Nationell geodatastrategi

Den nationella geodatastrategin är framtagen av Lantmäteriet tillsammans med de myndigheter och organisationer som ingår i Geodatarådet. Strategin ger vägledning för de aktörer som bidrar med geodata i samhället och den ger en god grund för en utvecklad dialog med den politiska nivån kring behovet av insatser på området.

Vi som ingår i Geodatarådet vill visa vägen för alla aktörer inom geodataområdet. Vår vision är att öppna och användbara offentliga geodata är fritt tillgängliga för hela samhället och utgör grunden för ett robust och hållbart Sverige.

Tillgången till geodata bidrar till jämlika förhållanden, främjar innovation, möjliggör digitalisering och bidrar aktivt till att medborgarna har en god, säker och hållbar livsmiljö.

Se en kort presentation av varför vi behöver en nationell geodatastrategi med Susanne Ås Sivborg, Generaldirektör på Lantmäteriet: