga. Dessa kan användas för tester av olika slag. Viktigt att tänka på är att testdatat inte har skapats i syfte att vara komplett och korrekt utan informationen kan sakna information, innehålla påhittad information och vissa fall vara helt felaktig.
Testdokumentation i form av bland annat testfall finns framtaget och kan fås på begäran genom att kontakta vår support.